dr hab. Grażyna Szwat-Gyłybow (publikuje jako Grażyna Szwat-Gyłybowa)

 

Grażyna Szwat-Gyłybow - dr hab., prof. IS PAN - literaturoznawca, kulturoznawca.

 

ImageObszary badań naukowych: Problematyka kulturowa na Bałkanach: kulturowa historia ruchów religijnych, historia idei, procesy formowania się tożsamości narodowej Słowian południowych oraz problematyka zmiany cywilizacyjnej.

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych:

- Prezydium Rady Naukowej IS PAN
- Rada Wydziału Polonistyki UW
- Przewodnicząca Rady Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW
- Redaktor naczelna czasopisma „Slavia Meridionalis"
- Komitet redakcyjny czasopisma „Prace Filologiczne"
- Komitet redakcyjny czasopisma „Studia Litteraria et Historica"
- Komitet redakcyjny czasopisma „Литературна мисъл"
- Rada redakcyjna czasopisma „Многообразие в единството"
- Komitet redakcyjny serii wydawniczych „Kultura na pograniczach" i „Literatura na pograniczach"
- Komisja Bałkanistyczna Historyczna i Kulturoznawcza przy Międzynarodowym przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów oraz przy Assciation Internationale D'Etudes Du Sud-Est Europee
- Międzynarodowa Rada Konsultacyjna ds. Humanistyki i Tożsamości Narodowej przy Bułgarskiej Akademii Nauk

Nagrody i wyróżnienia:
- 1994 - wyróżnienie Dyplomem Ministra Kultury Republiki Bułgarii za Zasługi dla Kultury Bułgarskiej
- 1999 - wyróżnienie Dyplomem Ministra Kultury Republiki Bułgarii za Zasługi dla Kultury Bułgarskiej
- 2004 - Dyplom Honorowy Bułgarskiej Akademii Nauk za Zasługi dla Bułgarystyki
- 2004 - Medal 50-lecia slawistyki w PAN
- 2004 - Nagroda Rektora z okazji Święta Uniwersytetu Warszawskiego
- 2005 - Srebrny Krzyż Zasługi Rzeczpospolitej Polskiej
- 2012 - Złoty Medal za Długoletnią Służbę
 

PUBLIKACJE
(bibliografia prac w formacie PDF)

 

KSIĄŻKI:

 

- W kręgu bułgarskiej groteski (o twórczości Jordana Radiczkowa), SOW, Warszawa 1991, ss 121.

- Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości kulturowej XIX i XX wieku, SOW, Warszawa 2005, ss. 335.

[recenzje: Dorota Gołek-Sepetliewa, Grażyna Szwat-Gyłybowa, Haeresis bulgarica w bułgarskiej świadomości kulturowej XIX i XX wieku. „Pamiętnik Słowiański" 2006, T. LVI, z. I, ss. 119-122; Илия Пачев, Гражина Шват-Гълъбова. Haeresis bulgarica в българското културно съзнание на XIX и XX в. „Българистика. Bulgarica. Иформационен бюлетин" 2009, бр. 18, с. 109-112; Дечка Чавдарова, Kонцептуализацията на богомилството в българската култура през погледа на полска българистка (Haeresis Bulgarica. Grażyna Szwat-Gyłybow. Warszawa, 2005. Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy), „Литературна мисъл" 2011/2, сс. 11.]

- Leksykon tradycji bułgarskiej, (wspólnie z Eweliną Drzewiecką et al.), Warszawa 2011, ss. 375.

 

REDAKCJA NAUKOWA:

 

Książki:

 

- Kultura - Język- Komunikacja. Problemy globalizacji i kultur narodowych, Warszawa 2001. ( wspólnie z A. Z. Makowieckim)

- Przemilczenia z relacjach międzykulturowych, Warszawa 2008, ss. 513. (wspólnie z J. Goszczyńską)

- Bunt tradycji-tradycja buntu. Księga jubileuszowa dedykowana prof. Krzysztofowi Wrocławskiemu, Warszawa 2008, ss. 409. (wspólnie z M. Bogusławską)

- Znaczące przestrzenie Słowiańszczyzny, Warszawa 2010, ss. 360. (wspólnie z J. Goszczyńską)

- Leksykon tradycji bułgarskiej, Warszawa 2011, ss. 375.

 

 

CZASOPISMA:

 

- „Slavia Meridionalis"
- t. 5, 2005; Obecność historii we współczesnych kulturach południowych Słowian, ss. 317. (wspólnie z J. Sujecką, K. Wrocławskim)
- t. 7, 2007; Mity, stereotypy, motywy wędrowne na Bałkanach, ss. 228.
- t. 8, 2008; Cudze/własne na obszarze kultur południowosłowiańskich, ss. 420. (wspólnie z L. Moroz-Grzelak)
- t. 11, 2011; Problematyczne dziedzictwo bałkańskie, ss. 362. (wspólnie z L. Moroz-Grzelak)

- „Prace Filologiczne. Seria Literaturoznawcza", współredakcja roczników 2008-2012.

 

ARTYKUŁY (wybór):

 

- Europa i Orient w świetle bułgarskiej prozy wspomnieniowej XIX stulecia, (w:) Kategoria Europy w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek-Wirgowa, A.Z. Makowiecki, Warszawa 1992, s. 169-173.

- Stereotyp Turka w piśmiennictwie bułgarskim XIX stulecia a grzechy europejskiego orientalizmu, (w:) Kategoria narodu w kulturach słowiańskich, red. T. Dąbek-Wirgowa, A. Z. Makowiecki, Warszawa 1993, s. 71-76.

- Literatura bułgarska po przełomie, „Arkusz", czerwiec 2000, s. 1-2.

- Bulgarian Literature as a Reflection of Cultural Consciousness. A Postscript to the Great Heresy [w:] The National Idea as a Research Problem, red. J. Sujecka, Warszawa 2002, s. 161-172.

- Bułgarscy „Czciciele Całunu" (wokół problemu nadinterpretacji), „Pamiętnik Słowiański" 2002, t. LII, s. 3-19
Przedruk w języku bułgarskim: Метаморфозите на българските неогностици (към проблема за свръхинтерпретацията), [w:] Балканските идентичности в българската култура, red. Н. Аретов, София 2003, s. 209-228; Dostęp: http//www.ilit.bas.bg/bi

- Inspiracje teozoficzne. Przypadek Petyra Dynowa i jego biografa Atanasa Sławowa, [w:] Problemy tożsamości kulturowej w krajach słowiańskich (Jej formy i przemiany). 2, red. J. Goszczyńska, Warszawa 2004, s. 87-108.

- Projekt desekularyzacji kultury bułgarskiej w czasach Żiwkowowskich?, [w:] Slavica leguntur. Aktualne problemy badawcze slawistyki, red. J. Królak, J. Molas, Warszawa 2006, s. 333-341.

- Bałkan - „wynaleziona" przestrzeń narodowa Bułgarów, „Slavia Meridionalis" 2007, nr 7, s. 109-122.

- Paradygmaty bułgarskich misjonizmów, [w:] Mozaika religijna Bałkanów, red. M. Walczak, Toruń 2008, s. 159-166.

- Nasze pismo – ich księgi – nasze słowo. Funkcjonalizacje tradycji cyrylometodejskiej w Bułgarii, „Slavia Meridionalis" 2008, t. 8, s. 342-364.

- The Lonely Sceptic. Bulgarian culture in the trap of its neo-Manichaean tradition, „Sprawy Narodowościowe. Seria nowa" 2009, t. 34, s. 27-40.

- Присъствието/отсъствието на българската книга в Полша, „Wiener slawistisches Jahrbuch" 2009, t. 55, Wiedeń, s. 131-138.

- Богомилство. (Самотността на скептика. Българската култура в капана на собствената неоманихейска традиция), [w:] Концепти на българската култура, ред. Д. Чавдарова, Университетско издателство "Епископ Константин Преславски", Шумен 2010, с. 136-154.

- Panowanie osmańskie w bułgarskiej refleksji o kulturze narodowej, „Południowosłowiańskie zeszyty naukowe" 2010, nr 7, s. 179-188.

- Batak – ein Erinnerungsort im bulgarischen kollektiven Bewusstsein, „Südosteuropa Mitteilungen" 2011, nr 1, s. 36-48.

- Изобретени емоции и практическия разум. Казусът – „България", [w:] Първа радост е за мене. Емоционалното съдържание на българската национална идетичност: исторически корени и съвременни измерения, ред. Н. Данова, П. Бояджиева, Р. Заимова, съст. Н. Аретов, София 2012, с. 254-266.

- (Nie)konwencjonalny trakt outsidera. O dylematach bułgarskich intelektualistów, [w:] Topografia tożsamości, t. 2, red. B. Zieliński, A. Firlej, W. Jóźwiak, Poznań 2012, s. 37-46.

- Междуконфесионален размисъл върху есето на Калин Янакиев „Постистория на душата. Културата на „последните времена" [w:] Славяните, общество, религия, култура. Юбилеен сборник в чест на 60-годишнината на професор дфн Панайот Карагьозов, ред. Й. Гощинска, Т. Леонтиева, Б. Биолчев и др., съст. К. Бахнева, А. Бурова, Е. Дараданова и др., София 2012, с. 317-327.