OFERTA PRACY

 

Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
poszukuje
pracownika/pracowniczki
do
wydawnictwa

 

Wymagania:
- wykształcenie wyższe,
- dobra znajomość języka polskiego,
- znajomość języka angielskiego w piśmie na poziomie co najmniej B2,
- znajomość cyrylicy,
- umiejętność transliteracji,
- obsługa komputera,
- dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy zespołowej,
- dokładność i rzetelność w wykonywaniu powierzonych zadań.

 

Obowiązki:
- sporządzanie bibliografii załącznikowych w transliteracji w systemie APA,
- korekta zapisów bibliograficznych,
- obsługa baz danych,
- inne prace wydawnicze.

 

Osoba, która zostanie zatrudniona w formie umowy o pracę na czas sześciu miesięcy, zostanie zobowiązana do złożenia w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki oraz o podstawowym miejscu pracy. Osoba przyjęta do pracy otrzyma pakiet socjalny oraz możliwość pracy zdalnej.

 

Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesłać na adres sekretariat@ispan.waw.pl do dnia 16.09.2018 r.

Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.

 

Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.".

 


 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Bartoszewicza 1B/17, zarejestrowany w Rejestrze Instytutów Naukowych prowadzonym przez Polską Akademię Nauk pod numerem 
RIN-I-30/98, NIP: 525-00-12-159, REGON: 000326210.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana Krzysztofa Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@ispan.waw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.