KONFERENCJA „DIGITAL HUMANITIES CENTRES: EXPERIENCES AND PERSPECTIVES" (8-9 GRUDNIA 2016 R., WARSZAWA)

 

8-9 grudnia 2016 roku w Warszawie odbyła się konferencja „DIGITAL HUMANITIES CENTRES: EXPERIENCES AND PERSPECTIVES" organizowana przez Laboratorium Cyfrowe Humanistyki Uniwersytetu Warszawskiego, pod patronatem the Alliance of Digital Humanities Organizations (ADHO), the Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities (DARIAH EU), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz Komitetu Językoznawstwa Polskiej Akademii Nauk.


Drugiego dnia konferencji odbyły się dwie sesje poświęcone przede wszystkim tworzeniu, utrzymywaniu i finansowaniu centrów humanistyki cyfrowej, jak i teoretycznym rozważaniom nad miejscem HC w nauce.
W sesji pierwszej wykład wprowadzający przedstawił Gerhard Lauer z Uniwersytetu w Getyndze. Autor skoncentrował się na ukazaniu zmian metod prowadzenia badań naukowych w kontekście rozwoju humanistyki cyfrowej. Następnie Eero Hyvonen zaprezentował projekty prowadzone w Helsińskim Centrum Humanistyki Cyfrowej Heldig (abstrakt konferencyjny: http://seco.cs.aalto.fi/publications/2016/hyvonen-et-al-heldig-2016.pdf). Po przerwie kawowej Maciej Maryl opowiedział o historii utworzenia w Instytucie Badań Literackich PAN w październiku 2013 r. Centrum Humanistyki Cyfrowej. Główne projekty prowadzone w CHC to nowoczesna wersja Polskiej Bibliografii Literackiej, Słownik Polszczyzny XVI wieku, Bibliografia Bara, a także Biuletyn Polonistyczny Panorama Literatury Polskiej. Podczas ostatniego przedpołudniowego wystąpienia 3 osobowy zespół z Uniwersytetu w Sofii (Bułgaria) przedstawił ponadinstytutową grupę badaczy zajmujących się humanistyką cyfrową i ich główne projekty: diachroniczną kartografię i digitalizację ksiąg z monasterów z góry Athos.
Sesję drugą rozpoczął wykład wprowadzający Susan Schreibman z Uniwersytetu w Maynooth na temat angażowania społeczeństwa w humanistykę cyfrową. Referentka omawiała perspektywy i możliwości współpracy między różnymi instytucjami państwowymi, głównie na przykładzie Irlandii. W kolejnym wystąpieniu Paddi Leinster przedstawiła projekt Repozytorium Cyfrowego Irlandii, które powstało w 2015 r. Trzecim referatem w tej części sesji było wystąpienie Mike'a Cosgrave'a z Uniwersytetu w Cork który zaprezentował wdrożony od niedawna na tym Uniwersytecie program studiów z humanistyki cyfrowej. Podkreślił wielką wagę edukacji studentów w zakresie humanistyki cyfrowej, ponieważ dzięki takim studiom możliwy jest nieprzerwany rozwój tej dyscypliny naukowej. Zwrócił także uwagę na potrzeby finansowania projektów cyfrowych. W ostatniej części tej sesji w trzech wystąpieniach przedstawiono rozwój hiszpańskiego środowiska naukowego zajmującego się humanistyką cyfrową i wdrożenie HC w Akademii Nauk w Getyndze.

PK