Instytut uczestniczy w następujących projektach naukowych:

 


PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI


 


REALIZOWANE


 

 

1. Tytuł projektu: Proces zanikania języka na podstawie badań gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej
Kierownik projektu: mgr Karina Stempel-Gancarczyk
Okres realizacji: 2018-2019

Numer projektu: 2018/28/T/HS2/00055
Konkurs: ETIUDA, Narodowe Centrum Nauki

 

2. Tytuł projektu: Pokoleniowe zróżnicowanie języka: zmiany morfosyntaktyczne wywołane przez polsko-niemiecki kontakt językowy w mowie osób dwujęzycznych
Kierownik projektu: prof. dr hab. Anna Zielińska

Okres realizacji: 2018-2020
Numer projektu: 2016/23/G/HS2/04369
Konkurs: BEETHOVEN, Narodowe Centrum Nauki

 

3. Tytuł projektu: Fonetyka i fonologia języka macedońskiego
Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Sawicka
Okres realizacji: 2018-2020

Numer projektu: 2017/25/B/HS2/00760
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

  

4. Tytuł projektu: Kategoria "rasy" w myśli polskiej do 1918 roku. Źródła - wyobrażenia - konteksty

Kierownik projektu: dr hab. Katarzyna Wrzesińska, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2017-2020
Numer projektu: 2016/21/B/HS3/03696
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

 

5. Tytuł projektu: Kontakt języków i konflikt kultur. Zdobywanie kompetencji językowych i tworzenie się tożsamości kulturowej na przykładzie uczniów Łużyckiego Gimnazjum w Budziszynie (Łużyce Górne)
Kierownik projektu: dr Nicole Dołowy-Rybińska
Okres realizacji: 2017-2020
Numer projektu: 2016/21/B/HS2/00001
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

 

6. Tytuł projektu: Etnografia pamięci PRL-u. Kultura codzienności Polski powojennej 1956-1989
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Burszta
Okres realizacji: 2017-2020
Numer projektu: 2016/21/B/HS3/03707
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

 

7. Tytuł projektu: Wiedza-władza-rozkosz. Seksualność w polskiej i ukraińskiej prozie galicyjskiej przełomu XIX i XX wieku
Kierownik projektu: dr Katarzyna Glinianowicz
Okres realizacji: 2016-2019
Numer projektu: 2016/20/S/HS2/00584
Konkurs: FUGA, Narodowe Centrum Nauki

 

 


PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU HUMANISTYKI


  


REALIZOWANE


 

1. Tytuł projektu: Tłumaczenie na język angielski i opublikowanie w Wydawnictwie Naukowym Peter Lang monografii "Nikt za nas tego nie zrobi. Praktyki językowe i kulturowe młodych aktywistów mniejszości językowych Europy"
Okres realizacji: 2018-2020

Numer projektu: 21H 18 0088 86, Uniwersalia 2.1

2. Tytuł projektu: Słownik prasłowiański. Tom XI (wersja cyfrowa)

Kierownik projektu: dr hab. prof. IS PAN Mariola Jakubowicz
Okres realizacji: 2017-2022

Numer projektu: 11H 16 0266 84

 

3. Tytuł projektu: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria łacińska, t. 3: Średniowiecze, z. 1: Źródła węgierskie
Kierownik projektu: prof. dr hab. Ryszard Grzesik
Okres realizacji: 2017-2022

Numer projektu: 11H 16 0195 84

 

4. Tytuł projektu: Tłumaczenie na język niemiecki i opublikowanie w Wydawnictwie Naukowym Peter Lang książki "Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim"
Okres realizacji: 2017-2019
Numer projektu: 21H 16 0004 84, Uniwersalia 2.1

 

5. Tytuł projektu: Tłumaczenie na język angielski i publikacja w Wydawnictwie Naukowym Peter Lang książki: Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XIX wieku, Ewa Golachowska
Okres realizacji: 2017-2019

Numer projektu: 21H 16 0050 84, Uniwersalia 2.1

 

6. Tytuł projektu: Ludowe stereotypy obcowania świata i zaświatów w języku i w kulturze polskiej" (The linguistic and cultural stereotypes of interaction between the world and the extraterrestrial reality in the Polish rural society)
Okres realizacji: 2017-2019

Numer projektu: 21H 16 0051 84, Uniwersalia 2.1 (tłumaczenie na j. angielski)

 

7. Tytuł projektu: Kłamstwo krwi. Legenda mordu rytualnego w XIX i XX wieku na ziemiach polskich
Okres realizacji: 2016-2018
Numer projektu: 3aH 15 0239 83, Umiędzynarodowienia 3a (tłumaczenie na j. niemiecki)

 

8. Tytuł projektu:  Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego
Kierownik projektu: dr hab. prof. IS PAN Helena Krasowska 
Okres realizacji: 2015-2018
Numer projektu: 1bH 15 0354 83 

 


PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO PROGRAMU ROZWOJU HUMANISTYKI


 

 


ZAKOŃCZONE


 

1. Tytuł projektu: Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy (z lat 1532 i 1534) – wersja polsko-łacińska
Kierownik projektu: † dr hab. Elżbieta Kędelska, prof. IS PAN, od XII 2014 r. dr Lucyna Jankowiak
Okres realizacji: 2012-2018
Numer projektu: 11H 12 0278 81

 

2. Tytuł projektu: Okrzyki pogromowe. Szkice z antropologii historycznej Polski lat 1939-1946

Okres realizacji: 2016-2017
Numer projektu: 3aH 15 0240 83, Umiędzynarodowienie 3a (tłumaczenie na j. angielski)

 

3. Tytuł projektu: Monografie slawistyczne. Językoznawstwo i kulturoznawstwo
Okres realizacji: 2014-2017
Nr projektu: 0129/NPRH3/H31/82/2014

 

4. Tytuł projektu: Kontynuacja Słownika prasłowiańskiego
Kierownik projektu: dr hab., prof. IS PAN Mariola Jakubowicz
Okres realizacji: 2012-2016
Numer projektu: 11H 11 026480

 

5. Tytuł projektu: Testimonia najdawniejszych dziejów Słowian. Seria łacińska. Tom 1: starożytność
Kierownik projektu: dr hab., prof. IS PAN Ryszard Grzesik
Okres realizacji: 2012-2016
Numer projektu: 11H 12 0313 81

 

6. Tytuł projektu: Metody analizy językowego obrazu świata (JOS) w kontekście badań porównawczych
Kierownik projektu: prof. dr hab. Jerzy Bartmiński
Okres realizacji: 2012-2015
Numer projektu: 12H 12 0182 81

 

7. Tytuł projektu: Komputerowy system ewidencji archiwaliów do Atlasu gwar wschodniosłowiańskich Białostocczyzny i Słownika bohemizmów
Kierownik projektu: dr hab., prof. IS PAN Dorota Rembiszewska
Okres realizacji: 2012-2015
Numer projektu: 11 H 11 001680

 

 


PROJEKTY FINANSOWANE ZE ŚRODKÓW NARODOWEGO CENTRUM NAUKI


  


ZAKOŃCZONE


 

 

1. Tytuł projektu: Przetwarzanie miejsc pamięci. Niemieckie pomniki ku czci poległych na terenie dawnej rejencji koszalińskiej
Kierownik projektu: dr Karolina Ćwiek-Rogalska
Okres realizacji: 2017-2018

Numer projektu: 2017/01/X/HS3/01063
Konkurs: MINIATURA, Narodowe Centrum Nauki

 

2.Tytuł projektu: Idee wędrowne na słowiańskich Bałkanach (XVII-XX w.)

Kierownik projektu: dr hab., prof. IS PAN Grażyna Szwat-Gyłybow
Okres realizacji: 2015-2018
Numer projektu: 2014/13/B/HS2/01057
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

 

3. Tytuł projektu: Konfrontacja słowotwórcza języków bałkańskich
Kierownik projektu: prof. dr hab. Viara Maldijeva
Okres realizacji: 2014-2018
Numer projektu: 2013/09/B/HS2/02778
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

 

4. Tytuł projektu: Tożsamość mieszkańców obwodu kaliningradzkiego od 1991 roku do współczesności: czynniki konstytuujące i kierunek zachodzących zmian
Kierownik projektu: mgr Miłosz Zieliński
Okres realizacji: 2015-2017
Numer projektu: 2014/13/N/HS6/04214
Konkurs: PRELUDIUM, Narodowe Centrum Nauki

 

5. Tytuł projektu: Właściwości składniowe czasowników jako baza ich zintegrowanego opisu leksykograficznego (w perspektywie konfrontatywnej polsko-bułgarsko-rosyjskiej)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Małgorzata KorytkowskaOkres realizacji: 2014-2017Numer projektu: 2013/11/B/HS2/03116Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki

 

6. Tytuł projektu: Uzus toponimiczny. Zarys problematyki teoretycznej (na podstawie polskiej toponimii Huculszczyzny)Kierownik projektu: mgr Wojciech WłoskowiczOkres realizacji: 2016-2017
Numer projektu: 2016/20/T/HS2/00024Konkurs: ETIUDA, Narodowe Centrum Nauki

 

7. Tytuł projektu: Miejsce fonetyki macedońskiej w ramach słowiańskiego i bałkańskiego areału językowego
Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Natalia Sawicka
Okres realizacji: 2013-2016
Numer projektu: 2013/08/M/HS2/00438
Konkurs: HARMONIA, Narodowe Centrum Nauki


8. Tytuł projektu: Tendencje rozwojowe słowotwórstwa albańskiego od XVI do XXI w. w czasie i przestrzeni
Kierownik projektu: dr Artur Karasiński
Okres realizacji: 2014-2016
Numer projektu: 2013/09/D/HS2/02779
Konkurs: SONATA, Narodowe Centrum Nauki

 

9. Tytuł projektu: Miejsce i imię. Poeci niemieckojęzyczni żydowskiego pochodzenia
Kierownik projektu: dr Joanna Roszak
Okres realizacji: 2013-2014
Numer projektu: 2012/05/B/HS2/04129
Konkurs: OPUS, Narodowe Centrum Nauki
Publikacje: Joanna Roszak, Miejsce i imię. Niemieckojęzyczni poeci pochodzenia żydowskiego, IS PAN, Warszawa 2014, ss. 335

 

10. Tytuł projektu: Strategie zaangażowania młodzieży w życie etniczne mniejszości autochtonicznych Europy: instytucje, działania, wybory tożsamościowe (Kaszubi, Łużyczanie, Bretończycy, Walijczycy)
Kierownik projektu: dr Nicole Dołowy-Rybińska
Okres realizacji: 2011-2014
Numer projektu: 2011/01/D/HS2/02085
Konkurs: Narodowe Centrum Nauki

 

11. Tytuł projektu: Kontakty językowe polsko-wschodniosłowiańsko-litewskie na Podlasiu, Mazowszu północno-wschodnim i Suwalszczyźnie
Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Maryniakowa
Okres realizacji: 2011-2014
Numer projektu: N N104 383240
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Publikacje: Irena Maryniakowa, Dorota K. Rembiszewska, Janusz Siatkowski, Różnojęzyczne słownictwo gwarowe Podlasia, Suwalszyczny i północno-wschodniego Mazowsza, IS PAN, Warszawa 2014, ss. 473

 

12. Tytuł projektu: Językowe i pozajęzykowe czynniki kształtujące tożsamość regionalną mieszkańców pogranicza polsko-niemieckiego (na przykładzie ziemi lubuskiej)
Kierownik projektu: dr hab., prof. IS PAN Anna Zielińska
Okres realizacji: 2010-2013
Numer projektu: N N 104 079739
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Publikacje: Anna Zielińska, Mowa pogranicza. Studium o językach i tożsamościach w regionie lubuskim, IS PAN, Warszawa 2013, ss. 447

 

13. Tytuł projektu: Social, Confessional and Ideological Context of the Neo-Pogan Trends in Contemporary Culture of Poland and Belarus
Kierownik projektu: dr Irina B. Michajewa
Okres realizacji: 2010-2011
Konkurs: Międzynarodowy Fundusz Wyszechradzki (Visegrad Fund)

 

14. Tytuł projektu: Język ludności katolickiej na Białorusi
Kierownik projektu: dr hab., prof. IS PAN Ewa Golachowska
Okres realizacji: 2009-2012
Numer projektu: N N104 071873
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Nauki
Publikacje: Ewa Golachowska, Jak mówić do Pana Boga? Wielojęzyczność katolików na Białorusi na przełomie XX i XXI wieku, IS PAN, Warszawa 2012, ss. 189

 

15. Tytuł projektu: Dialektologia białoruska
Kierownik projektu: dr Mirosław Jankowiak
Okres realizacji: 2009-2012
Numer projektu: N N104 072137
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Nauki
Publikacje: Mirosław Jankowiak i Nina Barszczewska, Dialektologia białoruska, IS PAN, Warszawa 2012, ss. 308

 

16. Tytuł projektu: Mniejszość polska na Ukrainie południowo-wschodniej. Studium socjolingwistyczne i tożsamościowe
Kierownik projektu: dr hab., prof. IS PAN Helena Krasowska
Okres realizacji: 2009-2012
Numer projektu: N N104 177536
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego/Narodowe Centrum Nauki
Publikacje: Helena Krasowska, Mniejszość polska na południowo-wschodniej Ukrainie, IS PAN, Warszawa 2012, ss. 435

 

17. Tytuł projektu: Słownik etymologiczny kaszubszczyzny. Indeks do tomów I-V
Kierownik projektu prof. dr hab. Hanna Taborska
Okres realizacji: 2008-2010
Numer projektu: N N104 345934
Konkurs: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Publikacje: Wiesław Boryś, Hanna Popowska-Taborska, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, tom VI: Indeksy wyrazowe do tomów I-V , płyta CD, SOW, Warszawa 2010, ss. 337

 

 


STAŻE PODOKTORSKIE NARODOWEGO CENTRUM NAUKI AFILIOWANE W IS PAN


 


1. Tytuł projektu: Polskie tzw. partykuły spajające związane z procesem wnioskowania a ich bułgarskie odpowiedniki. Porównawcze studium semantyczne
Kierownik projektu: dr Anna Kisiel
Okres realizacji: 2012-2015
Numer projektu: 2012/04/S/HS2/00319
Konkurs: Narodowe Centrum Nauki

 

2. Tytuł projektu: Oblicza polskości. Antropologiczne studium zróżnicowania tożsamości narodowej i obywatelskiej
Kierownik projektu: dr Agnieszka Pasieka
Okres realizacji: 2012-2015
Numer projektu: 2012/04/S/hs3/00370
Konkurs: Narodowe Centrum Nauki
Publikacje: Agnieszka Pasieka, Hierarchy and Pluralism. Living Religious Difference in Catholic Poland, Instytut Kultury Polskiej UW, Warszawa 2015, ss. 248

 

 


INNE PROJEKTY


 

 

1. Tytuł projektu: Sorbian language(s): revitalization efforts in different political systems

Źródło finansowania: SMiLE, Smithsonian Center for Folklife & Cultural Heritage

Kierownik projektu: dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, dr Cordula Ratajczak

Okres realizacji: 2017-2018

 

 
2. Tytuł projektu: Transforming sexual norms and national identity in Poland post-1989. A critical discourse analysis

Źródło finansowania: ERSTE Foundation, WUS Austra
Kierownik projektu: dr Anna Jawor, mgr Anna Kurowicka
Okres realizacji: 2014-2016

 

3. Tytuł projektu: Powojenne pogromy antyżydowskie w Europie środkowo-wschodniej
Kierownik projektu: prof. dr hab. Joana Tokarska-Bakir
Okres realizacji: 2013-2015
Konkurs: stypendium im. Marii Curie w Institute for Advanced Study w Princeton (visitor fellowship w Institute for Advanced Study, Princeton, New Jersey, USA)

 

4. Tytuł projektu: Polsko-ukraiński korpus równoległy (grant promotorski – opiekun prof. dr hab. Violetta Koseska-Toszewa)
Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: dr Natalia Kotsyba
Okres realizacji: 2007-2009

 

5. Tytuł projektu: Historia i współczesność języka polskiego na Białorusi
Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Iryda Grek-Pabisowa
Okres realizacji 2004-2008
Publikacje: Iryda Grek-Pabisowa, Małgorzata Ostrówka, Beata Biesiadowska-Magdziarz, Język polski na Białorusi Radzieckiej w okresie międzywojennym. Polszczyzna mówiona, Język na Pograniczach 33, SOW, Warszawa 2008, ss. 250

 

6. Tytuł projektu: Słownik etymologiczny kaszubszczyzny
Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Hanna Taborska
Okres realizacji: 2004-2007
Publikacje: Hanna Taborska, Wiesław Boryś, Słownik etymologiczny kaszubszczyzny, t. VI, Indeksy wyrazowe do tomów I-V (z płytą CD), SOW, Warszawa 2010, ss. 345

 

7. Tytuł projektu: Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich. Ginąca część kultury europejskiej
Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: dr hab., prof. IS PAN Anna Zielińska
Okres realizacji: 2004-2007
Publikacje: Zofia Sawaniewska-Mochowa i Anna Zielińskiej, Dziedzictwo kultury szlacheckiej na byłych Kresach północno-wschodnich – ginąca część kultury europejskiej, SOW, Warszawa 2007, ss. 473
(Dostęp online: http://rcin.org.pl/dlibra/doccontent?id=14301&from=FBC)

 

8. Tytuł projektu: Słownictwo tekstów Stefana Żeromskiego
Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Kwiryna Handke
Okres realizacji: 2002-2005
Publikacje: Kwiryna Handke, Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, tom wstępny (uzupełniony i rozszerzony), Universitas, Kraków 2007, ss. 54

 

9. Tytuł projektu: Polacy w więzieniach, łagrach i na zesłaniach w ZSRR. Korespondencja z delegaturą Polskiego czerwonego Krzyża w Moskwie 1920-1937
Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Irena Maryniakowa
Okres realizacji: 2001-2004
Publikacje: Irena Maryniakowa, Dorota Rembiszewska, Baza danych Archiwum Polskiego Czerwonego Krzyża w Moskwie. Informacje o Polakach i obywatelach polskich na podstawie korespondencji z Delegaturą PCK w Moskwie w latach 1920-1937, 2005 (opracowanie komputerowe)

 

10. Tytuł projektu: Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim
Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Zbigniew Greń
Okres realizacji: 2001-2004
Publikacje: Zbigniew Greń, Tradycja i współczesność w językowym i kulturowym obrazie świata na Śląsku Cieszyńskim, SOW, Warszawa 2004, ss. 385

 

11. Tytuł projektu: Historia nazwisk polskich, t. II
Źródło finansowania: KBN
Kierownik projektu: prof. dr hab. Zofia Kaleta
Okres realizacji: 2000-2003
Publikacje: Zofia Kowalik Kaleta, Historia nazwisk polskich na tle społecznym i obyczajowym (XII-XV w.), tom 1., cz. 1, SOW, Warszawa 2007, ss. 440 (Dostęp online: http://rcin.org.pl/Content/39455/WA243_18875_2631015-T1_HIS-NAZW-POL_0000.pdf)

 

 


GRANTY AFILIOWANE POZA IS PAN (KIEROWANE PRZEZ PRACOWNIKÓW IS PAN; OD 2010 R.)


 

1. Tytuł projektu: Wizje narodu w polskich podręcznikach do nauki historii – porównawcze badania antropologiczne
Kierownik projektu: prof. dr hab. Wojciech Burszta
Pracownicy IS PAN: prof. dr hab. Wojciech Burszta, dr Anna Jawor
Okres realizacji: 2013-2016
Jednostka finansująca: Narodowe Centrum Nauki
Afiliacja: SWPS

 

2. Tytuł projektu: Bizantyńskie źródło do dziejów Słowian: Teofilakt Simokatta, Historia, przekład z języka greckiego z komentarzem
Kierownik projektu: dr hab. Anna Kotłowska
Pracownicy IS PAN: dr hab. Anna Kotłowska
Okres realizacji: 2012-2016
Jednostka finansująca: Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – NPRH
Afiliacja: Instytut Historii UAM

 

3. Tytuł projektu: Kino, rock, kontrkultura
Kierownik projektu: dr Sylwia Siedlecka
Okres realizacji: 08.2013-12.2013
Jednostka finansująca: Polski Instytut Sztuki Filmowej
Afiliacja: Dom Spotkań z Historią w Warszawie

 

4. Tytuł projektu: Polska scena filmowa i muzyczna (1945-1989)
Kierownik projektu: dr Sylwia Siedlecka
Okres realizacji: 01.2012-12.2012
Afiliacja: Dom Spotkań z Historią
Jednostka finansująca: Polski Instytut Sztuki Filmowej

 

5. Tytuł projektu: Macedonia – kraina, region, pogranicze
Kierownik projektu: dr hab. Jolanta Sujecka, prof. IS PAN
Okres realizacji: 2010-2013
Jednostka finansująca: NCN
Afiliacja: Wydział „Artes Liberales" UW

 

6. Tytuł projektu: Archive and Methodical Field Research on the Subject of: Blood Libel Myths and the Holocaust in the Memory of the Polish Hinterland (2010-2012)
Kierownik projektu: prof. dr hab. Joanna Tokarska-Bakir
Okres realizacji: 2010-2012
Jednostka finansująca: The Rothschild Foundation Europe
Afiliacja: Archiwum Etnograficzne przy ISNS UW