KONFERENCJA „OBCE/SWOJE II. MIASTO I WIEŚ W LITERATURZE I KULTURZE BIAŁORUSI, POLSKI, ROSJI, UKRAINY"

 

20-21 października 2016 r. odbyła się w Krakowie międzynarodowa konferencja i dyskusja panelowa „Obce/swoje II. Miasto i wieś w literaturze i kulturze Białorusi, Polski, Rosji, Ukrainy".
Organizatorami konferencji byli: Fundacja Slawistyczna, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Katedra Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej UJ oraz Muzeum Historyczne Miasta Krakowa. Konferencja została dofinansowana przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ze środków na Działalność Upowszechniającą Naukę.


Jak pokazała pierwsza z cyklu konferencja „Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej" (IFW UJ, Kraków 2014), temat miasta i wsi, konfrontacji miejskich i wiejskich postaw i światopoglądów oraz różnych obrazów tych dwóch środowisk, budzi duże zainteresowanie badaczy. Podsumowanie tej konferencji stanowi opublikowana w wolnym dostępie monografia zbiorowa Obce/swoje. Miasto i wieś w literaturze i kulturze ukraińskiej (www.wydawnictwoscriptum.pl/pobierz-y9o0r8oc8521xd-4.html).


W drugiej edycji organizatorzy rozszerzyli formułę i zaprosili do udziału polskich oraz zagranicznych antropologów, historyków, językoznawców, literaturoznawców badających białoruską, polską, rosyjską, ukraińską przestrzeń kulturową. Kluczowym zagadnieniem podczas konferencji i dyskusji panelowej było pytanie o podobne/różne strategie wartościowania, opisywania, oswajania, doświadczania miasta i wsi w wybranych paradygmatach kulturowych. Pokłosiem dwudniowych wystąpień i dyskusji będzie kolejna monografia zbiorowa, która zostanie przygotowana w wolnym dostępie pod redakcją naukową dr hab. Katarzyny Kotyńskiej i dr Katarzyny Glinianowicz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  

 

 

 

 


(opr. i fot. K. Glinianowicz)