Archiwum naukowe

Archiwum Naukowe Instytutu Slawistyki PAN

Kontakt:
Pełnomocnik Dyrekcji ds. Archiwum - dr hab. Dorota K. Rembiszewska
Warszawa; Pałac Staszica, ul. Nowy Świat 72/74 tel. 22/ 826 76 88 e-mail: dorota.rembiszewska@wp.pl

 

Zasób Archiwum Naukowego stanowią dokumenty aktowe związane z działalnością Instytutu Slawistyki od momentu jego powstania w 1954 roku. Obejmują one materiały następujących jednostek organizacyjnych:

- II Pracownia Dialektologiczna Zakładu Językoznawstwa PAN 1954-1955
- Zakład Słowianoznawstwa 1954-1976
- Instytut Słowianoznawstwa PAN 1955-1992
- Instytut Slawistyki PAN od 1992 r.

 

Archiwum gromadzi:

- materiały warsztatowe [znalazły się w niej materiały do Ogólnosłowiańskiego atlasu językowego (punkty na terenie Kaszub), Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, czy też pracowników związanych z Instytutem - m.in. doc. dr hab. Wandy Budziszewskiej, prof. dr hab. Hanny Popowskiej-Taborskiej, prof. dr hab. Ewy Rzetelskiej-Feleszko].
- dokumentację aktową
- nagrania [wśród zgromadzonych nagrań znajdują się taśmy z zapisami tekstów gwarowych staroobrzędowców z północno-wschodniej Polski, Bułgarii, USA]
- unikatowe dokumenty [m.in. mapy napisowe do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny]
- kartoteki do atlasów gwarowych: Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny, Atlasu językowego kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich. [W postaci kartoteki zachowały się materiały gwarowe z pogranicza polsko-laskiego ze wsi Krzanowice i Krzyżanowice; kartoteka bohemistyczna prof. dra hab. Janusza Siatkowskiego, zawierająca mikrofilmy XVI-wiecznych zabytków polszczyzny].

UWAGA:

Decyzja o powstaniu Archiwum Naukowego Instytutu Slawistyki PAN zapadła na Radzie Naukowej IS PAN dnia 20 października 2008 r. Jest ono w fazie tworzenia i w związku z tym jego zasoby nie są jeszcze udostępniane.