PRACE GRUP ROBOCZYCH PRZY KONSORCJUM DARIAH-PL W 2017 ROKU

 

W 2017 roku w pracach grupy roboczej „Slawistyka cyfrowa" przy Konsorcjum DARIAH-PL, koordynowanej przez badaczy z Instytutu Slawistyki PAN, uczestniczyli slawiści krajowi i zagraniczni z różnych jednostek naukowych (przede wszystkim z Instytutu Slawistyki PAN i Instytutu Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie). W październiku do polskiego zespołu koordynującego prace grupy dołączył dr Roman Tymoshuk.


W pierwszej połowie 2017 r. wraz z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym został przygotowany i złożony wniosek grantowy „Umiędzynarodowienie słowiańskiego dziedzictwa naukowego i kulturowego - nowoczesna infrastruktura informacyjna" w konkursie DIALOG. Głównym założeniem projektu jest popularyzacja, prezentacja i zapewnienie interaktywnego dostępu do dziedzictwa kulturowego i badawczego Słowiańszczyzny przez stworzenie wielojęzycznej infrastruktury badawczej skierowanej do różnych grup społecznych.


W drugiej połowie 2017 r. również we współpracy z Poznańskim Centrum Superkomputerowo-Sieciowym został złożony wniosek w konkursie na Działalność Upowszechniającą Naukę (MNiSW) na udoskonalenie najnowszych narzędzi informatycznych systemu informacyjno-wyszukiwawczego iSybislaw, a także drobne prace związane z rozbudową funkcjonalności takiego systemu.


Członkowie grupy roboczej Slawistyka cyfrowa uczestniczyli z referatami w dwudniowej konferencji i warsztatach zorganizowanych przez Instytut Języka Ukraińskiego Narodowej Akademii Nauk Ukrainy w Kijowie pt. „Bazy danych i systemy na potrzeby współczesnego językoznawstwa – Бази даних i системи для потреб сучасного мовознавства" (Kijów, 13-14 czerwca), które poświęcone były zagadnieniom wykorzystania narzędzi cyfrowych w badaniach językoznawczych.


Paweł Kowalski i Marcin Fastyn na dorocznej konferencji DARIAH-PL „Humanistyka cyfrowa a instytucje dziedzictwa" (Toruń, 16-17 listopada) zaprezentowali referat zespołu CSIN Wykorzystanie zasobów bibliograficznych przez instytucje kultury (na przykładzie systemu iSybislaw).

 

Pracownicy Instytutu Slawistyki PAN biorą także czynny udział w pracach grup roboczych afiliowanych przy innych jednostkach naukowych. W pracach grupy roboczej Instytutu Badań Literackich PAN „Daria – cyfrowe archiwa kobiet" bierze udział mgr Ewa Serafin-Prusator. Celem grupy roboczej Daria – cyfrowe archiwa kobiet jest: zbudowanie i rozwijanie infrastruktury internetowej umożliwiającej gromadzenie, katalogowanie i wyszukiwanie materiałów dotyczących historii kobiet na całym świecie, stworzenie dostępnej online bazy danych o niewydanych rękopisach kobiet o charakterze egodokumentów: dziennikach, pamiętnikach, autobiografiach, listach itp. oraz dokumentów urzędowych i dotyczących życia codziennego oraz związanej z tym ikonografii, materiałów wizualnych i multimedialnych. Do grupy roboczej „Daria – cyfrowe archiwa kobiet" należą naukowcy z Polski i ze świata (Francja, USA, Włochy). W pracach grupy biorą udział m.in. literaturoznawcy, historycy, kulturoznawcy, filozofowie, teatrolodzy. Poza środowiskiem naukowym grupa zrzesza grono osób działających w organizacjach pozarządowych, stowarzyszeniach, artystów, a zajmujących się gromadzeniem dokumentów osobistych (dzienników, pamiętników, korespondencji) i „historii mówionych". W roku 2017 grupa powiększyła się o osoby działające w sferze sztuki (kuratorkę, scenografkę – Agnieszkę Zawadowską), która będzie koordynować prace nad gromadzeniem ikonografii, materiałów wizualnych i multimedialnych, zamieszczonych później w Archiwum. W pierwszej połowie roku grupa złożyła wniosek do MNiSW na kontynuację projektu Archiwum kobiet: piszące. Jego celem jest m.in. gromadzenie egodokumentów kobiet, przygotowanie nowoczesnej, wielowarstwowej edycji cyfrowej wybranych źródeł, prace badawcze nad zgromadzonymi materiałami.


W pracach grupy Uniwersytetu Warszawskiego „Cyfrowa lingwistyka stosowana i translatoryka" uczestniczą dr hab., prof. IS PAN Roman Roszko i dr Wojciech Sosnowski; zaś w grupie roboczej Instytutu Kulturoznawstwa UMCS „Narzędzia do analizy i wizualizacji obrazów cyfrowych" dr Ewa Wróblewska-Trochimiuk i dr Joanna Roszak.