INSTYTUT

Dyrektor
prof. dr hab. ANNA ZIELIŃSKA

Zastępca dyrektora ds. naukowych
dr hab. HELENA KRASOWSKA, prof. IS PAN

Zastępca dyrektora ds. ogólnych
dr DOROTA PAZIO-WLAZŁOWSKA


 


INFORMACJE OGÓLNE


 

 

Instytut Slawistyki PAN działa od 1954 roku i jest jednostką naukową, w której prowadzone są badania z zakresu językoznawstwa, literaturoznawstwa, kulturoznawstwa, historii, etnologii i socjologii. W ramach Studium Doktoranckiego Instytut prowadzi również działalność dydaktyczną. Instytut posiada uprawnienia do nadawania stopnia doktora w zakresie językoznawstwa i kulturoznawstwa, a także stopnia doktora habilitowanego w zakresie językoznawstwa.


W Instytucie działa Biblioteka im. Zdzisława Stiebera (udostępniająca najbogatsze zbiory slawistyczne w Polsce, obejmujące ogółem 112872 woluminów, w tym 91596 druków zwartych i 21276 czasopism), Centrum Slawistycznej Informacji Naukowej, a także Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (założony w 1990 roku), który wydaje 8 wysoko punktowanych czasopism naukowych, znajdujących się na liście ERIH+ (wszystkie w otwartym dostępie), a także monografie autorskie i wieloautorskie.


Działalność i program badawczy Instytutu koncentrują się na obszarach stanowiących wyzwania dla współczesnej humanistyki, mających kluczowe znaczenie dla rozwoju świadomości społecznej, a także dla ochrony kultury narodowej, zarówno materialnej, jak i duchowej. Całokształt działalności Instytutu został oceniony w przeprowadzanym przez MNiSW rankingu jednostek naukowych bardzo wysoko – tzw. kategoria A.


Struktura organizacyjna Instytutu obejmuje cztery Zakłady: Zakład Językoznawstwa, Zakład Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa, Zakład Historii i Zakład Studiów Narodowościowych), w ramach których prowadzone są badania w następujących obszarach:


• Kulturowe dziedzictwo Słowiańszczyzny. Badania diachroniczne
• Tożsamości narodowe i regionalne Słowian (mity, idee, pamięć zbiorowa)
• Wielokulturowość, kontakty i pogranicza językowo-kulturowe. Mniejszości (językowe, etniczne, religijne)
• Językowy obraz świata
• Slawistyczne językoznawstwo synchroniczne: badania konfrontatywne, semantyka, kognitywizm, lingwistyka korpusowa
• Badania slawistyczne na świecie. Slawistyczna informacja naukowa

 

Zgodnie z danymi z 05 września 2015 roku Instytut zatrudnia 86 osób, w tym 65 osób na stanowiskach naukowych na różnych szczeblach kariery (7 profesorów zwyczajnych, 18 profesorów nadzwyczajnych, 25 adiunktów, 15 asystentów). Pozostałe osoby zatrudnione są na stanowiskach administracyjnych, w Slawistycznym Ośrodku Wydawniczym, bibliotece, a także w Zespole Obsługi Badań Naukowych, zajmującym sie pozyskiwaniem i obsługą grantów i projektów naukowych.
Od założenia Studium Doktoranckiego Instytut kształcił ponad 130 studentów, a w roku akademickim 2015/16 dysertację doktorską przygotowywało 24 doktorantów, w tym 4 obcokrajowców.

 

Ponadto działalność naukowców zatrudnionych w IS PAN odzwierciedlają następujące liczby:
• W latach 2004-2015 pracownicy IS PAN opublikowali 2621 prac naukowych, z czego 145 to monografie autorskie. Artukuły naukowe były publikowane w renomowanych czasopismach notowanych na listach JCR i ERIH, a także w polskich i zagranicznych czasopismach znajdujących się na liście B MNiSW.

 

• 8 pracowników IS PAN pełni funkcję redaktora naczelnego w publikowanych w Instytucie Slawistyki czasopismach. 3 pracowników pełni funkcje w redakcjach w czasopismach wydawanych przez inne jednostki, w tym w czasopiśmie "East European Politics And Societies" publikowanym w USA.

 

• W okresie 2004-2015 zaprezentowano ponad 1200 referatów podczas sympozjów i konferencji, w tym 400 za granicą. Ponadto każdego roku pracownicy Instytutu wygłaszają referaty na zaproszenie instytucji krajowych i zagranicznych. Tylko w 2015 roku badacze z IS PAN wygłosili 32 wykłady na zaproszenie w następujących instytucjach: Oxford University Press, New York University, Yale University, Center for European Studies w Bostonie, Viadrina University at Frankfurt (Oder), King's College w Londynie, Il Centro delle Ricerche e Analisi Manoscritti w Bolonii i na Uniwersytecie w Regensburgu.

 

• Od 2000 roku w Instytucie Slawistyki PAN prowadzone były badania w ramach 34 grantów (aktualnie 16), finansowanych między innymi przez MNiSW (NPRH), Narodowe Centrum Nauki i innych grantodawców.

 

• Pracownicy IS PAN (Zespół Semantyki i Lingwistyki Korpusowej) brali udział w dwóch projektach europejskich Mondilex [Conceptual Modelling of Networking of Centres for High-Quality Research in Slavic Lexicography and Their Digital Resources] oraz Clarin [Common Language Resources and Technology Infrastructure]. Głównym celem projektu Mondilex było stworzenie ogólnego schematu infrastruktury badawczej, wspierającej badania leksykograficzne języków słowiańskich. Realizacja projektu przyczyniła się do koordynacji, unifikacji i rozwoju istniejących już cyfrowych zasobów leksykalnych oraz tworzenia nowych - w zgodzie ze standardami światowymi. Jednym z założeń projektu MONDILEX było działanie na rzecz zachowania wielojęzyczności i wielokulturowości Europy. Efektem udziału w projekcie było 5 konferencji, 2 monografie i kilkadziesiąt artykułów.
Celem Clarin-PL jest budowa infrastruktury badawczej, przynoszącej konkretne rezultaty naukowcom z dziedzin nauk humanistycznych i społecznych, rozbudowa i utrzymanie polskiego węzła infrastruktury Clarin ERIC, rozbudowa podstawowych technologii dla języka polskiego oraz badania w zakresie inżynierii języka i lingwistyki informatycznej. Projekt ten został właczony do ESFRI Roadmap (European Roadmap for Research Infrastructures, European Strategy Forum on Research Infrastructures).

 

• Naukowcy z IS PAN wzięli również udział w projekcie badawczym Językowo-kulturowy obraz świata Słowian i ich sąsiadów na tle porównawczym (EUROJOS), w ramach międzynarodowego konwersatorium utworzonego w roku 2008 na XIV MKS w Ochrydzie. Zamierzeniem projektu EUROJOS jest kontynuowanie i rozwijanie badań porównawczych nad językowym obrazem świata w skali ponadnarodowej, ogólnosłowiańskiej i szerzej – europejskiej. Łącznie w pracach projektu uczestniczyło 76 współpracowników; zaś w pracach konwersatorium EUROJOS uczestniczyły 163 osoby. Współpracownicy reprezentują 16 krajów (tj.: Belgia, Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Francja, Grecja, Litwa, Niemcy, Polska, Rosja, Serbia, Słowacja, Ukraina, Wielka Brytania, Włochy) z 31 instytucji naukowych (19 zagranicznych i 12 z Polski).

 

• W 2013 roku Instytut Slawistyki PAN otrzymał środki na realizację projektu „Polskie czasopisma slawistyczne Online", którego celem była transformacja 8 czasopism wydawanych przez IS PAN do formy elektronicznej i udostępnienie ich w modelu otwartym. Obecnie wszystkie czasopisma wydawane sa wyłącznie w formie elektronicznej na platformie https://ispan.waw.pl/journals/index.php  zbudowanej na otwartym oprogramowaniu.

 

• Jako wydawca Instytut Slawistyki PAN przeszedł pozytywnie weryfikację w organizacji OASPA (Open Access Scholarly Publishers Association), co oznacza, że spełnia światowe standardy wydawcy naukowego publikującego w modelu otwartym (open access). Tym samym jest drugim polskim wydawcą na liście członków OASPA: http://oaspa.org/membership/members. Instytut został również przyjęty do COPE [Comitee on Publication Ethics], co potwierdza wysoki standard wydawanych przez niego publikacji, zasad przejrzystości i etyki publikowania.

 

• Od 2014 roku Instytut jest członkiem polskiego konsorcjum DARIAH-PL (The Digital Research Infrastructure for the Arts and Humanities), skupiającego 18 instytucji. Celem DARIAH-PL jest opracowanie i realizacja wspólnych projektów badawczych z zakresu humanistyki cyfrowej; opracowanie projektów infrastrukturalnych i narzędzi informatycznych dla badań naukowych z wykorzystaniem zaawansowanych technologii informatycznych; stworzenie możliwości wymiany doświadczeń i kompetencji przy pracy nad metodologią i teorią humanistyki cyfrowej oraz wzmocnienie współpracy pomiędzy członkami Konsorcjum;
W ramach konsorcjum DARIAH-PL z inicjatywy INSTYTUTU SLAWISTYKI PAN i pod jego kierownictwem ukonstytuowano grupę roboczą CYFROWA SLAWISTYKA. Jej celem jest rozwój i efektywne wykorzystanie zintegrowanej krajowej i europejskiej przestrzeni badawczej, obejmującej infrastrukturę badawczą (w tym informatyczną), na potrzeby badań w zakresie językoznawstwa slawistycznego i dyscyplin pokrewnych. Infrastrukturę będzie można wykorzystać w innych dziedzinach nauki.

 

• Dzięki konsekwentnej realizacji polityki międzyinstytucjonalnej i międzynarodowej mobilności pracownicy Instytutu Slawistyki PAN uczestniczyli w około 30 projektach grantowych afiliowanych za granicą i współpracowali w ramach umów formalnych z zagranicznymi instytucjami zarówno w Europie, jak i Azji. Obecnie IS PAN ma podpisane 24 umowy z zagranicznymi akademiami nauk z 13 krajów: Białoruś, Bułgaria, Chorwacja, Czechy, Litwa, Łotwa, Macedonia, Moldawia, Rumunia, Słowacja, Ukraina, Węgry i Włochy.
Ponadto, pracownicy IS PAN współpracują w ramach umów formalnych z innymi instytucjami z państw takich jak Niemcy, Japonia, Czechy, Rosja, Ukraina.

 

• Od 2014 roku IS PAN jest sygnatariuszem karty ERASMUS+, której podpisanie było warunkiem wstępnym uczestnictwa w tym programie. W bieżącym roku kalendarzowym Instytut podpisał pierwszą umowę z Narodową Agencją, dotyczącą mobilności pracowników i doktorantów, od jesieni planowane jest przeprowadzanie rekrutacji i wysyłanie pierwszych osób do instytucji, z którymi zostały podpisane umowy. IS PAN podpisał umowy z Instytutem Slawistyki Uniwersytetu w Poczdamie, Institut National des Langues et Civilisations Orientales (INALCO) w Paryżu, Instytutem Slawistyki w Greifswald, Wydziałem Humanistycznym Uniwersytetu w Zagrzebiu oraz Instytutem Języków i Literatur Słowiańskich Uniwersytetu w Regensburgu.

 

• W latach 2004-2015 działalność naukowa pracowników Instytutu został wyróżniona 59 nagrodami i wyróżnieniami. O wysokim poziomie prac badaczy z IS PAN świadczy również fakt, że są oni członkami międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń naukowych, między innymi: the International Committee of Slavists, the American Association for Slavic, East European and Euroasian Studies, the Association for Computational Linguistics, Association for Polish-Jewish studies, O Centro de Literaturas e Culturas Lusófonas e Europeias pertence à Faculdade de Letras de Lisboa (CLEPUL), European Association of Social Anthropologists, Association Internationale d'Etudes du Sud-Est Européen (AIESEE), International Pragmatics Association, International Society for Dialectology and Geolinguistics, Medieval Chronicle Society, Modern Language Association.

 

• Instytut docenia także prace młodych adeptów nauki. 5 z nich jest stypendystami MNiSW (młodzi wybitni naukowcy). W latach 2011-2015 młodzi naukowcy związani z IS PAN opublikowali 20 monografii autorskich. Tylko w roku 2015 studenci studiów doktoranckich zaprezentowali 53 referaty podczas konferencji (w tym 16 za granicą), a także opublikowali 17 artykułów.