O KONSORCJUM DARIAH-PL


Powstałe w sierpniu 2014 roku konsorcjum DARIAH-PL (Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities) to największe konsorcjum humanistyczne w Polsce. Obecnie w skład konsorcjum wchodzi 18 wiodących w zakresie humanistyki cyfrowej instytucji naukowych. Konsorcjum działa na podstawie umowy konsorcjalnej oraz regulaminu Rady. Kluczowym organem stanowiącym konsorcjum jest Rada.

 

Czytaj więcej: O KONSORCJUM DARIAH-PL

PRACE GRUP ROBOCZYCH PRZY KONSORCJUM DARIAH-PL W 2017 ROKU

 

W 2017 roku w pracach grupy roboczej „Slawistyka cyfrowa" przy Konsorcjum DARIAH-PL, koordynowanej przez badaczy z Instytutu Slawistyki PAN, uczestniczyli slawiści krajowi i zagraniczni z różnych jednostek naukowych (przede wszystkim z Instytutu Slawistyki PAN i Instytutu Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie). W październiku do polskiego zespołu koordynującego prace grupy dołączył dr Roman Tymoshuk.


W pierwszej połowie 2017 r. wraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym został przygotowany i złożony wniosek grantowy „Umiędzynarodowienie słowiańskiego dziedzictwa naukowego i kulturowego - nowoczesna infrastruktura informacyjna" w konkursie DIALOG. Głównym założeniem projektu jest popularyzacja, prezentacja i zapewnienie interaktywnego dostępu do dziedzictwa kulturowego i badawczego Słowiańszczyzny przez stworzenie wielojęzycznej infrastruktury badawczej skierowanej do różnych grup społecznych.


W drugiej połowie 2017 r. również we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym został złożony wniosek w konkursie na Działalność Upowszechniającą Naukę (MNiSW) na udoskonalenie najnowszych narzędzi informatycznych systemu informacyjno-wyszukiwawczego iSybislaw, a także drobne prace związane z rozbudową funkcjonalności takiego systemu.


Członkowie grupy roboczej Slawistyka cyfrowa uczestniczyli z referatami w dwudniowej konferencji i warsztatach zorganizowanych przez Instytut Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie pt. „Bazy danych i systemy na potrzeby współczesnego językoznawstwa – Бази даних i системи для потреб сучасного мовознавства" (Kijów, 13-14 czerwca), które poświęcone były zagadnieniom wykorzystania narzędzi cyfrowych w badaniach językoznawczych.


Paweł Kowalski i Marcin Fastyn na dorocznej konferencji DARIAH-PL „Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa" (Toruń, 16-17 listopada) zaprezentowali referat zespołu CSIN Wykorzystanie zasobów bibliograficznych przez instytucje kultury (na przykładzie systemu iSybislaw).

 

Czytaj więcej: PRACE GRUP ROBOCZYCH PRZY KONSORCJUM DARIAH-PL W 2017 ROKU

KONFERENCJA „BAZY DANYCH I SYSTEMY NA POTRZEBY WSPÓŁCZESNEGO JĘZYKOZNAWSTWA - БАЗИ ДАНИХ I СИСТЕМИ ДЛЯ ПОТРЕБ СУЧАСНОГО МОВОЗНАВСТВА" (13-14.06.2017 KIJÓW)


W dniach 13-14 czerwca 2017 r. odbyła się w Kijowie międzynarodowa konferencja i szkoła językowa, w tym dwa seminaria, zatytułowana „Bazy danych i systemy na potrzeby współczesnego językoznawstwa – Бази даних i системи для потреб сучасного мовознавства", która poświęcona była zagadnieniom wykorzystania narzędzi cyfrowych w badaniach językoznawczych. Konferencja została zorganizowana przez Instytut Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy przy wsparciu Ukraińskiego Instytutu Slawistów, Instytutu Slawistyki PAN i Komisji Bibliografii Językoznawczej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów. W ciągu dwóch dni wygłoszono 17 referatów oraz poprowadzono 2 seminaria. W konferencji wzięli udział członkowie grupy roboczej „Slawistyka cyfrowa" przy Konsorcjum DARIAH-PL, którzy wygłosili następujące referaty: dr Zofia Rudnik-Karwatowa „System informacyjno-wyszukiwawczy językoznawstwa slawistycznego iSybislaw po 10 latach – stan aktualny i przyszłość", dr Paweł Kowalski „Słowa kluczowe w systemie iSybislaw jako narzędzie i przedmiot badań", mgr Jakub Banasiak „Międzyjęzykowe wyszukiwanie informacji w bazie danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw: stan i perspektywy". Zagadnienia podjęte w trzech wystąpieniach koncentrowały się wokół dotychczasowych osiągnięć i problemów dotyczących remediacji „Bibliografii językoznawstwa slawistycznego" z postaci papierowej do postaci cyfrowej w formie systemu informacyjno-wyszukiwawczego iSybislaw; najważniejszych funkcjonalności narzędzi informacyjno-wyszukiwawczych zastosowanych w systemie i możliwości ich wykorzystania w badaniach językoznawczych, a także perspektyw unowocześnienia i usprawnienia systemu iSybislaw.

Obszerne sprawozdanie przygotowane przez stronę ukraińską dostępne jest na stronie Instytutu języka ukraińskiego NANU: http://www1.nas.gov.ua/institutes/ium/Chronicle/Documents/bazy-danuh-i-systemy-dlya-potreb-suchasnogo-movoznavstva.pdf 
Nagrania wszystkich sesji dostępne są w repozytorium instytutowym www.ireteslaw.ispan.waw.pl w kolekcji materiały multimedialne.
Pełny program konferencji: http://www.nas.gov.ua/text/pdfNews/NASU_PAN_linguistic_school_2017_program.pdf 


PK

"SLAWISTYKA W PRZESTRZENI CYFROWEJ" - SPRAWOZDANIE Z KONFERENCJI

 

 

Sprawozdanie z konferencji „Slawistyka w przestrzeni cyfrowej"
(Warszawa, 5-6 września 2016 r.)

III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA DARIAH-PL w POZNANIU (8-9 LISTOPADA 2016 R.)

 

W dniach 8-9 listopada 2016 r. w Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym odbyła się III Międzynarodowa Konferencja DARIAH-PL zatytułowana „Inspiracje-Innowacje-Człowiek". Głównym założeniem konferencji była prezentacja prac naukowych i badawczo-rozwojowych oraz wdrożeń związanych z humanistyką cyfrową rozumianą jako globalny czynnik innowacyjności w szeroko rozumianych naukach humanistycznych, społecznych i o sztuce, który zmienia oblicze tych nauk zgodnie z duchem rozwoju społeczeństwa cyfrowego.

 

 

Czytaj więcej: III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA DARIAH-PL w POZNANIU (8-9 LISTOPADA 2016 R.)

KONFERENCJA „DIGITAL HUMANITIES CENTRES: EXPERIENCES AND PERSPECTIVES" (8-9 GRUDNIA 2016 R., WARSZAWA)

 

8-9 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyła się konferencja „DIGITAL HUMANITIES CENTRES: EXPERIENCES AND PERSPECTIVES" organizowana przez Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pod patronatem the Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO), the Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH EU), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.

Czytaj więcej: KONFERENCJA „DIGITAL HUMANITIES CENTRES: EXPERIENCES AND PERSPECTIVES" (8-9 GRUDNIA 2016 R.,...