KONKURS

DYREKTOR
INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko adiunkta
w Zakładzie Badań Narodowościowych


WARUNKI KONKURSU:
1. Wymagany stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z dyscypliny kulturoznawstwo
2. Doświadczenie w zakresie badań narodowościowych ze szczególnym uwzględnieniem tematyki folklorystycznej
3. Doświadczenie pracy w zespołach badawczych
4. Doświadczenie w zakresie prac organizacyjnych, dydaktyki oraz w pozyskiwaniu grantów badawczych
5. Znajomość języków kongresowych (konieczna znajomość języka angielskiego) i języka czeskiego
6. Warunki określone w Statucie Instytutu Slawistyki PAN


KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN
2. Życiorys naukowy
3. Odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych
4. Wykaz publikacji


Termin składania dokumentów: do dnia 20 lipca 2016 r.


Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca lipca 2016 r.
Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN.
Osoba zatrudniona w wyniku konkursu zostanie zobowiązana do złożenia w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki oraz podstawowym miejscu pracy.
Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwość rozwoju zainteresowań badawczych w interdyscyplinarnym zespole naukowym, dofinansowanie udziału w konferencjach naukowych w kraju i za granicą, możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu własnych wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie.


Adres:

Instytut Slawistyki PAN
ul. Bartoszewicza 1B m. 17
00-337 Warszawa
sekretariat@ispan.waw.pl


Warszawa, dnia 24 czerwca 2016 r.