KONKURS

DYREKTOR
INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

OGŁASZA KONKURS

na stanowisko adiunkta

w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa
w zespole prowadzącym badania nad tożsamością kulturową na Bałkanach

 

WARUNKI KONKURSU:

1. Wymagany stopień naukowy doktora nauk humanistycznych
2. Doświadczenie w zakresie badań bałkanistycznych nad dziedzictwem orientalnym
3. Doświadczenie pracy w zespołach badawczych
4. Doświadczenie w zakresie prac organizacyjnych, dydaktyki oraz w pozyskiwaniu grantów badawczych
5. Znajomość języków kongresowych i języka tureckiego
6. Warunki określone w Statucie Instytutu Slawistyki PAN

 

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:

1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN
2. Życiorys naukowy
3. Odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych
4. Wykaz publikacji

 

Termin składania dokumentów: do dnia 20 lipca 2016 r.

Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca lipca 2016 r.

Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN.

 

Osoba zatrudniona w wyniku konkursu zostanie zobowiązana do złożenia w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki oraz podstawowym miejscu pracy.

 

Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwość rozwoju zainteresowań badawczych w interdyscyplinarnym zespole naukowym, dofinansowanie udziału w konferencjach naukowych w kraju i za granicą, możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu własnych wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie.

 

Adres: Instytut Slawistyki PAN
ul. Bartoszewicza 1B m. 17
00-337 Warszawa
sekretariat@ispan.waw.pl

 

Warszawa, dnia 23 czerwca 2016 r.