DYNAMIKA ROZWOJU GWAR SŁOWIAŃSKICH W XXI WIEKU

 

W dziale wydawniczym repozytorium Instytutu Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, iReteslaw, jest już dostępna Dynamika rozwoju gwar słowiańskich w XXI wieku pod redakcją Doroty Krystyny Rembiszewskiej [Dialektologia słowiańska t. 2]. Tom przedstawia zagadnienia związane z rozwojem gwar słowiańskich w kontekście przemian społecznych, cywilizacyjnych i kulturowych na wsi. Składają się nań m. in. artykuły z zakresu językoznawstwa dotyczące zmian w obrębie fonetyki, morfologii oraz leksyki gwar. Jeden z rozdziałów jest poświęcony obecności gwar słowiańskich w Internecie, kolejny – zmitologizowanemu i stereotypowemu obrazowi wsi w polskiej socjologii.

 

Tom jest pokłosiem interdyscyplinarnej konferencji pt. Dynamika gwar słowiańskich w XXI wieku w kontekście dziedzictwa narodowego i kulturowego, która odbyła się w Warszawie, w dniach 11–13 czerwca 2015 roku. Zorganizowały ją Fundacja Slawistyczna i Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk przy współudziale Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego oraz Muzeum Historii Polskiego Ruchu Ludowego w Warszawie.

 

Z zawartością tomu Dynamika rozwoju gwar... mieli okazję zapoznać się członkowie i współpracownicy Międzynarodowego Komitetu Ogólnosłowiańskiego Atlasu Językowego podczas posiedzenia w miejscowości Častá-Papiernička (Słowacja), 9 października 2017 roku. Wśród słuchaczy były również autorki tekstów w tej publikacji – językoznawczynie z Czech (Martina Ireinová) i Serbii (Софија Милорадовић).

 

 

(oprac. D. Leśniewska przy pomocy D. K. Rembiszewskiej)