KONKURS

Nazwa stanowiska: stypendysta – doktorant
Liczba stanowisk: 1
Nazwa jednostki: Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk
Link do strony www jednostki: www.ispan.waw.pl
Miasto: Warszawa

 

Wymagania:
- doktorant/ka w zakresie nauk społecznych (wykształcenie etnologiczne lub socjologiczne mile widziane)
- udokumentowany dorobek w zakresie studiów nad Zagładą, a także w badaniach nad kwestią Zagłady w okresie powojennym
- znajomość języka niemieckiego i angielskiego

 

Opis zadań:
Zadania zgodne z opisem projektu „Pogrom krakowski 11 sierpnia 1945 na tle porównawczym" (NCN OPUS nr rej. 2018/29/B/HS3/01435), w szczególności:
- kwerenda w polskich archiwach, bibliotekach i prywatnych kolekcjach w okolicy Krakowa
- krytyczne opracowanie materiału źródłowego i uczestnictwo w finałowej monografii (jeden artykuł), a także w edycji dokumentów źródłowych.

 

Typ konkursu NCN: OPUS
Grupa nauk: HS
Termin składania ofert: 28.02.2019, 23:59
Forma składania ofert: dowolnie (osobiście, poczta, e-mail)
Rozmowa kwalifikacyjna: marzec 2019
Warunki zatrudnienia: stypendium (6 miesięcy)

 

Dodatkowe informacje:

Kandydat/ka będzie współpracować w projekcie pt. "Pogrom krakowski 11 sierpnia 1945 na tle porównawczym" (NCN OPUS nr rej. 2018/29/B/HS3/01435), pod kierunkiem prof. dr hab. Joanny Tokarskiej-Bakir.
Oferujemy pracę w międzynarodowym zespole badawczym, możliwość wyjazdów na konferencje zagraniczne, możliwość publikowania wyników badań.
Aplikacje zawierające CV naukowe wraz z listą publikacji, odpis dyplomu magisterskiego, zaświadczenie o odbywaniu studiów doktoranckich*, list motywacyjny oraz podanie o przyznanie stypendium skierowane do Dyrektor Instytutu Slawistyki PAN można dostarczyć osobiście do siedziby Instytutu Slawistyki PAN, przesłać pocztą na jego adres lub wysłać elektronicznie na adres sekretariat@ispan.waw.pl pocztą.


Wszystkie oferty powinny zawierać klauzulę: „Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w kwestionariuszu osobowym, zwanym CV, dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji."

 

*Studia doktoranckie prowadzone przez uprawnioną jednostkę organizacyjną uczelni, instytut naukowy Polskiej Akademii Nauk, instytut badawczy lub międzynarodowy instytut naukowy działający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej utworzony na podstawie odrębnych przepisów.

 

 


 

Klauzula informacyjna dla kandydatów do pracy

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (dalej RODO) informujemy, iż:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk z siedzibą w Warszawie, ul. Bartoszewicza 1B/17, zarejestrowany w Rejestrze Instytutów Naukowych prowadzonym przez Polską Akademię Nauk pod numerem 
RIN-I-30/98, NIP: 525-00-12-159, REGON: 000326210.
2. Administrator wyznaczył Inspektora Danych Osobowych Pana Krzysztofa Radtke, z którym można się skontaktować drogą elektroniczną: iod@ispan.waw.pl
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu rekrutacji prowadzanych przez Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO.
4. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą pracownicy Administratora w zakresie swoich obowiązków służbowych na podstawie upoważnienia.
5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane do czasu zakończenia procesów rekrutacyjnych.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej;
7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do przenoszenia danych.
8. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego- Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
9. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, jednak konieczne w celu przystąpienia do rekrutacji. W przypadku niewyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowy, Administrator nie uwzględni Pani/Pana w procesie rekrutacyjnym.
10. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w tym również w formie profilowania tzn. żadne decyzje wywołujące wobec osoby skutki prawne lub w podobny sposób na nią istotnie wpływające nie będą oparte wyłącznie na automatycznym przetwarzaniu danych osobowych i nie wiążą się z taką automatycznie podejmowaną decyzją.