HEREZJA JUDASZA W KULTURZE (PO)NOWOCZESNEJ. STUDIUM PRZYPADKU – MONOGRAFIA DR EWELINY DRZEWIECKIEJ

 

Miło nam poinformować, że na rynku wydawniczym pojawiła się monografia Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej. Studium przypadku autorstwa dr Eweliny Drzewieckiej. Książkę można nabyć tutaj: universitas.com.pl/produkt/3524/Herezja-Judasza-w-kulturze-ponowoczesnej-Studium-przypadku 

 

Opis książki:
Monografia Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej. Studium przypadku sytuuje się na skrzyżowaniu kulturoznawstwa i historii idei i podejmuje problem funkcjonowania w XX i XXI wieku tradycji judeochrześcijańskiej. Refleksja dotyczy strategii transformacji motywów biblijnych w kulturze bułgarskiej, interesującej ze względu na jej usytuowanie na „peryferiach" Europy. Perspektywę hermeneutyczną nadają trzy konkurujące ze sobą na gruncie europejskim systemy światopoglądowe: judeochrześcijański, gnostycki i racjonalistyczny. Analiza i interpretacja literackich parafraz wątku Judasza odwołuje się do założeń myśli postsekularnej i odsłania aksjologiczne niepokoje pisarzy oraz ich podatność na intelektualne i religijne mody o znaczeniu fundamentalnym dla formowania się modernitas.
„Wartością nadrzędną ustaleń zaproponowanych przez E. Drzewiecką w monografii Herezja Judasza w kulturze (po)nowoczesnej. Studium przypadku jest wykorzystanie i umiejętność łączenia wskazanej problematyki z nowatorsko, erudycyjnie zorganizowanym metodologicznym i teoretycznym zapleczem (...). Monografia w proponowanym układzie jest przedsięwzięciem pionierskim. Dzięki precyzyjnie wypracowanemu sposobowi oglądu zjawiska mającego kardynalne znaczenie dla nadrzędnej idei tekstu kultury w ogóle, Autorce udało się wyeksponować i potwierdzić: wieloaspektowy, procesualny charakter zjawiska, maksymalnie zdynamizować otwartość dyskursu. Studium przypadku należy potraktować jako doskonały przykład gramatyki autorskiego/ indywidualnego odczytania parafraz wątków biblijnych/ ewangelicznych. Jednoznacznie potwierdza to zaproponowana w studium strategia analityczno- interpretacyjna - ujawniająca pozalokalny, a więc uniwersalny wymiar zjawiska." (z recenzji dr hab. Celiny Judy)


Źródło: http://universitas.com.pl/produkt/3524/Herezja-Judasza-w-kulturze-ponowoczesnej-Studium-przypadku