dr Wojciech Sosnowski

 

Wojciech Sosnowski - dr nauk humanistycznych w dziedzinie językoznawstwa slawistycznego

 

Kontakt: wojciech.sosnowski@ispan.waw.plw.sosnowski@uw.edu.pl,

 

Obszary badań naukowych:

 

- językoznawstwo ogólne i słowiańskie
- językoznawstwo konfrontatywne (zwłaszcza polsko-bułgarsko-rosyjsko-ukraińskie);
- semantyka a konfrontacja językowa;
- wielojęzyczne słowniki elektroniczne;
- lingwistyka korpusowa i komputerowa
- glottodydaktyka

 

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych:

 

- Członek Rady Programowej czasopisma „Języki Obce w Szkole"
- Członek Rady Programowej Kulturalno-Edukacyjno-Naukowego Stowarzyszenia KEN

 

Udział w projektach naukowych:

 

- Clarin: (Common Language Resources and Technology Infrastructure) - projekt naukowy, który w lutym 2012 roku otrzymał status prawny ERIC (European Research Infrastructure Consortium)

 

Udział w sieciach naukowych:
INAR (International Network of Address Research)

 

Artykuły:

 

- On "The dictionary of active Polish and Ukrainian phraseology" [Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej]. Contrastive linguistics and culture, Cognitive Studies | Etudes Cognitives, 2017 (vol.17). (wspólnie z R. Tymoshukiem).
- Konfrontacja językowa polskich i ukraińskich jednostek frazeologicznych na przykładzie „Leksykonu aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej". [w:] БЪЛГАРСКО-ПОЛСКИ СТУДИИ. Институт за български език „Проф. Любомир Андрейчин" – БАН. Str. 91-108. (wspólnie z R. Tymoshukiem).
- О работе над „Лексиконом польской и украинской активной фразеологии". [w:] Svět v obrazech a ve frazeologii / World in Pictures and Phraseology. Ladislav Janovec (ed.). Wyd. Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta; str. 269-276. Praga 2017 (wspólnie z R. Tymoshukiem)

- Od słowa do działania, czyli o nauczaniu słownictwa poprzez tekst. Języki Obce w Szkole 3/2017. Str. 41-46.
- Kategoria adresatywności w bułgarskich, polskich i rosyjskich opracowaniach leksykograficznych. Problemy i rozwiązania. [w:] LSP Perspectives 2. Języki specjalistyczne – nowe perspektywy 2; str. 129-140.Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; 2017. Redakcja Naukowa: Barbara Borkowska-Kępska; Grzegorz Gwóźdź.
- O fałszywych przyjaciołach tłumacza na przykładzie leksykonu aktywnej polskiej i ukraińskiej frazeologii.
[w:] LSP Perspectives 2. Języki specjalistyczne – nowe perspektywy 2; str. 55-62.Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej; 2017. Redakcja Naukowa: Barbara Borkowska-Kępska; Grzegorz Gwóźdź. (wspólnie z M. Jaskotem).
- Нові підходи до створення сучасних фразеологічних словників (на матеріалі «Лексикона польської та української активної фразеології»). Мовознавство, 2017, №2, С. 69-77. (wspólnie z R. Tymoshukiem)
- Contrastive Linguistics and Slavic Phraseology. Potential and Prospects of Phraseography. (The Case of 'The Dictionary of Active Polish and Ukrainian Phraseology') / Современное языковое сопоставление славянской фразеологии. Потенциал и перспективы фразеографии. (На примере «Лексикона польской и украинской активной фразеологии») [w:] PROCEEDINGS of the International Jubilee Conference of the Institute for Bulgarian Language; ISBN: 978-954-92489-9-9; Institute for Bulgarian Language Prof. Lyubomir Andreychin,
Bulgarian Academy of Sciences, Sofia 2017, str. 85-95 (wspólnie z M. Jaskotem, R. Tymoshukiem, Y. Ganoshenką);
http://ibl.bas.bg/wp-content/uploads/2017/05/SBORNIK_IBL_15-16May2017.pdf 

- Modality and Contrastive Linguistics in CLARIN-PL Parallel Corpora. [w:] Актуални проблеми на съвременната лингвистика, Издателство на БАН «Проф. Марин Дринов». Sofia 2016. str. 56-67 (wspólnie z V. Koseską –Toszewą i R. Roszką)
- The European Policy of Promotion of Multilingualism in Relation to the Current Evolution of Slavic Languages in Central and Eastern Europe. [w:] Situations de plurulinguisme et politiques du multilinguisme en Europe. Wydawnictwo P.I.E. Peter Lang 2016. str. 21-30.
- Forms of address as discrete modal operators. Cognitive Studies | Etudes Cognitives, 2016 (vol.16), str. 23-32.
- On the Dictionary of Semantic Equivalents in Polish, Bulgarian and Russian. Cognitive Studies | Etudes Cognitives, 2016 (vol.16), str. 1-11.

- The parallel Polish-Bulgarian-Russian corpus: problems and solution. [w:] Corpas Pastor, G. (Ed.). (2016). Computerised and Corpus-based Approaches to Phraseology: Monolingual and Multilingual Perspectives (Full papers) - Fraseología computacional y basada en corpus: perspectivas monolingües y multilingües (Trabajos completos). Geneva, Switzerland: Tradulex. ISBN: 978-2-9700736-8-0; str. 339-349
- Formy adresatywne: aspekt językowy i socjologiczny. Semantyka a konfrontacja językowa 5 (2015), str. 319 - 332. SOW.

- Категория обращения как пример безэквивалентной лексики [w:] Русский язык и литература в пространстве мировой культуры; Granada 2015, str. 511-515 (wspólnie z M. Jakotem)

- Parallel corpora, multilingual equivalents and digital translations. Tytuł monografii: LSP PERSPECTIVES; str.151-164; wydawca; The University of Dąbrowa Górnicza; 2015; Editors: Barbara Borkowska-Kępska; Grzegorz Gwóźdź; Piotr Mamet
- The current evolution of Slavic languages in Central and Eastern Europe in the context of the EU multilingualism policy. Cognitive Studies | Etudes Cognitives, 2015 (vol.15), str. 397-411. (wspólnie z Pascalem Bonnardem).
- Multilingualism and dictionaries. Cognitive Studies | Etudes Cognitives, 2015 (vol.15), str. 43-55. (wspólnie z V. Koseską-Toszewą).

- Swojskie klimaty w testowaniu z języka rosyjskiego. [w:] Ewaluacja biegłości językowej. Tom pod redakcją prof. Jolanty Zając –Sujeckiej. Warszawa 2015. str. 97-105 (wspólnie z J. Dobrowolskim).

- The need for an electronic multilingual dictionary. Cognitive Studies | Etudes Cognitives, 2014 (vol.14), str. 67-76. (wspólnie z A. Kisiel i J. Satołą-Staśkowiak).
- О работе над многоязычным словарём. Прикладна лінгвістика та лінгвістичні технології (MEGALING-2013), Kijów, 2014, str. 111-121. (wspólniez A. Kisiel i J. Satołą-Staśkowiak).

- Współczesne losy liczebnika polskiego i rosyjskiego w ujęciu konfrontatywnym. Studia z filologii polskiej i słowiańskiej, 2013 (vol.48) str. 237-252

- Forms of Address and their Meaning in Contrast in Polish and Russian Languages. Cognitive Studies, 2013 (vol.13), str. 225-235.

- From the Problems of Dictionaries and Multi-lingual Corpora. Cognitive Studies, 2013 (vol.13), str. 113-122. (wspólnie z V. Koseską-Toszewą i J. Satołą-Staśkowiak)

- О работе над книжными и электронными словарями с польским, болгарским и русским языками. Прикладна лiнгвiстика та лiнгвiстичнi технологiï (MEGALING-2012), 2013, str.124-135. (wspólnie z V. Koseską-Toszewą i J. Satołą-Staśkowiak)

- Analytic Tendencies in Modern Polish and Russian. Cognitive Studies, 2011 (vol.11), str. 97-108.

- Обучение аудированию на уроках русского языка – теория и преподавательский опыт, [w:] Русский язык в иностранной аудитории – теория, практика, цели и результаты преподавания, Łódź, 2011, str. 95-98 (wspólnie z M. Tulską-Budziak)

- Elementy nowoczesnej dydaktyki szkoły wyższej na przykładzie nauczania języków obcych, [w:] tom pokonferencyjny „Czy współczesny uniwersytet potrzebuje nowoczesnej dydaktyki szkoły wyższej?", Warszawa, 2011; str. 61-68

- Nauczanie kulturoznawstwa na poziomie podstawowym (A2) na przykładzie lekcji o rosyjskich imionach, nazwiskach i imionach odojcowskich, [w:] tom pokonferencyjny „Nauczanie języka rosyjskiego studentów na kierunkach filologicznych i niefilologicznych", Warszawa-Lublin, 2009, str. 410-419

- O problemach z zaimkiem słowiańskim, Olympus Czasopismo Naukowe, Warszawa, 2007, str. 76-82

- Wzrokowcy, słuchowcy i kinestetycy na lekcji języka rosyjskiego. Przykład lekcji z wykorzystaniem różnych technik nauczania, [w:] Новое в теории и практике описания и преподавания русского языка, Warszawa, 2007, str. 143-149
- Tendencje analityczne we współczesnym języku polskim i rosyjskim, [w:] Prezentacje prac słuchaczy Studium Doktoranckiego przy Instytucie Slawistyki PAN - Sesja doktorancka 2004, t.1, Instytut Slawistyki PAN, Warszawa 2004, (tom bez paginacji - artykuł 4 str.)


Książki współautorskie:

 

- Leksykon aktywnej frazeologii polskiej i ukraińskiej, Warszawa 2017, wyd. KJV Digital (wspólnie z R. Tymoshukiem, M. Jaskotem i J. Ganoszekną)
- Polskie czytanki, Warszawa 2017, wyd. KJV Digital (wspólnie z W. Gurdak).

- Leksykon odpowiedniości semantycznych w języku polskim, bułgarskim i rosyjskim (tom 1), Warszawa 2016, wyd. IS PAN (wspólnie z A. Kisiel i V. Koseską-Toszewą).

- Ucz się z nami (tom 3), Warszawa 2016, wyd. Europa.ru (wspólnie z J. Dobrowolskim i G. Alsheuską)
- С Россией на «ты», Moskwa 2014, wyd. Русский язык. Курсы (wspólnie z M. Tulską-Budziak)
- Ucz się z nami (tom 1), Warszawa 2013, wyd. Europa.ru (wspólnie z J. Dobrowolskim i M. Tulską-Budziak)
- Ucz się z nami (tom 2), Warszawa 2013, wyd. Europa.ru (wspólnie z J. Dobrowolskim i M. Tulską-Budziak)