III BUKOWIŃSKI FESTIWAL NAUKI

 

W dniach 22-24 czerwca 2017 roku w Jastrowiu k/Piły odbył się III Bukowiński Festiwal Nauki. Pomysłodawczynią oraz organizatorką merytoryczną tego międzynarodowego wydarzenia jest Helena Krasowska, profesor Instytutu Slawistyki PAN.
Organizatorami przedsięwzięcia byli: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Fundacja Slawistyczna, Instytut Socjologii Uniwersytetu Zielonogórskiego, Regionalne Centrum Kultury w Pile, Ośrodek Kultury w Jastrowiu, Stowarzyszenie Res Carpathica, Muzeum Etnograficzne w Zielonej Górze, Polskie Towarzystwo Leśne Oddział Nadnotecki, Nadleśnictwo Jastrowie, Stowarzyszenie Inicjatyw Lokalnych HORYZONT.

 

Fot. Grażyna Myślińska

 

Celem Bukowińskiego Festiwalu Nauki jest: upowszechnienie wiedzy o Bukowinie jako regionie wielokulturowym oraz o innych regionach i środowiskach społecznych zróżnicowanych wewnętrznie; oddolna integracja społeczna mieszkańców Europy Środkowej; promowanie postaw otwartych, nastawionych na dialog i współpracę (przełamywanie poczucia obcości międzykulturowej i międzygeneracyjnej); przełamywanie stereotypów i uprzedzeń wynikających z braku wiedzy o Innych (główny nacisk położony jest na etnosy zamieszkujące Europę Środkową).
Działania które miały miejsce w czasie III Bukowińskiego Festiwalu Nauki to: wykłady popularno-naukowe z serii: Kultura-Natura, Bliscy nieznajomi; wystawa multimedialna; bukowiński dyskusyjny klub filmowy, promocja książki: Bukowina. Inni wśród swoich. Prowadzenie tych zadań zostało powierzone specjalistom z następujących dyscyplin: historia, kulturoznawstwo, leśnictwo, kształtowanie środowiska, literaturoznawstwo, etnologia, socjologia z różnych państw świata: Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej, Ukrainy, Rumunii, Polski. Wykonane zadanie miało szeroki międzynarodowy zasięg oddziaływania, spełnia ważną role dla upowszechnienia i popularyzacji roli nauki w rozwoju społecznym kraju. Uczestniczyli w nim obywatele Rumunii, Ukrainy, Węgier, Niemiec, Stanów Zjednoczonych Ameryki Północnej oraz Polacy, mieszkańcy Jastrowia oraz Dolnego Śląska i Ziemi Lubuskiej.
Działania zaproponowane w ramach Bukowińskich Festiwali Nauki wpływają na podniesienie wiedzy i umiejętności uczestników w zakresie szeroko rozumianej kultury. Działania te mają bezpośredni wpływ na integrację społeczną. Zajęcia odbywają się w międzynarodowych zespołach, w różnych grupach wiekowych. W ten sposób zaangażowane zostają różne struktury społeczne, co sprzyja wytwarzaniu się sieci społecznych i komunikacji pomiędzy różnymi grupami. Tym samym realizacja projektu przekłada się na kapitał społeczny i kulturowy uczestników, poszerzając ich kompetencje kulturowe i rozszerzając sieci społeczne i/lub wzmacniając istniejące więzi społeczne (transnarodowe, transgraniczne, międzygeneracyjne i in.). Bukowińskie Festiwale Nauki przyczyniają się do integracji w ramach świata nauki i wykrystalizowania się międzynarodowych kontaktów naukowych. Służą temu interdyscyplinarność zadań i międzynarodowy dobór naukowców.
Organizatorzy oszacowali, że w tym roku w Festiwalu wzięło udział łącznie około 500 uczestników, z czego około 300 to goście zagraniczni, którzy przybyli licznie na odbywający się w tym czasie Międzynarodowy Festiwal Folklorystyczny „Bukowińskie Spotkania". Druga cześć III Bukowińskiego Festiwalu Nauki odbędzie się 25 sierpnia 2017 roku w Dzierżoniowie.
I Bukowiński Festiwal Nauki odbył się 19–27.06.2015 w Jastrowiu oraz w Dzierżoniowie, druga edycja odbyła się w Jastrowiu 22-25.06.2016. Wydarzenia te uzyskały dofinansowanie ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę. Sukces trzech edycji festiwalu obliguje do kontynuacji cyklu.
Organizacja festiwali nauki świadczy nie tylko o międzynarodowej pozycji Instytutu Slawistyki PAN (współorganizatora przedsięwzięcia), ale też o zaangażowaniu w upowszechnianie nauki oraz w działania na rzecz społeczeństwa i zrównoważonego rozwoju regionów.


(L. A. Suchomłynow)

 

P. Krzysztof Dymek i p. Krzysztof Kozłowski – wykładowcy w bloku „Kultura – natura"
z uczestnikami Festiwalu (Rumunia, Ukraina, Niemcy, Polska)

Fot. M. Dymek

 

Oleksander Bojczenko, krytyk literacki, tłumacz z języka polskiego i rosyjskiego,
felietonista, opowiada o micie Czerniowiec.

Fot. M. Pokrzyńska

 

Dr Magdalena Pokrzyńska i p. Wiktoria Longier, posłanka do Parlamentu Rumuńskiego.
Fot. G. Myślińska

 

Uczestnicy Festiwalu z Polski, Ukrainy, Rumunii.
Fot. G. Myślińska.

 

Michał Jaros - Bukowińczyk ze Stanów Zjednoczonych opowiada o swoim życiu prof. Helenie Krasowskiej
podczas trzeciego dnia festiwalu (blok „Bliscy Nieznajomi").

fot. M. Pokrzyńska.

 

Promocja książki „Bukowina. Inni wśród swoich".
Fot. R. Pokrzyński

 

Promocja książki „Bukowina. Inni wśród swoich".
Fot. R. Pokrzyński

 

 

III Bukowiński Festiwal Nauki − zadanie finansowane w ramach umowy 695/P-DUN/2017 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.