KONKURS

DYREKTOR
INSTYTUTU SLAWISTYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK


OGŁASZA KONKURS


na stanowisko profesora instytutu
w Zakładzie Językoznawstwa

 


WARUNKI KONKURSU:


Wymagania:
1. Stopień doktora habilitowanego w dyscyplinie językoznawstwo
2. Dorobek naukowy w zakresie językoznawczych badań diachronicznych, językoznawstwa kontrastywnego, ze szczególnym uwzględnieniem etymologii oraz rekonstrukcji języka prasłowiańskiego i praindoeuropejskiego
3. Doświadczenie w zakresie kierowania zespołami badawczymi
4. Doświadczenie w zakresie pozyskiwania grantów
5. Doświadczenie w prowadzeniu współpracy zagranicznej
6. Doświadczenie w zakresie dydaktyki i upowszechniania nauki
7. Znajomość języka angielskiego, polskiego oraz wybranych języków słowiańskich

 

Mile widziane:
1. Znajomość języka niemieckiego i francuskiego oraz innych języków


KANDYDACI POWINNI ZŁOŻYĆ:
1. Podanie o zatrudnienie skierowane do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN
2. Życiorys naukowy wraz z listą publikacji
3. Odpis dyplomu doktora habilitowanego nauk humanistycznych w zakresie językoznawstwa

 

Termin składania dokumentów: do dnia 31 maja 2019
Dokumenty można złożyć pocztą elektroniczną na adres sekretariat@ispan.waw.pl
Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się w terminie do końca czerwca 2019 r.
Komisja konkursowa rozstrzygnie konkurs zgodnie z regulaminem obowiązującym w IS PAN zamieszczonym w na stronie www.ispan.waw.pl w zakładce Oferty Pracy.
Zatrudnienie planowane jest od 1 października 2019. Osoba przyjęta do pracy otrzyma możliwości wyjazdów do zagranicznych ośrodków naukowych w ramach zawartych przez Instytut Slawistyki PAN umów, pomoc w przygotowywaniu wniosków grantowych oraz stabilne zatrudnienie. Będzie poproszona o złożenie w Instytucie Slawistyki PAN oświadczeń o dziedzinie i dyscyplinie naukowej, o zaliczaniu do potencjału naukowego jednostki w dyscyplinie językoznawstwo, o afiliowaniu osiągnięć naukowych w Instytucie Slawistyki PAN oraz o podstawowym miejscu pracy.

________________________________________

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Bartoszewicza 1B/17, zarejestrowany w Rejestrze Instytutów Naukowych prowadzonym przez Polską Akademię Nauk pod numerem 
RIN-I-30/98, NIP: 525-00-12-159, REGON: 000326210.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana Krzysztofa Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@ispan.waw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.