Konferencja - Lwów

Lwów: lustro. Obraz wzajemny mieszkańców Lwowa w narracjach XX-XXI wieku
Międzynarodowa, interdyscyplinarna konferencja i seminarium robocze
Centrum Historii Miejskiej, Lwów, 11-12 marca 2010
Organizatorzy: Centrum Historii Miejskiej, Lwów oraz Instytut Slawistyki PAN, Warszawa.

 

Zgłoszenia i informacje także na stronie współorganizatora:

http://www.lvivcenter.org/pl/chronicle/news?newsid=211

W ostatnich latach badacze coraz częściej zadają pytania o obraz, mit, miejsce Lwowa w utworach literackich, wspomnieniach, narracjach historycznych, pamięci zbiorowej. Lwów jest miastem niezwykle ważnym zarówno dla Ukraińców, jak i dla Polaków, pisali i mówili o nim także Rosjanie, Żydzi, Ormianie.

Proponujemy spojrzenie na teksty dotyczące Lwowa od nieco innej strony: wzajemnego postrzegania obecności w mieście różnych grup jego mieszkańców oraz "praw" do niego – własnych i cudzych. Cenne będą wszelkie refleksje nad:

  • deklarowaną / rzeczywistą wielokulturowością w wizjach artystycznych, ale także pracach kulturologicznych, literaturoznawczych, językoznawczych, historycznych i innych
  • literackimi echami politycznych i historycznych sporów o narodową atrybucję Lwowa
  • odmiennymi interpretacjami wydarzeń historycznych przez różne zainteresowane strony
  • przemianami obrazu Lwowa w czasie w obrębie jednego dyskursu narodowego.

Proponujemy również skupienie uwagi na:

  • wartościowaniu Lwowa jako miasta i terytorium (przyjaznego bądź wrogiego)
  • narodowościach dostrzeganych przez autorów i ich rolach w utworach literackich
  • sposobach kostruowania i wykorzystywania mitu Lwowa – zwłaszcza mitu "Leopolis multiplex" – w tekstach literackich, ale także w publicystyce i opracowaniach naukowych
  • obrazie Innego, sąsiada, innoetnicznego współmieszkańca 

Seminarium będzie się składało z dwóch części: prezentacji wyników badań uczestników oraz dwóch dyskusji panelowych.

Języki robocze: ukraiński, polski

Zapraszamy literaturoznawców, językoznawców, historyków, socjologów, kulturologów. Zgłoszenia zawierające imię, nazwisko, nazwę reprezentowanej jednostki naukowej, tytuł referatu i jego streszczenie (do 1000 znaków) prosimy przesyłać do dnia 1 stycznia 2010 roku pocztą elektroniczną na adres i.matsevko@lvivcenter.org (Iryna Macewko, Centrum Historii Miejskiej) i kkot@poczta.onet.pl (Katarzyna Kotyńska, Instytut Slawistyki PAN)

Organizatorzy zastrzegają sobie prawo selekcji nadesłanych zgłoszeń. Przewidziana jest publikacja referatów oraz zapisu dyskusji panelowych.

Organizatorzy nie pobierają opłaty konferencyjnej. Koszty noclegu, wyżywienia i podróży pokrywają uczestnicy.