prof. dr hab. Ryszard Grzesik

 

Ryszard Grzesik - prof. dr hab. , historyk

 

Kontakt: grzesik@man.poznan.pl

 

Obszary badań naukowych:

 

- historia Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu ze szczególnym uwzględnieniem stosunków polsko-węgierskich
- źródłoznawstwo (zwłaszcza źródła narracyjne z tej epoki i regionu)

 

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych:

 

- Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk od 1996 (szeregowy członek Komisji Historycznej i Wydziału II)
- Komisja Bałkanistyki przy Oddziale PAN w Poznaniu od 1996 (szeregowy członek)
- Spišský dejepisný spolok od 1998 (szeregowy członek)
- Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN od 1999 (w kadencji 2011-2014 zastępca przewodniczącego; od 15.10.2012 przewodniczący)
- Medieval Chronicle Society od 1999 (szeregowy członek)
- Komisja Slawistyczna przy Oddziale PAN w Poznaniu od 2003 (szeregowy członek)
- Towarzystwo Naukowe Polsko-Czeskie (formalnie od 8 X 2013, faktycznie od XII 2012, szeregowy członek)

 

PUBLIKACJE
(pełna bibliografia prac w formacie PDF)

 

Książki autorskie:

 

- Kronika węgiersko-polska. Z dziejów polsko-węgierskich kontaktów kulturalnych w średniowieczu, Poznań 1999, Wydawnictwo Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, ss. 244, nlb. 8.

- Polska Piastów i Węgry Arpadów we wzajemnej opinii (do 1320 rokuPolska Piastów i Węgry Arpadów we wzajemnej opinii (do 1320 roku), SOW, Warszawa 2003, ss. 240, ilustr. 32.
[Rec.: Marek Derwich, „Studia Źródłoznawcze" 2006, t. 44, s. 188-189].

 

Wydanie źródłowe:

 

- Żywot św. Stefana Króla Węgier czyli Kronika węgiersko-polska, przeł., wstęp i komentarz R. Grzesik, Warszawa 2003.

 - Metryka czyli album Uniwersytetu Krakowskiego z lat 1509-1551. Biblioteka Jagiellońska rkp. 259, wyd. A. Gąsiorowski, T. Jurek, I. Skierska przy współpracy Ryszarda Grzesika, Wydawnictwo Neriton, Warszawa 2010, ss. LVIII, 677.

 

Bibliografie:

 

- Publikacje słowacystyczne w Polsce. Materiały do bibliografii. Suplement za okres: styczeń 2000 - czerwiec 2003, oprac. R. Grzesik oraz R. Gładkiewicz, A. Liberadzka, R. Majerek, G. Pańko, M. Skawiński, red. P. Głogowski, A. Działowskiej „Slavia Occidentalis" 2005, t. 62, s. 137-178.

- Materiały do Bibliografii do łacińskiej serii Testimoniów najdawniejszych dziejów Słowian, układ i wstęp R. Grzesik, SOW, Warszawa 2007, ss. 269, nlb. 13 (Prace Slawistyczne, t. 123).

 

Rozdziały w monografiach:

 

- Odnowienie Monarchii: Kazimierz Odnowiciel, s. 10-15; Król i biskup, s. 18-21; Przebudowa państwa, s. 24-29; notki: Kazimierz Mnich, s. 10; Powrót do kraju, s. 11; Węgierscy książęta w Polsce, s. 14; Czarna i biała legenda o Bolesławie, s. 18; Król na wygnaniu, s. 21; Awans za dzielność, s. 25; Namiestnicy prowincji, s. 27; Ryczyn, s. 164, [w:] Monarchia Piastów 1038-1399, red. M. Derwich, A. Żurek, Bertelsmann Media, Wydawnictwo Dolnośląskie, Warszawa-Wrocław 2003.

- Historiografia węgierska, s. 177-185; Hagiografia słowiańska, s. 304-307; Węgry, s. 638-643; Bałkany, s. 667-672, [w:] Vademecum historyka mediewisty, red. J. Nikodem, D. A. Sikorski, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2012.

 

Wybrane artykuły:

 

- Did Two Models of the Memory about the Domestic Origins Exist in the Hungarian Medieval Chronicles?, [w:] Culture of Memory in East Central Europe in the Late Middle Ages and the Early Modern Period. Conference proceedings Ciążeń, March 12-14, 2008, ed. Rafał Wójcik, Biblioteka Uniwersytecka, Poznań 2008, s. 139-147.

- Czy wczesnośredniowieczne Węgry były częścią Słowiańszczyzny?, [w:] Zderzenie czy dialog państw narodowych w Europie?, red. J. Sobczak, A. W. Mikołajczak, B. Hordecki, Poznań 2008, s. 263-271.

- Chrześcijaństwo na Węgrzech w czasach św. Wojciecha i św. Brunona z Kwerfurtu, [w:] Święty Brunon. Patron lokalny czy symbol jedności Europy i powszechności Kościoła, red. A. Kopiczko, Olsztyn 2009, s. 29-49.  

- The Hungarian Expedition to Poland in 1093 in the Hungarian and Polish Chronicles, "The Medieval Chronicle" 2009, t. 6, (ed. Erik Kooper, Amsterdam - New York: Rodopi), s. 205-215.

- Menumorout i inni. Wielkie Morawy w węgierskich kronikach średniowiecznych, [w:] Czas, pamięć, tradycja. Materiały konferencji, red. B. Bojar, Katedra Hungarystyki UW, Warszawa 2010, s. 87-94.

- The Middle Ages as a Way of Popularisation of a Region - The Case Poznań, [w:] Gebrauch und Missbrauch des Mittelalters, 19.-21. Jahrhundert. Uses and Abuses of the Middle Ages: 19th-21st Century. Usages et Mésusages du Moyen Age du XIXe au XXI siècle, hsgb. von János M. Bak, Jörg Jarnut, Pierre Monnet, Bernd Schneidmüller, Unter Mitarbeit von Nicola Karthaus und Katharina Lichtenberger, München: Wilhelm Fink, 2009 (Mittelalter Studien des Instituts zur Interdisziplinären Erforschung des Mittelalters und seines Nachwirkens, Paderborn, Bd. 17), s. 279-285.

- Andrzej Wędzki (1927), [w:] Rewriting the Middle Ages in the Twentieth Century, vol. 2: National Traditions, ed. by J. Aurell and J. Pavón, BREPOLS, Turnhout 2009, s. 225-251.

 - Wielkie Morawy podstawą środkowoeuropejskiej pamięci historycznej, „Porównania" 2011, t. 9, s. 124-133.

- Slavia Christiana alias Slaviae Christianae? Czy w średniowieczu istniał jeden model literackiej kultury słowiańskiej?, [w:] „Z polskich studiów slawistycznych", seria 12: Językoznawstwo. Prace na XV Międzynarodowy Kongres slawistów w Mińsku 2013, red. Małgorzata Korytkowska i in., Warszawa 2012, s. 67-73.