Ogłoszenia

Konferencja "Język pisarzy jako problem lingwistyki"

Zapraszamy na konferencję
JĘZYK PISARZY JAKO PROBLEM LINGWISTYKI
Warszawa, 3-5 grudnia 2007

godz. 9-18.30
sala kinowa, wydz. Humanistyczny UKSW

3 grudnia, poniedziałek

rozpoczęcie konferencji

Ewa Sławkowa (Uniwersytet Śląski) – O różnych sposobach językoznawczej refleksji nad językiem artystycznym

Aleksander Wilkoń (Uniwersytet Śląski, Uniwersytet w Neapolu) – Lingwistyczne narzędzia w badaniu tekstów literackich dzisiaj

Ryszard Tokarski (UMCS Lublin) – Znaczeniowa otwartość tekstu artystycznego a paradygmaty badawcze semantyki

przerwa na kawę

Jadwiga Puzynina (Uniwersytet Warszawski) – Językoznawca jako interpretator tekstów poetyckich

Teresa Skubalanka (UMCS Lublin) – O metodzie badania tekstów artystycznych słów kilka

dyskusja

przerwa obiadowa

Jolanta Kowalewska-Dąbrowska (Uniwersytet Gdański) – Rola konotacji semantycznych w interpretacji tekstu poetyckiego

Wojciech Kudyba (PPWSZ Nowy Targ) – Komizm językowy w poemacie Tomasza Różyckiego „Dwanaście stacji”

Henryk Duda (KUL Lublin, PWSZ Zamość) – Gdy adept lingwistyki zostaje pisarzem i badaczem literatury. Uwagi o gawędach Jacka F. Brzozowskiego pt. „Świętokrzyska zapaska” (Lublin 2007)

przerwa na kawę

Ewa Wolnicz-Pawłowska (UKSW Warszawa) – Polska onomastyka literacka na tle słowiańskim

Joanna Frejman (Uniwersytet Zielonogórski) – Wybrane wykładniki potocznej stylizacji językowej w poezji Brunona Jasieńskiego

dyskusja

4 grudnia, wtorek

Anna Kozłowska (UKSW Warszawa) – Problemy z idiolektem

Dorota Kozaryn (Uniwersytet Szczeciński) – Porównanie w języku Mikołaja Reja

Artur Rejter (Uniwersytet Śląski) – Poetyckie monografie Daniela Naborowskiego – przykład barokowej wielobarwności

Jolanta Klimek (KUL Lublin) – Językowo-stylistyczna analiza konstrukcji „Roksolanek” Szymona Zimorowica

przerwa na kawę

Joanna Gorzelana (Uniwersytet Zielonogórski) – Użycie poetyzmów przez Jana Pawła Woronicza w poemacie "Zjawienie Emilki..."

Irena Seiffert (Uniwersytet Wrocławski) – Barwy Afryki w utworach Henryka Sienkiewicza

dyskusja

przerwa obiadowa

Karolina Ruta (UAM Poznań) – Porównania jako jednostka stylistyczna tetralogii „Jezus z Nazarethu” Romana Brandstaettera

Małgorzata Rybka, Jolanta Sławek (UAM Poznań) – Językowy obraz człowieka w poezji ks. Jana Twardowskiego

Stanisław Cygan (Akademia Świętokrzyska Kielce) – Metafory ze świata roślin w utworach Stefana Żeromskiego

Dorota Szagun (Uniwersytet Zielonogórski) – Cechy leksykalno-stylistyczne w „Pieśni z pieśni” Kornela Ujejskiego

przerwa na kawę

Beata Kuryłowicz, (Uniwersytet w Białymstoku) – Konotacje lilii motywowane barwą kwiatów w poezji Jana Kasprowicza

Uwagi

dyskusja

5 grudnia, środa

Joanna Duska (IJP PAN Kraków) – Synonimia w „Phaenomenach” Jana Kochanowskiego

Magdalena Smoleń-Wawrzusiszyn (KUL Lublin) – O stylu prozy retorycznej Jana Śniadeckiego

Grazyna Filip, Maria Krauz (Uniwersytet Rzeszowski) – Gradonośne chmury i cudogłos skrzypiec, czyli o grach słowotwórczych Stefana Żeromskiego

Joanna Rychter (Uniwersytet Szczeciński) – Peryfrazy w lirykach Marii Pawlikowskiej-Jasnorzewskiej

przerwa na kawę

Ewa Masłowska (UKSW Warszawa) – Dziwożony i inne straszne baby z językowego obrazu świata u Bolesława Leśmiana

Małgorzata Nowak (KUL Lublin) – O języku „Boga-człowieka na ziemskim padole” Anastazji Staśko

dyskusja

przerwa obiadowa

Anastazja Seul (Uniwersytet Zielonogórski) – Artystyczne wartości wypowiedzi Jana Pawła II do Polaków

Anna Dąbrowska-Kamińska (UKSW Warszawa) – Funkcje nazw własnych w literaturze (na wybranych przykładach)