OFERTA PRACY

Oferta pracy

Nazwa jednostki: Instytut Slawistyki PAN – Warszawa,
Nazwa stanowiska: Post-doc

 

Wymagania:
1. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z dyscypliny językoznawstwo otrzymany nie wcześniej niż 7 lat przed rokiem zatrudnienia*,
2. Biegła znajomość języków niemieckiego, polskiego oraz angielskiego,
3. Doświadczenie w zakresie prowadzenia badań terenowych i opracowywaniu materiału z nich,
4. Doświadczenie w zakresie prac organizacyjnych.

 

* Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej

 

Opis zadań:
Zadania zgodne z opisem projektu Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych (nr rej. 2016/23/G/HS2/04369), w szczególności:

 

- badania terenowe w Polsce i w Niemczech i analiza zebranych materiałów,
- przygotowywanie i opracowywanie materiału językowego do korpusu,
- analizy językoznawcze w zakresie morfosyntaktyki,
- upowszechnianie wyników badań w formie publikacji naukowych i na konferencjach naukowych,
- wsparcie kierownika projektu w zakresie koordynacji prac polskiego zespołu naukowego.

 

Typ konkursu NCN: BEETHOVEN – HS
Termin składania ofert: 15 grudnia 2017, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie

 

Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu na czas określony (36 miesięcy)
- zatrudnienie od stycznia 2018 r.

 

Dodatkowe informacje:
Post-doc będzie zatrudniony w ramach projektu Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych (nr rej. 2016/23/G/HS2/04369, konkurs NCN: Beethoven 2), którego kierowniczką jest prof. dr hab. Anna Zielińska.
Oferujemy pracę w międzynarodowym zespole badawczym, możliwość wyjazdów na konferencje zagraniczne, publikowania wyników badań.

 

Aplikacje zawierające:
- CV naukowe wraz z listą publikacji,
- odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych,
- list motywacyjny,
- podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN
można dostarczyć osobiście do siedziby Instytutu Slawistyki PAN (ul. J. Bartoszewicza 1b/17,
00-337 Warszawa), przesłać pocztą na jego adres lub wysłać elektronicznie na adres sekretariat@ispan.waw.pl.

 

W przypadku kandydatów nie będących native speakerami języka niemieckiego wymagany jest certyfikat potwierdzający znajomość języka niemieckiego na poziomie C2 lub dyplom ukończenia studiów germanistycznych.

 

Osoba zatrudniona zostanie zobowiązana do złożenia w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki oraz podstawowym miejscu pracy.

 

** Osoba na stanowisku typu post-doc zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy musi spełniać następujące warunki:


a) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej formie ze środków NCN;
b) kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w jej przewodzie doktorskim;
c) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy. Dotyczy również pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.