KONKURS

DYREKTOR
INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko asystenta
w Zakładzie Językoznawstwa w Zespole badań nad pograniczem polsko-ukraińskim

 

WARUNKI KONKURSU
Wymagania:
1. Tytuł zawodowy magistra
2. Zaawansowana praca doktorska z dyscypliny językoznawstwo
3. Znajomość języków kongresowych (konieczna znajomość języka angielskiego) i języka ukraińskiego
Mile widziane:
4. Doświadczenie pracy w zespołach badawczych
5. Doświadczenie w zakresie dialektologicznych badań terenowych
6. Doświadczenie w zakresie prac organizacyjnych, dydaktyki oraz w pozyskiwaniu grantów badawczych
7. Doświadczenie w zakresie popularyzacji i upowszechniania nauki
8. Znajomość języków słowiańskich
9. Doświadczenie we współpracy z zagranicznymi placówkami naukowymi (zwłaszcza ukraińskimi), w tym staże zagraniczne

 

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN
2. Życiorys naukowy
3. Odpis dyplomu magistra
4. Wykaz publikacji

 

Termin składania dokumentów: do dnia 31 maja 2017
Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl 
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca czerwca 2017 r.
Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym w na stronie www.ispan.waw.pl w zakładce Oferty Pracy.
Osoba wyłoniona w wyniku konkursu będzie zatrudniona w formie umowy o pracę na czas określony i zostanie zobowiązana do złożenia w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki oraz podstawowym miejscu pracy. Zatrudnienie planowane jest od 1 sierpnia 2017.
Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwość rozwoju zainteresowań badawczych w interdyscyplinarnym zespole naukowym, dofinansowanie udziału w konferencjach naukowych w kraju i za granicą, możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu własnych wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie.

 

Adres:
Instytut Slawistyki PAN
ul. Bartoszewicza 1B m. 17
00-337 Warszawa
sekretariat@ispan.waw.pl