ZAPROSZENIE DO NADSYŁANIA TEKSTÓW DO 19. NUMERU „SLAVII MERIDIONALIS" PERFORMATYWNOŚĆ – POLITYKA – WSPÓLNOTA

 

Dziewiętnasty numer czasopisma „Slavia Meridionalis" pragniemy poświęcić zagadnieniu performatywności w kulturach południowej Słowiańszczyzny. Rozumiemy je jako wszelkie działania artystyczne oraz praktyki życia społecznego posiadające subwersywny potencjał i kontestacyjną energię. Interesują nas więc różnorodne działania prowadzące do transformacji struktur społecznych, instytucjonalnych i politycznych.


Szczególną uwagę chcielibyśmy poświęcić procesom konstruowania (się) za pomocą praktyk performatywnych różnego rodzaju wspólnot o charakterze politycznym. Ponieważ performatywność kojarzy się zazwyczaj z aktem indywidualnym, chcielibyśmy poddać refleksji zbiorowe formy sprawczości i społeczne praktyki oporu. Jednym z przykładów mógłby być fenomen nazywany „događanje naroda" (wydarzanie się narodu), czyli mające miejsce pod koniec lat 80. mitingi polityczne zwolenników Slobodana Miloševicia, podczas których nowe sensy kulturowe wytwarzane były nie tylko za sprawą języka, ale także dzięki działaniom angażującym ciało i przedmioty.


Erika Fischer-Lichte, która zastosowała pojęcie performatywności do opisu nowego projektu estetyki obejmującej zarówno działania teatralne, parateatralne, jak i performatywne praktyki kulturowe, zwraca uwagę na etymologię niemieckiego słowa „przedstawienie" (Aufführung) i wskazuje na źródłową performatywność aktu „przedstawienia się komuś". W tym świetle chcielibyśmy podjąć dyskusję na temat wszelkich sposobów „przedstawiania się", a tym samym formowania różnego rodzaju grup społecznych i wspólnot funkcjonujących w kulturach południowosłowiańskich. Ponadto interesuje nas odpowiedź na pytanie, kto jest adresatem tego rodzaju praktyk oraz czy można zaobserwować obecność pewnych schematów performatywnych.


Problematyka tomu obejmuje następujące kręgi zagadnień:
• Podmiot performatywny
• Akty performatywne mniejszości etnicznych, kulturowych, seksualnych
• Praktyki performatywne związane z mechanizmami pamięci
• Przestrzenie współczesnych aktów performatywnych
• Odgrywanie konfliktów politycznych, rasowych, światopoglądowych
• Rytuały, demonstracje, protesty, parady czy widowiska posiadające potencjał zmiany
• Rekonstrukcje wspólnotowości za pomocą aktów performatywnych
• Konstytuowanie (się) wspólnot narodowych w wyniku praktyk performatywnych
• Działanie artystyczne jako sposób wytwarzania wspólnoty


Do nadsyłania artykułów zachęcamy reprezentantów rozmaitych obszarów i metod badawczych. Jesteśmy zainteresowani również refleksją porównawczą i odniesieniami do praktyk performatywnych na całym obszarze kultur słowiańskich.

 

 

 

Protest przeciwko sekretarzowi generalnemu KC Bułgarskiej Partii Komunistycznej
Todorowi Żiwkowowi. Sofia, 18 listopada 1989 r.
Fot. Fausto Giaccone


„Slavia Meridionalis" to czasopismo wielodyscyplinowe, prezentujące wyniki badań nad Słowiańszczyzną południową oraz nad jej związkami z innymi obszarami kulturowymi. Czasopismo figuruje na liście ERIH PLUS, a także jest indeksowane w bazie SCOPUS. Na liście Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego widnieje w części „B" wykazu czasopism naukowych. Liczba punktów przyznawanych za publikację w czasopiśmie wynosi 14.
Autorów zapraszamy do przesyłania artykułów o objętości (wraz z bibliografią) do 40 000 znaków ze spacjami we wszystkich językach kongresowych oraz słowiańskich.


Artykuły prosimy zgłaszać przez platformę OJS: https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/user/register 
Termin nadsyłania artykułów: 31 sierpnia 2018 r.
• Planowana data publikacji: 2019 r.


Szczegółowe informacje i wytyczne dla autorów znajdują się na stronie czasopisma, w zakładce „Submissions": https://ispan.waw.pl/journals/index.php/sm/about 
Pytania prosimy kierować na adres: sm@ispan.waw.pl