Bożena Itoya

Bożena Itoya – magister filologii słowiańskiej w zakresie językoznawstwa


Kontakt: bozena_itoya@wp.pl


Obszar zainteresowań badawczych:
- język czeski
- język górnołużycki
- języki mniejszościowe
- leksykologia (nowe słownictwo)
- językoznawstwo normatywne
- leksykografia i metaleksykografia
- systemy informacyjno-wyszukiwawcze
- lingwistyka korpusowa
- socjolingwistyka


PUBLIKACJE


Monografie (współautorstwo):
- Bibliografia językoznawstwa slawistycznego za lata 1998-2004 z uzupełnieniami za lata 1991–1997, [w:] Bibliograficzna baza danych światowego językoznawstwa slawistycznego iSybislaw [baza danych online]. IS PAN, TNW, Warszawa 2007-2012 [przeglądany 17.05.2013], pod red. Z. Rudnik-Karwatowej, opracowali w latach 2007-2012: H. Karpińska, Z. Rudnik-Karwatowa i Z. Mikos, w latach 2008-2011 T. Śliwa, w latach 2010-2012: J. Banasiak, w latach 2011-2012: M. Fastyn, B. Itoya, P. Kowalski przy współudziale slawistów z krajowych i zagranicznych ośrodków naukowych, Instytut Slawistyki PAN. Dostęp: http://www.isybislaw.ispan.waw.pl


Artykuły:
- Z problematyki lingwistyki korpusowej – zagadnienia ogólne, czeski korpus elektroniczny, terminologia międzynarodowa, [w:] Rozmaitości Językoznawcze. Prace Językoznawczego Koła Naukowego, red. K. Bielenin, M.Majdak, Warszawa 2005.
- Hornjoserbskarěčnakomisija a kodyfikacja języka górnołużyckiego, [w:] „Pro Lusatia". Opolskie Studia Łużycoznawcze 2006, t. 5, s.105-122.
- Działalność normotwórcza w zakresie leksyki górnołużyckiej. Němsko-hornjoserbski słownik nowejeleksiki a Rěčnykućik, „Pro Lusatia". Opolskie Studia Łużycoznawcze 2007, t. 6, s. 35-49.
- „Rěčnykućik" jako model audycji popularyzującej normę skodyfikowaną języka mniejszości etnicznej, „Zeszyty Łużyckie" 2007, t. 41, s. 112-120.
-Działalność instytucji kodyfikujących współczesny język czeski, górnołużycki i litewski, [w:] Rozmaitości Językoznawcze 2. Prace Językoznawczego Koła Naukowego, red. K. Bielenin-Lenczowska, M. Majdak, Warszawa 2008, s. 95-108.
- Dwujęzyczność jako bariera rozwoju górnołużyckiej leksykografii, „Pro Lusatia". Opolskie Studia Łużycoznawcze 2008, t. 7, s. 114-129.
- Przebieg procesu kodyfikacji leksyki górnołużyckiej, [w:] Leksikologiske přinoški. III. seminar serbskeje słowotwórby. III Seminarium Słowotwórstwa Łużyckiego. Uniwersytet Gdański / Serbski institut 22.-23.6.2006, red. M. Milewska-Stawiany, S.Wölkowa, Budyšin 2008, s. 33-42.
-"Mały" a "duży" język słowiański - z problemów opracowywania nowej metody konfrontatywnej, [w:] II Studenckie Forum Badań nad Językiem. Teksty pokonferencyjne, Warszawa 2009 [e-book], s. 52-63.
Dostęp: http://www.psychologia.pl/forum2010/wydawnictwa/Ebook_SFBJ_2009.pdf
- Serbske časopisy w „dźěłarni" Waršawskich studentow, „Rozhlad. Serbski kulturny časopis" 2009, r. 59, nr 8, s. 312-314.
- Internet łużycki – o Łużyczanach czy dla Łużyczan?, „Zeszyty Łużyckie" 2010, t. 44, s. 299-323.
- Ocalić od zapomnienia. Dydaktyka sorabistyczna w Instytucie Filologii Słowiańskiej / Instytucie Slawistyki Zachodniej i Południowej UW w latach 2002-2009, „Zeszyty Łużyckie" 2010, t. 44, s. 324-336.
- Hybrydyzacja słownika ortograficznego w leksykografii górnołużyckiej, „Prace Filologiczne" 2010, t. LVIII, Seria językoznawcza, s. 135-144.
- Kodyfikacja leksyki potocznej jako przedmiot zainteresowania czeskiej i górnołużyckiej lingwistyki normatywnej, [w:] Res Slavisticae. Księga dedykowana Profesor Ewie Siatkowskiej, red. J. Goszczyńska, Z. Greń, Warszawa 2010, s. 93-107.
- Zgodność ze sztuką leksykograficzną jako kryterium oceny najnowszych słowników języka górnołużyckiego (Prawopisny słownik hornjoserbskejerěče i Němsko-hornjoserbski słownik nowejeleksiki), „Lětopis"2010, t. 57, nr 1, s. 78-99.
- Wokół normatywności słowników górnołużyckich, „Zeszyty Łużyckie" 2011, t. 45, s. 46-57.
- Jak mówić o Łużycach w języku polskim? Analiza terminów Łużyczanin : Serbołużyczanin : Serb Łużycki, język łużycki : język serbołużycki : języki łużyckie : łużycczyzna oraz derywatu łużycki : serbołużycki na tle porównawczym (wybrane języki europejskie), „Pro Lusatia". Opolskie Studia Łużycoznawcze, 2011, t. 10, s. 53-72.
- Słowniki górnołużyckie jako obraz tożsamości Łużyczan, [w:] Konstrukcje i destrukcje tożsamości, t. 2: Tożsamość wobec wielojęzyczności, red. E. Golachowska, A. Zielińska, Warszawa 2012, s. 179-192.

 

Recenzje naukowe:
- Początki sorabofilstwa i sorabistyki w Czechach [rec.: Petr Kaleta, Češi o Lužických Srbech. Českývědecký, publicistický a uměleckýzájem o Lužické Srby v 19. století a sorabistické dílo Adolfa Černého, Praha 2006, Masarykův ústav – Archiv AV ČR, s. 334], „Zeszyty Łużyckie" 2007, t. 41, s. 205-209.
- Praha a Lužičtí Srbové. Sborník z mezinárodní vědecké konference ke 140. výročí narození Adolfa Černého (Praha 25. – 26. 11. 2004), red. P. Kaleta, F. Martínek, L. Novosad, Praha 2005, [w:] „Pro Lusatia". Opolskie Studia Łużycoznawcze 2007, t. 6, s. 97-100.
- Slovanský svět očima badatelů a publicistů 19. a 20. století. Sborník z mezinárodní vědecké konference k 50. výročí úmrtí Ludvíka Kuby (Opole 16. – 17. listopadu 2006), red. P. Kaleta, L. Tyllner, Etnologický ůstav AV ČR, v. v. i., Praha 2007, „Pro Lusatia". Opolskie Studia Łużycoznawcze 2008, t. 7, s. 156-162.
- „Pro Lusatia" – nowa nadzieja polskiej sorabistyki [rec: „Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze", red. Leszek Kuberski, Mariusz Patelski, t. 3/4, 2004-2005, s. 145; t. 5, 2006, s. 139; t. 6, 2007, s. 126; t. 7, 2008, s. 168; Opole: Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie „Pro Lusatia", Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego], „Zeszyty Łużyckie" 2009, t. 43, s. 251-259.
- Światowa sorabistyka w opolskim roczniku [rec: „Pro Lusatia. Opolskie Studia Łużycoznawcze", red. Mariusz Patelski, t. 8, Stowarzyszenie Polsko-Serbołużyckie „Pro Lusatia", Instytut Historii Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2009, 180 s.], „Zeszyty Łużyckie" 2011, t. 45, s. 362-371.