OFERTA PRACY

Instytut Slawistyki PAN poszukuje
pracownika/pracowniczki do transkrypcji półortograficznej


w ramach projektu: Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych, numer 2016/23/G/HS2/04369, pod kierunkiem prof. dr hab. Anny Zielińskiej z Instytutu Slawistyki PAN oraz prof. dr. Björna Hansena z Instytutu Slawistyki Uniwersytetu w Ratyzbonie. Projekt finansowany przez Narodowe Centrum Nauki oraz Deutsche Forschungsgemeinschaft.
Jednym z efektów projektu jest stworzenie korpusu bilingwizmu polsko-niemieckiego. Korpus będzie zawierał przetranskrybowane w postaci półortograficznej teksty mówione osób dwujęzycznych w Polsce i w Niemczech. Nagrania obejmują teksty po polsku i po niemiecku oraz mieszane, w których mówcy przełączają się z jednego języka na drugi. Osoby, które zostaną zakwalifikowane do udziału w projekcie zostaną przeszkolone w zakresie transkrypcji w programie ELAN. Będą miały możliwość zdobycia doświadczenia w pracy w dużym językoznawczym projekcie naukowym.

 

Wymagania:
• wykształcenie wyższe lub studiowanie na studiach filologicznych (filologia polska, germańska lub pokrewne),
• bardzo dobra znajomość języka polskiego,
• bardzo dobra znajomość języka niemieckiego,
• dokładność i cierpliwość oraz zamiłowanie do językoznawstwa,
• doświadczenie w transkrybowaniu mile widziane.

 

Obowiązki:
• transkrypcja półortograficzna nagrań polskich i niemieckich według wytycznych,
• praca w programie ELAN.

 

Oferujemy:
• pracę na podstawie umowy o dzieło,
• możliwość pracy zdalnej,
• wynagrodzenie w wysokości 170 zł brutto za opracowanie godziny nagrania.

 

Zgłoszenia wraz z CV prosimy przesłać na adres sekretariat@ispan.waw.pl do dnia 20.11.2018 r.
Zastrzegamy sobie prawo udzielenia odpowiedzi tylko wybranym kandydatom.
Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.".

________________________________________

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Bartoszewicza 1B/17, zarejestrowany w Rejestrze Instytutów Naukowych prowadzonym przez Polską Akademię Nauk pod numerem 
RIN-I-30/98, NIP: 525-00-12-159, REGON: 000326210.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana Krzysztofa Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@ispan.waw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.