II NARADA ORGANIZACJI POLONIJNYCH CHARKOWSKIEGO OKRĘGU KONSULARNEGO

 

W dniach 8-10 września 2017 roku w Berdiańsku odbyła się II Narada Organizacji Polonijnych Charkowskiego Okręgu Konsularnego zorganizowana przez Konsulat Generalny RP w Charkowie przy współpracy z Polskim Kulturalno-Oświatowym Towarzystwem „Odrodzenie" w Berdiańsku. W obradach dotyczących stanu obecnego i perspektyw polskiej i polskojęzycznej oświaty na terenie Charkowskiego Okręgu Konsularnego udział wzięła dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN, która w swoim wystąpieniu naświetliła problem specyficznej tożsamości językowej Polaków Zaporoża i Melitopola. Mówiła między innymi, że w stosunku do polskiej mniejszości tego regionu należy stosować nowe podejścia i metody nauczania języka polskiego, a także wypracować model kształtowania przyszłego pokolenia Polaków z wyraźnie określonymi wyróżnikami świadomości narodowej i językowej.

 

Prezentacja prof. H. Krasowskiej

 

 

Z kolei prof. Lech Suchomłynow uwagę zwracał na rozmyte tożsamości Polaków na Ukrainie wschodniej. Przygotował również raport pt.: „Działalność oświatowa organizacji polonijnych Charkowskiego okręgu konsularnego". O kierunkach udoskonalania nauczania języka polskiego mówiła dr Natalia Szumlańska. W części praktycznej odbyły się prezentacje ośrodków polonijnych z Zaporoża, Połtawy, Charkowa, Melitopola i Siemionowki. Dalsza część dyskusji przebiegała wokół problemów praktycznych nauczania języka polskiego mieszkańców siedmiu obwodów należących do Charkowskiego Okręgu Konsularnego. Podczas obrad zaprezentowano także różne motywacje uczniów do nauki języka polskiego jako języka obcego. Przedsięwzięcie to pokazało, jak ważna jest rola literatury i języka w kształtowaniu świadomości narodowej młodych Polaków.

 

Referuje dr Natalia Szumlańska

 

W naradzie uczestniczyło ponad 100 osób: nauczycieli języka polskiego, prezesów i liderów stowarzyszeń polskich, działaczy społecznych. Na II Naradę Organizacji Polonijnych Charkowskiego Okręgu Konsularnego przybyli Senatorowie RP – Artur Warzocha i Grzegorz Peczkis oraz przedstawiciel Ministerstwa Spraw Zagranicznych – Wojciech Tyciński. Konsul Generalny Janusz Jabłoński przybliżył słuchaczom cele i zadania polskiej służby zagranicznej w Ukrainie, Konsul Jan Zdanowski mówił o priorytetach polityki zagranicznej MSZ oraz o programach współpracy, Konsul Agnieszka Wójcik-Mokrzycka przedstawiła aktualne zagadnienia tematyki Karty Polaka w świetle nowelizacji, a konsul Anna Szulakowska omówiła problem repatriacji, kwestie wizowe oraz prawne i obywatelskie.
Część praktyczna i teoretyczna bardzo dobrze wpisała się w możliwość ożywionej dyskusji, w której zostały poruszone ważne kwestie dotyczące Polaków we wschodniej Ukrainie. Warto zaznaczyć, że tylko okręg konsularny RP w Charkowie organizuje tak poważne przedsięwzięcie, które daje możliwość spotkań badaczy, dyplomatów oraz praktyków. Trudno wyobrazić sobie lepszą promocję Polski i języka polskiego, dlatego wszyscy zebrani wyrazili chęć kontynuowania spotkań w kolejnych latach.

 

Podczas II Narady Organizacji Polonijnych Charkowskiego Okręgu Konsularnego

 

Uczestnicy II Narady Organizacji Polonijnych Charkowskiego Okręgu Konsularnego

 

(tekst L. A. Suchomłynow, fot. Jurij Sopin)