KONKURS

DYREKTOR
INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK
OGŁASZA KONKURS
na stanowisko adiunkta w Zakładzie Literaturoznawstwa i Kulturoznawstwa
w Zespole bałkanistycznym

 

WARUNKI KONKURSU:
Wymagania
1. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z dyscyplin kulturoznawstwo lub literaturoznawstwo
2. Wykształcenie slawistyczne ze specjalnością bałkanistyczną
3. Doświadczenie w zakresie badań kulturoznawczych ze szczególnym uwzględnieniem problematyki konfliktów etnicznych na Bałkanach oraz zagadnień związanych z Islamem w Europie
4. Doświadczenie pracy w zespołach badawczych
5. Doświadczenie w zakresie prac organizacyjnych, dydaktyki oraz w pozyskiwaniu grantów badawczych
6. Doświadczenie w zakresie popularyzacji i upowszechniania nauki
7. Znajomość języków kongresowych (konieczna znajomość języka angielskiego) oraz języków bośniackiego, serbskiego i chorwackiego

 

Mile widziane
7. Znajomość pozostałych języków słowiańskich oraz języków niesłowiańskich występujących na Bałkanach
8. Doświadczenie we współpracy z zagranicznymi placówkami naukowymi, w tym staże zagraniczne

 

KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN
2. Życiorys naukowy
3. Odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych
4. Wykaz publikacji

 

Termin składania dokumentów: do dnia 31 maja 2017
Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca czerwca 2017 r.
Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym w na stronie www.ispan.waw.pl  w zakładce Oferty Pracy.
Osoba zatrudniona w wyniku konkursu będzie zatrudniona w formie umowy o pracę na czas określony oraz zostanie zobowiązana do złożenia w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki oraz podstawowym miejscu pracy. Zatrudnienie planowane jest od 1 sierpnia 2017.
Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwość rozwoju zainteresowań badawczych w interdyscyplinarnym zespole naukowym, dofinansowanie udziału w konferencjach naukowych w kraju i za granicą, możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu własnych wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie.