STAŻ NAUKOWY DOC. DR OLENY PELEKHATEJ W INSTYTUCIE SLAWISTYKI PAN

W dniach 01.10-9.11.2018 r. doc. dr Olena Pelekhata, pracowniczka Katedry Slawistyki Przykarpackiego Uniwersytetu Narodowego im. Wasyla Stefanyka w Iwano-Frankiwsku (Ukraina), odbyła staż naukowy w Instytucie Slawistyki PAN. Podczas stażu docent Pelekhata pracowała nad rozprawą habilitacyjną pt. Język polski Stanisławowa. Opiekunem stażu z ramienia Instytut Slawistyki PAN była dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN.

 

Z archiwum doc. Pelekhatej

 

Podczas otwartego seminarium Zakładu Językoznawstwa IS PAN (06.11) doc. dr Olena Pelekhata wygłosiła referat pt. Język polski Stanisławowa, podczas którego przedstawiła cel swojej pracy habilitacyjnej, metody badawcze, biografie językowe rozmówców oraz plan opisu funkcjonowania sfer języka polskiego w Iwano-Frankiwsku. W trakcie stażu badaczka uczestniczyła także w życiu naukowym Instytutu: wzięła udział w inauguracji roku akademickiego oraz wysłuchała odbywających się w IS PAN wykładów dotyczących socjolingwistyki, prowadzonych przez dr hab. Nicole Dołowy-Rybińską i prof. Roberta Borgesa. W trakcie realizacji stażu docent Pelekhata konsultowała także kwestie metodologiczne własnej pracy z naukowcami i naukowczyniami z Instytutu Slawistyki PAN.

 

Fot. E. Wróblewska-Trochimiuk


Stażystka przeprowadziła również kwerendę w warszawskich bibliotekach (Bibliotece IS PAN, Bibliotece Narodowej oraz Bibliotece Uniwersytetu Warszawskiego), która pozwoliła jej zebrać materiał teoretyczny do przygotowywanej pracy habilitacyjnej.

 

Fot. Nataliia Tkachyk

 

Fot. Nataliia Tkachyk


Podczas stażu doc. dr Olena Pelekhata wzięła ponadto udział w Festiwalu Poezji Słowiańskiej oraz w obchodach XX-lecia Studiów Europy Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego.
Pierwszym efektem stażu będzie udział w Międzynarodowej konferencji we Lwowie Соціолінгвістичне знання як засіб формування нової культури безпеки: Україна і світ w dniach 22-23 listopada 2018 r., gdzie doc. dr Olena Pelekhata wygłosi referat pt. Ситуаційність самоідентифікації людини українсько-польського пограниччя як необхідність розвитку нових напрямків дослідження у соціолінгвістиці.
Staż został sfinansowany przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie" i Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

 

                 

 

 

 

 

 

(oprac. Gabriela Augustyniak-Żmuda)