JUBILEUSZ 70-LECIA PROFESORA JERZEGO DUMY

 

W dniu 21 października 2016 r. w Pałacu Staszica odbył się Jubileusz 70-lecia Profesora Jerzego Dumy. Uroczystość zorganizowana została wspólnie przez Instytut Slawistyki PAN oraz Wydział Nauk Humanistycznych UKSW.
W części jubileuszowej wystąpienie na cześć Pana Profesora wygłosiła dyrektor Instytutu Slawistyki PAN, prof. Anna Zielińska, w imieniu Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego i władz Wydziału Nauk Humanistycznych UKSW głos zabrały prof. Anna Kozłowska i prof. Ewa Dzięgiel, a w imieniu ośrodka olsztyńskiego list gratulacyjny odczytał prof. Mariusz Rutkowski. W imieniu Fundacji Slawistycznej głos zabrała dr Elżbieta Wrocławska, po czym udekorowała Jubilata nadaną Mu przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Odznaką Zasłużony dla Kultury Polskiej.


Sylwetkę prof. Jerzego Dumy zaprezentowano w referacie Droga naukowa prof. Jerzego Dumy – przyjaciel i naukowiec. Tekst przygotowany przez prof. Ewę Wolnicz-Pawłowską w imieniu autorki odczytała prof. Wanda Szulowska. Następnie w części naukowej jubileuszu odbyła się dyskusja panelowa pt. Z zagadnień onomastyki i dialektologii polskiej i słowiańskiej. Historia i perspektywy, której głównymi uczestnikami – wspólnie z Jubilatem – były panie profesor Maria Biolik, Barbara Czopek-Kopciuch, Wanda Szulowska. W debacie uczestniczyli także licznie przybyli goście. Rozmowy toczyły się wokół trzech głównych wątków: rozważań nad perspektywami dalszego rozwoju onomastyki, obecnością cech dialektalnych w nazwach własnych oraz nad dorobkiem badawczym poszczególnych ośrodków onomastycznych. Szczególnie z dyskusji nad ostatnim z wymienionych zagadnień wyłonił się imponujący obraz onomastyki jako subdyscypliny językoznawstwa posiadającej bogaty dorobek i jednocześnie jako bardzo zżytej ze sobą ogólnopolskiej wspólnoty badaczy. Ponadto w ramach części naukowej prof. Jerzy Duma wygłosił referat jubileuszowy pt. „Nazwy rzek Świna, Ina, Jana – w poszukiwaniu źródłosłowu".

Uroczystości towarzyszyła prezentacja wydanej przez Uniwersytet Warmińsko-Mazurski księgi pamiątkowej Slavica. Onomastica. Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie.
Dostojnemu Jubilatowi jeszcze raz składamy serdeczne gratulacje i najlepsze życzenia wielu lat dalszej owocnej pracy naukowej.

 

(przyg. W. Włoskowicz, fot. Elżbieta Manuiło)

 

 Galeria