Ogłoszenia

Opłaty

Terminy opłat za studia doktoranckie: wpłaty za I semestr do 16 października 2006 r., wpłaty za II semestr do 28 lutego 2007 r.

w kasie Instytutu Slawistyki PAN:
ul. Bartoszewicza 1B m. 17

lub na konto:
PKO BP S.A. I O/Warszawa
38 1020 1013 0000 0502 0007 6182
Instytut Slawistyki PAN
ul. Bartoszewicza 1b m. 17
00-337 Warszawa

 Informacja o opłatach

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji i Sportu
z dnia 25 maja 2005 r. w sprawie warunków i trybu organizowania,
prowadzenia i odbywania studiów doktoranckich oraz przyznawania
i zwrotu stypendiów doktoranckich (Dz. U. Nr 115, poz. 964),
placówka prowadząca studium doktoranckie pobiera opłaty za wydanie:
- legitymacji uczestnika studiów doktoranckich - 10 zł,
- duplikatu legitymacji - 20 zł,
- świadectwa ukończenia studiów doktoranckich - 30 zł