KONKURS

DYREKTOR
INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko asystenta

w Zakładzie Językoznawstwa w zespole prowadzącym badania onomastyczne

 

WARUNKI KONKURSU:

1. Wymagany tytuł zawodowy magistra
2. Zaawansowana praca doktorska z zakresu językoznawstwa slawistycznego
3. Publikacje w punktowanych czasopismach naukowych
4. Doświadczenie w naukowych badaniach z zakresu toponomastyki slawistycznej
5. Doświadczenie w zakresie prac organizacyjnych
6. Znajomość języków kongresowych i słowiańskich
7. Warunki określone w Statucie Instytutu Slawistyki PAN

 

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN
2. Życiorys naukowy
3. Odpis dyplomu magistra
4. Opinię samodzielnego pracownika naukowego rekomendującą do pracy naukowej w IS PAN
5. Wykaz publikacji

 

Termin składania dokumentów: do dnia 08 kwietnia 2016 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca kwietnia 2016 r.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN.

Osoba zatrudniona w wyniku konkursu zostanie zobowiązana do złożenia w Instytucie Slawistyki oświadczeń o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki oraz podstawowym miejscu pracy.

 

Adres: Instytut Slawistyki PAN
ul. Bartoszewicza 1B m. 17
00-337 Warszawa
sekretariat@ispan.waw.pl

 

Warszawa, dnia 09 marca 2016 r.