Wspólnota językowa dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego wczoraj, dziś, jutro?

 

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk

Fundacja Slawistyczna

Zapraszają do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej

Wspólnota językowa dawnego Wielkiego Księstwa Litewskiego wczoraj, dziś, jutro?

(Warszawa, 18-19 października 2012 r.)
  formularz zgłoszenia na  konferencję

 

 

Zadaniem konferencji jest przedstawienie i przedyskutowanie wyników badań prowadzonych w ostatnich latach w dziedzinie socjolingwistyki, dialektologii, geolingwistyki, leksykografii z zastosowaniem metod interdyscyplinarnych.

            Teoretycznym punktem wyjścia organizatorów konferencji jest koncepcja prof. Leszka Bednarczuka określająca dawne Wielkie Księstwo Litewskie jako mozaikę narodów i języków, połączonych w „swoistą wspólnotę komunikatywną", która z czasem przekształciła się we wspólnotę aproksymatywną.

Dyskusja panelowa będzie dotyczyła następujących zagadnień:

a)      Czy wspólnota komunikatywna dawnego WKL funkcjonuje współcześnie?
b)      Jaki jest obraz i dynamika zachodzących w niej przemian?

W części szczegółowej pragniemy skoncentrować się wokół trzech zagadnień:

            Pierwszym jest językowa przeszłość WKL wyrażona w pierwszym członie tytułu Wspólnota komunikatywna byłego WKL wczoraj, zawierają się w niej następujące tematy szczegółowe:

- wspólnota komunikatywna a liga językowa w świetle procesów konwergencyjnych na badanym obszarze;
- historyczny obraz badanej wspólnoty komunikatywnej a jej sytuacja współczesna;
- wpływ polityki rusyfikacyjnej po rozbiorach Rzeczpospolitej, rewolucji 1905 i 1917, obu wojnach światowych na funkcjonowanie wspólnoty komunikatywnej;
- powstanie i dynamika zwartych polskich obszarów językowych wyróżnionych przez H. Turską na Wileńszczyźnie;
- zróżnicowanie terytorialne polszczyzny północnokresowej: fakt empiryczny czy koncept teoretyczny.

            Temat Wspólnota komunikatywna byłego WKL dziś ma sprowokować dyskusję nawiązująca do wyników i metod współczesnych badań terenowych, koncentrująca się wokół pytań, czy wspólnota komunikatywna byłego WKL funkcjonuje współcześnie, jaki jest obraz i dynamika zachodzących w niej przemian, jakie metody jej badania i opisu są najbardziej adekwatne wobec zmieniającego się przedmiotu badań. Zagadnienia, które będą poddane dyskusji to m. in.:

- podejście interdyscyplinarne w badaniach i opisie;
- metody socjolingwistyczne: konieczne, pomocnicze czy zbędne?
- wzajemne inspiracje antropologii i językoznawstwa w badaniach terenowych na obszarze byłego WKL;
- wpływ przemian społeczno-politycznych i demograficznych po II wojnie światowej na rozwój i funkcjonowanie poszczególnych etnolektów i ich wzajemne relacje;
- czy można jeszcze mówić o zwartych obszarach języka polskiego za wschodnią granicą?
- języki mniejszościowe, rodzinne i środowiskowe: dynamika i wzajemne relacje;
- nowa kategoria - język polski wyuczony świadomie w konkretnym celu.

            Ostatni człon tematu Wspólnota komunikatywna WKL jutro otwiera dysputę nad perspektywami i uwarunkowaniami dalszego rozwoju sytuacji socjolingwistycznej na tym obszarze.

            Liczymy na udział uczonych badających zarówno źródła zastane (materiały archiwalne, prasa i literatura z obszaru dawnego WKL), jak i wywołane ( materiały zebrane przez badaczy w takcie badań terenowych) oraz prowadzących prace atlasowych i leksykograficznych.


W imieniu organizatorów
dr Małgorzata Ostrówka