OFERTA PRACY

Nazwa jednostki: Instytut Slawistyki PAN

Nazwa stanowiska: post-doc

Link do strony www jednostki: http://ispan.waw.pl/default/pl/ 
Miasto: Warszawa

 

Wymagania:
1. Stopień naukowy doktora nauk humanistycznych z dyscypliny językoznawstwo otrzymany do 7 lat przed rokiem zatrudnienia*,
2. Biegła znajomość języków niemieckiego, polskiego oraz angielskiego,
3. Doświadczenie w zakresie prac organizacyjnych.

 

Opis zadań:

Zadania zgodne z opisem projektu Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych (nr rej. 2016/23/G/HS2/04369), w szczególności:
- badania terenowe w Polsce i w Niemczech i analiza zebranych materiałów,
- przygotowywanie i opracowywanie materiału językowego do korpusu,
- analizy językoznawcze w zakresie morfosyntaktyki,
- upowszechnianie wyników badań w formie publikacji naukowych i na konferencjach naukowych,
- wsparcie kierownika projektu w zakresie koordynacji prac polskiego zespołu naukowego.

 

Typ konkursu NCN: Beethoven 2
Grupa nauk: HS
Termin składania ofert: 31 stycznia 2018, 23:59
Rozmowa kwalifikacyjna: luty 2018
Forma składania ofert: dowolnie (osobiście, poczta, e-mail)

 

Warunki zatrudnienia:
- umowa o pracę w pełnym wymiarze czasu na czas określony (36 miesięcy)
- zatrudnienie od 2 kwietnia 2018 r.

 

Dodatkowe informacje:
Post-doc będzie zatrudniony w ramach projektu Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych (Nr rej. 2016/23/G/HS2/04369, konkurs NCN: Beethoven 2), którego Kierowniczką jest prof. dr hab. Anna Zielińska.
Oferujemy pracę w międzynarodowym zespole badawczym, możliwość wyjazdów na konferencje zagraniczne, możliwość publikowania wyników badań.

 

Aplikacje zawierające CV naukowe wraz z listą publikacji, odpis dyplomu doktora nauk humanistycznych, list motywacyjny oraz podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN można dostarczyć osobiście do siedziby Instytutu Slawistyki PAN, przesłać pocztą na jego adres lub wysłać elektronicznie na adres sekretariat@ispan.waw.pl pocztą.
Osoba zatrudniona zostanie zobowiązana do złożenia w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki oraz podstawowym miejscu pracy.

 

* Do okresu tego nie wlicza się urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, urlopu ojcowskiego, urlopu rodzicielskiego i urlopu wychowawczego udzielonych na zasadach określonych w przepisach Kodeksu pracy albo pobierania zasiłku chorobowego lub świadczenia rehabilitacyjnego w związku z niezdolnością do pracy, w tym spowodowaną chorobą wymagającą rehabilitacji leczniczej.
** Osoba na stanowisku typu post-doc zatrudniona na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy musi spełniać następujące warunki:
a) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia w żadnej
formie ze środków NCN;
b) kierownik projektu nie był promotorem/promotorem pomocniczym w jej przewodzie
doktorskim;
c) w okresie pobierania tego wynagrodzenia nie pobiera innego wynagrodzenia na podstawie umowy o pracę u jakiegokolwiek pracodawcy. Dotyczy również pracodawcy posiadającego siedzibę poza terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.