dr hab. Anna Engelking

 

Anna Engelkingdr hab. nauk humanistycznych w zakresie etnologii; etnografka, antropolożka, etnolingwistka, prof. IS PAN

 

Kontakt: engelking@ispan.waw.pl 

 

Obszar zainteresowań badawczych:

- etnografia/etnologia/antropologia, etnolingwistyka
- historia polskiej etnologii
- antropologia wsi białoruskiej
- antropologia pogranicza polsko-białorusko-litewskiego
- historia badań etnograficznych Polesia

 

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych

- Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN (członkini)
- Rada Naukowa Instytutu Archeologii i Etnologii PAN (członkini w kadencji 2015-2018)
- Komitet Nauk Etnologicznych PAN (członkini w kadencji 2015-2018)
- Komisja Etnolingwistyczna Komitetu Językoznawstwa PAN (członkini w l. 2004-2011)
- Sekcja Etnolingwistyczna Komitetu Językoznawstwa PAN (współpracowniczka w kadencji 2011-2014)
- Rada Programowa Przedstawicielstwa „Polska Akademia Nauk" w Kijowie (członkini w kadencji 2014-2018)
- Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Oddział w Warszawie (prezeska Zarządu w kadencji 2013-2016)
- Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Zarząd Główny (członkini w kadencji 2015-2019)
- European Association of Social Anthropologists (członkini)
- Naukowo-Krajoznawcze Towarzystwo „Zahorodzie", Białoruś (członkini)
- Międzynarodowa Asocjacja Białorutenistów (członkini)
- Polskie Towarzystwo Białorutenistyczne (członkini)
- Fundacja Slawistyczna (członkini Rady Fundacji)
- Redaktor naczelna serii „Kultura na Pograniczach", IS PAN
- Członkini redakcji serii „Prace i Materiały Etnograficzne", PTL
- Członkini redakcji czasopisma „Acta Baltico-Slavica", IS PAN
- Członkini redakcji czasopisma „Studia Litteraria et Historica", IS PAN
- Członkini rady naukowej czasopisma „Colloquia Humanistica", IS PAN

 

Nagrody za osiągnięcia naukowe:

- Nagroda w XX. edycji Konkursu „Przeglądu Wschodniego" za rok 2012 w kategorii DZIEŁA KRAJOWE za książkę Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku.
- Nominacja do Nagrody im. Jerzego Giedroycia za rok 2013 dla książki Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku.
- Wyróżnienie za najtrafniejszą szatę edytorską książki naukowej przyznane Wydawnictwu UMK za monografię Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku podczas XIX Wrocławskich Targów Książki Naukowej (Wrocław 2013 r.).

 

Publikacje
(pełna bibliografia w formacie PDF)

 

Książki autorskie:

 

- Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa, Fundacja na Rzecz Nauki Polskiej, Wrocław 2000.
* Klątwa. Rzecz o ludowej magii słowa. Wydanie drugie, poprawione i uzupełnione, Oficyna Naukowa, Warszawa 2010.
http://www.oficyna-naukowa.home.pl/sklep/index.php?products=product&;prod_id=296

 - Kołchoźnicy. Antropologiczne studium tożsamości wsi białoruskiej przełomu XX i XXI wieku, Monografie Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2012.
http://www.fnp.org.pl/monografie/pl,monografie,book,190.php

* wybrane recenzje:
https://ispan.waw.pl/journals/index.php/abs/article/view/abs.2014.020 (Ewa Golachowska)
http://wrsw.sjol.eu/preview/5702 (Małgorzata Ruchniewicz)
* wywiad dla internetowego wydania telewizji Biełsat (2014):
cz. 1: «Прэдседацель» і калгасны космас, свет вакол калгасніка
http://www.belsat.eu//be/articles/nashaya-kalgasnaya-atlantyda-predsedacel-i-kalgasny-kosmas/ 
cz. 2: Чаму Сталін не замяніў Бога, як Гарбачоў стаўся міфічным героем і чаму красці ў калгаса – не грэх.
http://www.belsat.eu/be/articles/nashaya-kalgasnaya-atlantyda-stalin-ne-zamyani-boga-zatoe-garbacho-stasya-mifichnym-geroem/ 
cz. 3: «Пастаўце ў Менску помнік «кулаку», Усход і Захад
http://www.belsat.eu/be/articles/nashaya-kalgasnaya-atlantyda-pastace-mensku-pomnik-kulaku/  

 

Książki współautorskie:

 

- Polesie. Fotografie z lat dwudziestych i trzydziestych, Instytut Sztuki PAN, Warszawa 1996 (wspólnie z G. Ruszczyk).

- Palessie. Fatazdymki z dwaccatych i tryccatych hadou, tłum. W. Werenicz, N. Waszczanka, Instytut Sztuki PAN, Katedra Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku, Warszawa 1999 (wspólnie z G. Ruszczyk).

 

Redakcja naukowa książek:

 

- Jozef Obrembski, Porecze 1932-1933 // Jozef Obrebski, Macedonian Porech 1932-1933, ed. Tanas Vrażinovski, Anna Engelking, Joel M. Halpern, Skopie 2003.

- Nina Łuszczyk-Ilienkowa, Pińsk, Elektrownia. Mam dziesięć lat, opracowała Anna Engelking, Świat Literacki, Warszawa 2004.

- Józef Obrębski, Dzisiejsi ludzie Polesia i inne eseje, przygotowanie do druku i przedmowa Anna Engelking, IFiS PAN, Warszawa 2005.

- Józef Obrębski, Polesie. Studia etnosocjologiczne, t. 1, redakcja naukowa i wstęp Anna Engelking, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007.
http://www.oficyna-naukowa.home.pl/sklep/index.php?products=product&;prod_id=229

- Czesław Pietkiewicz, Kultura społeczna Polesia Rzeczyckiego, seria Etnografia Ocalona, redakcja naukowa i wprowadzenie Anna Engelking, Muzeum Etnograficzne im. Marii Znamierowskiej-Prüfferowej, Toruń 2013.
http://www.etnomuzeum.pl/pl/kultura-spoleczna-polesia-rzeczyckiego 
* [wprowadzenie w wersji białoruskiej], Часлаў Пяткевіч і яго "Рэчыцкае Палессе", tłum. Uładzimir Wasilewicz, w: Часлаў Пяткевіч, Грамадская культура Рэчыцкага Палесся, укладанне, пераклад з польскай мовы Уладзіміра Васілевіча і Ліі Салавей. Прадмова Ганны Энгелькінг, wyd. „Беларуская навука", Мінск 2015, s. 5-22. 

 

Redakcja naukowa tomów zbiorowych i czasopism:

 

- [guest editor] „International Journal of Sociology", Belarus: Between the East and the West (I), Fall 2001, vol. 31, no. 3.

- [guest editor] „International Journal of Sociology", Belarus: Between the East and the West (II), Winter 2001/2002, vol. 31, no. 4.

- Język a tożsamość na pograniczu kultur, Prace Katedry Kultury Białoruskiej Uniwersytetu w Białymstoku, t. 1, red. Elżbieta Smułkowa, Anna Engelking, Białystok 2000.
- Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami, red. Elżbieta Smułkowa, Anna Engelking, Warszawa 2001.
- Fascynacje folklorystyczne. Księga poświęcona pamięci Heleny Kapełuś, red. Magdalena Kapełuś, Anna Engelking, Warszawa 2002.
- Pogranicza języków. Pogranicza kultur. Studia ofiarowane Elżbiecie Smułkowej, red. Anna Engelking, Romuald Huszcza, Warszawa 2003.

- „Sprawy Narodowościowe", 2006, t. 29. W stulecie urodzin Józefa Obrębskiego. Numer specjalny pod redakcją Anny Engelking.
http://www.ispan.waw.pl/ksiegarnia//index.php?products=product&prod_id=140 
- Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, red. Elżbieta Smułkowa, Anna Engelking, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007.
http://www.dig.com.pl/index.php?s=karta&id=557 
- Tożsamość – Język – Rodzina. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim, red. Anna Engelking, Ewa Golachowska, Anna Zielińska, SOW, Warszawa 2008.
http://www.ispan.waw.pl/ksiegarnia//index.php?products=product&prod_id=35 
- Wiaczasłau L. Wiarenicz, Paleski archiu, Linhwistycznyja, etnahraficznyja i histarycznyja materyjały, red. Fiodar Klimczuk, Elżbieta Smułkowa, Hanna Enhielkinh, Hramadskaje abjadnańnie «Zachodniapaleskaje nawukowa-krajaznauczaje tawarystwa Zaharoddzie», Wydawiec A. N. Wakarsin, Minsk 2009.

 

Ważniejsze artykuły:

 

- Nacje, to znaczy grupy religijne. O wynikach etnograficznych badań terenowych na Grodzieńszczyźnie, „Kultura i Społeczeństwo", 1996, nr 1, s. 109-139.
* [wersja angielska:] The natsyas of the Grodno region of Belarus: a field study, „Nations and Nationalism", 1999, no 2(5), Cambridge University Press, s. 175-206.
http://journals2.scholarsportal.info/details.xqy?uri=/13545078/v05i0002/175_tnotgrobafs.xml

- „Kołchoz musi być", czyli przyczynek do portretu polaka-kołchoźnika. Uwagi etnografa na podstawie badań we wsiach Grodzieńszczyzny, „Pogranicze. Studia Społeczne", t. VIII, Numer specjalny: Polacy na pograniczach w perspektywie porównawczej, red. Andrzej Sadowski, Białystok 1999, s. 199–211.
* [wersja angielska:] Mentality of Kolkhoz Inhabitants: Research Notes from Grodno Region in Belarus, „International Journal of Sociology", Winter 2001/2002, vol. 31, no. 4, Belarus: Between the East and the West (II), s. 64-78.
http://www.jstor.org/pss/20628633 
- Śladami Józefa Obrębskiego po 60 latach. Raport z rekonesansu terenowego na Polesiu, „Zaharoddzie" 1999, nr 1, Materyjały Miżdyscyplinarnaha nawukowaha seminara pa pytanniach dasledawannia Palessia (Minsk, 19 wierasnia 1997), red. Fiodar Klimczuk, Minsk, s. 44-51.
http://languages.miensk.com/Lang_Eu_As_Af/Indoeuropean/Westpalesian/engelking.htm

- Tożsamość „tutejsza" na wielojęzycznym pograniczu. Spostrzeżenia na przykładzie parafii nackiej, w: Język a tożsamość na pograniczu kultur, red. Elżbieta Smułkowa, Anna Engelking, Białystok 2000, s. 17-22.

- Poleska ekspedycja etnosocjologiczna Józefa Obrębskiego w latach 1934-1937. Organizacja. Metody badań. Problematyka. Uczestnicy, „Etnografia Polska" 2001, t. XLV, z. 1-2, s. 23-45.
http://www.cyfrowaetnografia.pl/dlibra/docmetadata?id=1571&from=&dirids=1&ver_id=2935&lp=1&QI=!B9F1D83195A2F194AE696ED16F06F79E-1

- Pozasakralne funkcje pacierza. Z obserwacji etnografa na pograniczu katolicko-prawosławnym na Grodzieńszczyźnie, „Etnolingwistyka", 2001, t. 13, s. 75-90.

- Siostra i brat. Wspólne zainteresowania naukowe Antoniny i Józefa Obrębskich, w: Język i kultura białoruska w kontakcie z sąsiadami, red. Elżbieta Smułkowa, Anna Engelking, Warszawa 2001, s. 23-32.

- Objective Observation and Direct Experience. Józef Obrębski's Research in Macedonia, Contextualizing His Scientific Biography (1926-1937), „Ethnologia Polona", 2003, vol. 24, s. 7-27.

- Józef Obrębski jako językoznawca. Mało znane momenty z biografii naukowej etnosocjologa, w: Pogranicza języków. Pogranicza kultur. Studia ofiarowane Elżbiecie Smułkowej, red. Anna Engelking, Romuald Huszcza, Warszawa 2003, s. 366-382.

- Nieznani badacze Polesia w latach trzydziestych XX wieku: Roman Chromiński, Jan Teodorowicz, Zygmunt Korybutiak. Z archiwaliów ekspedycji etnosocjologicznej Józefa Obrębskiego, w: Wschód w polskich badaniach etnologicznych i antropologicznych. Problematyka - badacze - znaczenie, Prace Komitetu Nauk Etnologicznych PAN, nr 12, red. Zbigniew Jasiewicz, Poznań 2004, s. 203-213.

- Obrębski o Malinowskim. Z dziejów recepcji funkcjonalizmu w Polsce, „Studia Socjologiczne", 2004, nr 2 (173), s. 17-34.
http://www.studiasocjologiczne.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=80:studia-socjologiczne-nr-22004-173-&catid=36:archiwum&Itemid=57

- Etnograf wobec stereotypu „Polaka z Kresów". Z przemyśleń w 10-lecie badań terenowych na Grodzieńszczyźnie, w: Kultura i świadomość etniczna Polaków na Wschodzie. Tradycja i współczesność, red. Antoni Kuczyński, Małgorzata Michalska, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2004, s. 231-240.

- Stanisław Dworakowski jako badacz Polesia, w: Regiony, granice, rubieże. Tom w darze dla Profesora Mariana Pokropka, red. Lech Mróz, Magdalena Zowczak, Katarzyna Waszczyńska, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2005, s. 169-192.

- Być u siebie, czyli między wspólnotą lokalną a narodową. Wizerunek społeczności Gródka przy granicy polsko-białoruskiej, w: Granice na pograniczach. Z badań społeczności lokalnych wschodniego pogranicza Polski, red. Joanna Kurczewska, Hanna Bojar, IFiS PAN, Warszawa 2005, s. 67-100.

* [wersja angielska (skrócona):] At Home Next to the Border. Between Local and National Communities, w: Polish Borders and Borderlands in the Making. From the Field Studies of Polish Sociologists and Anthropologists, ed. by Joanna Kurczewska, IFiS Publishers, Warszawa 2007, s. 89-113.

- „Nowy Malinowski", czyli o związkach Józefa Obrębskiego z europejską i pozaeuropejską antropologią społeczną, w: Klasyczna socjologia polska i jej współczesna recepcja, red. Janusz Mucha, Włodzimierz Wincławski, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2006, s. 199-223.

- Po swojemu, po polsku, po białorusku. Praktyka językowa a poczucie tożsamości narodowej prawosławnych mieszkańców pogranicza polsko-białoruskiego, w: Oblicza lokalności. Różnorodność miejsc i czasu, red. Joanna Kurczewska, IFiS PAN, Warszawa 2006, s. 26-46.

- Józef Obrębski – etnolog i socjolog warszawski, „Sprawy Narodowościowe", 2006, t. 29, s. 91-106.

- Józef Obrębski: etnograf, etnolog, etnosocjolog. Tradycyjne i nowatorskie metody badań terenowych w latach 1920. i 1930., w: Kultura profesjonalna etnologów w Polsce, red. Marcin Brocki, Krzysztof Górny, Waldemar Kuligowski, Uniwersytet Wrocławski, Wrocław 2006, s. 147-168.

- Stanisław Dworakowski (1907-1976), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 2, Archiwum Etnograficzne t. 44, red. Ewa Fryś-Pietraszkowa, Anna Spiss, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław-Kraków 2007, s. 65-69.

- Zygmunt Jan Korybutiak (1907-1989), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 2, Archiwum Etnograficzne t. 44, red. Ewa Fryś-Pietraszkowa, Anna Spiss, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław-Kraków 2007, s. 167-170.

- Józef Obrębski (1905-1967), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 2, Archiwum Etnograficzne t. 44, red. Ewa Fryś-Pietraszkowa, Anna Spiss, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław-Kraków 2007, s. 226-233.

- (wspólnie z Uładzimirem Wasilewiczem) Emma Jeleńska-Dmochowska (1864-1919), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 2, Archiwum Etnograficzne t. 44, red. Ewa Fryś-Pietraszkowa, Anna Spiss, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław-Kraków 2007, s. 130-133.

- „Nacja" i „nacjonalność" jako kategorie identyfikacji i tożsamości mieszkańców wsi na wschodzie Białorusi, [w:] Pogranicza Białorusi w perspektywie interdyscyplinarnej, red. Elżbieta Smułkowa i Anna Engelking, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2007, s. 209-223.

- Uwagi o mało znanych aspektach kategorii swój/obcy w ujęciu Józefa Obrębskiego, „Etnolingwistyka", 2007, 19, s. 61-73.

- Polesie Józefa Obrębskiego, w: Józef Obrębski, Polesie. Studia etnosocjologiczne, t. 1, redakcja naukowa i wstęp Anna Engelking, Oficyna Naukowa, Warszawa 2007, s. 9-32.
* [wersja białoruska:] Palessie Juzafa Abrembskaha, „Arche", 2011, nr 3 (102), s. 118-136.

- Old and new questions concerning Belarusian "local" identity, „Sprawy Narodowościowe", 2007, t. 31, s. 131-144.
* [wersja polska:] Wokół białoruskiej „tutejszości". Pytania stare i nowe, „Studia Białorutenistyczne", 2009, nr 3, s. 47-61.

- Kim jest „człowiek pogranicza"? Uwagi o tożsamości z perspektywy badacza i z perspektywy podmiotu – przykład białoruski, w: Tożsamość – Język – Rodzina. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim, red. Anna Engelking, Ewa Golachowska, Anna Zielińska, SOW, Warszawa 2008, s. 247-266.

- Kategoria „pogranicza". Zarys ujęć badawczych, w: Tożsamość – Język – Rodzina. Z badań na pograniczu słowiańsko-bałtyckim, red. Anna Engelking, Ewa Golachowska, Anna Zielińska, SOW, Warszawa 2008, s. 10-18.

- Juzaf Abrembski (1905-1967): da biahrafiji antrapołaha, „Homo Historicus. Hadawik antrapałahicznaj historyi / Homo Historicus. The Annual of Anthropological History", red. Aliaksandr F. Smalianczuk, European Humanities University, Vilnius 2008, s. 217-235.

- Między opowiadaniem a pisaniem. Narracja Niny Łuszczyk-Ilienkowej jako manifest tożsamości, w: Bunt tradycji – tradycja buntu. Księga dedykowana Profesorowi Krzysztofowi Wrocławskiemu, red. Magdalena Bogusławska, Grażyna Szwat-Gyłybowa, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej UW, Warszawa 2008, s. 97-110.
* [wersja białoruska], Pamiż apowiedam i pisanniem. Apawiadanni Niny Łuszczyk-Iljankowaj jak manifest identycznasci, „Arche", 2011, nr 3 (102), s. 52-64.

- (wspólnie z Karoliną Szymaniak) Daniel Fajnsztejn (1901-1944), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 3, Archiwum Etnograficzne t. 50, red. Anna Spiss, Zofia Szromba-Rysowa, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław-Kraków 2010, s. 52-60.
* [wersja białoruska, rozszerzona:] Zabyty habrejski nawukowiec z dawajennaj Wilni: słowa pra Daniela Fajnsztejna, „Homo Historicus. Hadawik antrapałahicznaj historyi / Homo Historicus. The Annual of Anthropological History", red. Aliaksandr F. Smalianczuk, European Humanities University, Vilnius 2009, s. 286-304.

- (wspólnie z Olgą Linkiewicz) Jan Falkowski (1901-ok. 1940), w: Etnografowie i ludoznawcy polscy. Sylwetki, szkice biograficzne, t. 3, Archiwum Etnograficzne t. 50, red. Anna Spiss, Zofia Szromba-Rysowa, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław-Kraków 2010, s. 61-72

- Stereotyp prostej mowy na Grodzieńszczyźnie w kontekście opozycji chłop : pan. Ujęcie antropologiczne, w: Językowe i kulturowe dziedzictwo Wielkiego Księstwa Litewskiego. Księga jubileuszowa na 1000-lecie Litwy, red. Jolanta Mędelska, Zofia Sawaniewska-Mochowa, Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, Bydgoszcz 2010, s. 211-221.

- Między terenem rzeczywistym a metaforycznym. Osobiste refleksje o antropologicznym doświadczeniu terenowym, w: Teren w antropologii. Praktyka badawcza we współczesnej antropologii kulturowej. Seria etnologia i antropologia kulturowa, nr 26, red. Tarzycjusz Buliński, Mariusz Kairski, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań 2011, s. 169-180.

- Białoruska wieża Babel, czyli mityczne uzasadnienie tożsamości religijnej na pograniczu wyznaniowym. Wersja kołchoźników z Grodzieńszczyzny, [w:] Wokół języka religii. Konstrukcje i destrukcje tożsamości, red. Ewa Golachowska, Anna Zielińska, SOW, Warszawa 2011, s. 147-164.
- Pamiż panam i żydom. Zauwahi pra strukturu identycznasci biełaruskich kałhasnikau rubiaża XX–XXI st., „Homo Historicus. The Annual of Anthropological History". „Homo Historicus. Hadawik antrapałahicznaj historyi", red. A. F. Smalianczuk, European Humanities University, Vilnius 2012, s. 89-117.

* [wersja angielska], Between the lord and the Jew. Some remarks on the identity structure of Belarusian kolkhozniks in the late 20th and early 21st centuries, „Acta Poloniae Historica"2014, nr 109, s. 81-108.
* [wersja rosyjska] Idienticznost' biełaruskich kołchoznikow: mieżdu „panom" i „żidom", tłum. A. Je. Taras, w: Diedy. Dajdżest publikacij o biełaruskoj istorii, wyp. 13, red. A. Je. Taras, Minsk 2014, wyd. „Charwiest", s. 254-272.
- Kategoria mieszana mowa w ujęciu mieszkańców pogranicza językowego na Grodzieńszczyźnie. Spojrzenie antropologa, w: Z Polskich Studiów Slawistycznych, seria 12. Językoznawstwo. Prace na XV Międzynarodowy Kongres Slawistów w Mińsku 2013, Warszawa 2012, s. 21-29.
- Wokół pierwszej polskiej systematyki zamówień. O zapomnianej propozycji Józefa Obrębskiego, „Poznańskie Studia Slawistyczne" 2012, nr 3, Zaklęcie, zamówienie, zażegnanie. Magiczna moc słów w folklorze słowiańskim, s. 61-74.
- Antropolog wśród kołchoźników, czyli wokół współczesnej pańszczyzny. Casus białoruski, w: 20 lat rzeczywistości poradzieckiej. Spojrzenie socjologiczne, red. Małgorzata Głowacka-Grajper, Robert Wyszyński, wyd. Instytut Socjologii UW, Warszawa 2012, s. 97-113.
- „Zapracowany naród". Praca jako rdzeń tożsamości białoruskich kołchoźników, [w:] Wartości w językowo-kulturowym obrazie świata Słowian i ich sąsiadów, red. Maciej Abramowicz, Jerzy Bartmiński, Iwona Bielińska-Gardziel, wyd. UMCS, Lublin 2012, s. 137-157.
- Kazimierz Moszyński i Józef Obrębski: nauczyciel i uczeń, „Lud", t. 96, 2012, s. 139-156.
- Simple Hardworking Christian Folks, or the Self-Image of Contemporary Belarusian Kolkhozniks: An Anthropologist's Assessment of a Two-Decade Research Study, „East European Politics and Societies and Cultures (EEPS)",May 2013, Vol. 27, no 2, pp. 260-279; first published on January 10, 2013; doi:10.1177/0888325412469663
http://eep.sagepub.com/content/early/2013/01/09/0888325412469663.abstract

* [wersja polska], Proste robocze ludzie chrześcijanie, czyli wizerunek własny białoruskich kołchoźników. Konkluzje antropologa po dwóch dekadach badań terenowych, [w:] Etnograficzne wędrówki po obszarach antropologii. Tom w darze dla Profesora Lecha Mroza, red. Łukasz Smyrski, Katarzyna Waszczyńska, Wydawnictwo DiG, Warszawa 2013, s. 189-207.
* [wersja białoruska], Prostyja roboczyja ludzi-chryścijanie, abo autapartret biełaruskich kałhasnikau. Wysnowy antrapałoha pasla dwuch dziesiacihoddziau palawych dasledawanniau, tłum. Siarhiej i Ina Astankowiczowie, „Arche", nr 4/2013, s. 518-542.

- [wywiad udzielony Grażynie Kubicy, w:] Z punktu widzenia skryby. Historia antropologii okiem jej praktyków. Rozmowy z Andre Gingrichem, Géraldem Gaillardem, Sydel Silverman, Adamem Kuperem, Anną Engelking i Zbigniewem Jasiewiczem, w: Antropologiczne inspiracje. Księga jubileuszowa dla Profesor Ewy Nowickiej, red. Barbara Bossak-Herbst, Małgorzata Głowacka-Grajper, Michał Kowalski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2013, s. 98-105.

- Z dziejów wileńskiego ośrodka etnograficznego w dwudziestoleciu międzywojennym. W stronę profesjonalnych badań terenowych pogranicza polsko-litewsko-białoruskiego, w: W krainie wielu tradycji. Badania etnograficzne na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim w XX i początkach XX wieku, red. Krzysztof Snarski, Adam Żulpa, wyd. Instytut Slawistyki PAN, Muzeum Okręgowe w Suwałkach, Warszawa 2014, s. 9-38.

- Dessous życia wsi poleskiej w zapisie etnograficznym Ireny Czechówny z 1937 roku. Rzecz o nieznanej współpracowniczce Józefa Obrębskiego, w: Obserwatorki z wyobraźnią. Etnograficzne i socjologiczne pisarstwo kobiet, „Archiwum Etnograficzne" t. 57, red. Grażyna Kubica, Katarzyna Majbroda, wyd. PTL, Wrocław 2014, s. 131-150.

- The myth of the Tower of Babel and its consequences: The indigenous grammars of the mixed world. A contribution to the anthropology of borderlands (based on research in Belarusian-Lithuanian borderlands), „Czesky lid. Etnologicky czasopis" 2015, nr 1 (102), s. 1-26.