Wojciech Piotr Włoskowicz

 

Wojciech Włoskowicz – absolwent Instytutu Lingwistyki Stosowanej UW, dyplom z wyróżnieniem (specjalność nauczycielska i tłumaczeniowa – język niemiecki i angielski).

 

Kontakt: wloskowicz (at) gmail.com

ORCID ID: orcid.org/0000-0002-6146-7822

 

Promotor:
prof. dr hab. Ewa Wolnicz-Pawłowska

 

Temat rozprawy doktorskiej:
Uzus toponimiczny. Zarys problematyki teoretycznej (na podstawie polskiej toponimii Huculszczyzny)

 

Zainteresowania:
- toponomastyka
- semantyka
- translatoryka
- terminologia
- językoznawstwo normatywne
- gramatyka opisowa
- kultura i historia Huculszczyzny

 

 Funkcje:
- Członek Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN (przedstawiciel doktorantów)

 Funkcje zakończone:
- Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów PAN (kadencja 27.11.15-25.11.16)
- Przewodniczący Komisji ds. PAN przy Zarządzie Krajowej Reprezentacji Doktorantów (kaden
cja 2016)

- Przewodniczący Rady Samorządu Doktorantów Instytutu Slawistyki PAN (10.2015-11.2016)

 

Stypendia
- Stypendium doktorskie NCN Etiuda 4. Wniosek nr 2016/20/T/HS2/00024 pt. Uzus toponimiczny. Zarys problematyki teoretycznej (na podstawie polskiej toponimii Huculszczyzny).
- Stypendium IS PAN dla najlepszych doktorantów (2014/15, 2015/16, 2016/17).

 

Staże zagraniczne
- Staż naukowy w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Wiedeńskiego (Institut für Slawistik, Universität Wien) w ramach Stypendium NCN Etiuda (1.02.2017-31.07.2017). Opiekun naukowy stażu: Prof. Michael Moser. Relacja ze stażu w serwisie FB: Vienna Etude / Wiedeńska Etiuda - Wojciech Włoskowicz.

 

Udział w projektach grantowych (wykonawca):
- Mowa polska na Bukowinie Karpackiej. Dokumentacja zanikającego dziedzictwa narodowego, finansowanie: NPRH, nr grantu: 1bH 15 0354 83, kierownik: dr hab. Helena Krasowska, afiliacja: Instytut Slawistyki PAN. (10.2015-12.2016)

 

Publikacje:

1) Toponimia Huculszczyzny na austro-węgierskich i polskich mapach topograficznych (od poł. XIX w. do 1939 roku), [w:] 19. slovenská onomastická konferencia. Bratislava 28. – 30. apríla 2014, red. Iveta Valentová, Bratislava 2015, s. 298–307.
2) Trójelementowy model znaczenia onimicznego i pojęciowy model onomastykonu, „Onomastica” 2015, nr LIX, s. 57–76.
3) Toponomastyczna praca topografa w Austro-Węgrzech i w II Rzeczypospolitej, „Prace Językoznawcze” 2015, nr XVII/3, s. 137–153.
4a) Napisy na mapach III zdjęcia topograficznego Austro-Węgier i na zdjęciach Wojskowego Instytutu Geograficznego w Warszawie w świetle instrukcji, „Polski Przegląd Kartograficzny” 2015, t. 47, nr 1, s. 33–45.
4b) Labels on the maps of the Third Military Survey of Austria-Hungary and on the survey maps of the Military Geographical Institute (Wojskowy Instytut Geograficzny) in Warsaw in the light of survey manuals, „Polish Cartographical Review” 2015, Vol. 47, nr 1, s. 31–43, DOI: 10.1515/pcr-2015-0003.
5) Feldmarszałek porucznik czy generał dywizji? Przekład nazw austro-węgierskich stopni wojskowych, „Lingwistyka Stosowana” 2015, nr 13, s. 103–111.
6) Przekład choronimów roszczeniowych. Przyczynek do toponomastyki translatorycznej, [w:] Pogranicze wschodnie i zachodnie, red. M. Czabańska-Rosada, E. Golachowska, E. Serafin, K. Taborska, A. Zielińska,  Warszawa–Gorzów Wielkopolski 2015, s. 379–388.
7) Przekład choronimów „roszczeniowych”. Między teorią tłumaczenia a onomastyką kulturową, „Między Oryginałem a Przekładem” 2016, nr 32, s. 25–40.
8) Między endonimem a egzonimem. Status nazw obiektów transgranicznych, „Acta Onomastica” 1/LVII/2016, s. 141–155.

 

Publikacje popularnonaukowe:

1a) Słowa na niewysokiej połoninie, „Academia. Magazyn Polskiej Akademii Nauk” 2016, nr 1(45), s. 49–51. Wersja online: http://www.naukaonline.pl/nasze-teksty/nauki-humanistyczne/item/2816-slowa-na-niewysokiej-poloninie
1b) Words on the Hutsul Uplands, „Academia. Magazine of the Polish Academy of Sciences”. Online version: http://science-online.pl/nasze-teksty/nauki-humanistyczne/item/527-words-on-the-hutsul-uplands.

 

Redakcja publikacji naukowych:

1) Slavica. Onomastica. Regionalia. Prace dedykowane Panu Profesorowi Jerzemu Dumie, red. M. Biolik, W. Szulowska, E. Wolnicz-Pawłowska, A. Naruszewicz-Duchlińska, W. Włoskowicz, Olsztyn 2016, ss. 239.

 

Zrealizowane badania własne:

1) Mikroonomastyczne badania terenowe Rekonesans terenowy Huculszczyzna, termin realizacji: 20-27.06.2015, finansowanie: grant wewnętrzny IS PAN ze środków dla młodych naukowców.
2) Mikroonomastyczne badania terenowe Badania terenowe Huculszczyzna, termin realizacji: 9 -15.12.2015, finansowanie: grant wewnętrzny IS PAN ze środków dla młodych naukowców.

 

Referaty na konferencjach naukowych:

1) 19. Słowacka Konferencja Onomastyczna, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Slovenská jazykovedná spoločnosť pri JÚĽŠ SAV, Slovenská onomastická komisia, Bratysława, 28-30 IV 2014, referat: Toponimia Karpat z obszaru tzw. Galicji na austriackich i polskich mapach topograficznych (od końca XVIII w. do 1939 roku).
2) Konstrukcje i destrukcje tożsamości. Granice stare i nowe, Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej Uniwersytetu Warszawskiego, Fundacja Slawistyczna, Warszawa, 12-13 V 2014, referat: Między Polską a Kongresówką: przekład choronimów roszczeniowych. Przyczynek do toponomastyki translatorycznej.
3) XIX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, Gniezno, 20-22 IX 2014, referat: Trójelementowy model znaczenia onimicznego i pojęciowy model onomastykonu.
4) The Fifth EUGEO Congress on the Geography of Europe, Budapeszt, 30 VIII-2 IX 2015, sesja P51 The role of place names in geographical education, referat: Claim Choronyms as a Toponymic Tool of Propaganda.
5) V konferencja z cyklu Imago mundi pt. Teoria tłumaczenia czy teorie tłumaczeń?, Warszawa, 20-21 XI 2015, referat: Przekład choronimów roszczeniowych: między teorią tłumaczenia a onomastyką kulturową.
6) The 33rd International Geographical Congress, Pekin (ChRL), 21-25 VIII 2016, sesja C12.36 Toponymy. Place Names As Social Place Names As Social Constructs, referat: Communicative community as the core criterion for the endonymic status of toponyms. An addendum to P. Jordan’s definition of endonym.
7) XX Międzynarodowa i Ogólnopolska Konferencja Onomastyczna, Instytut Języka Polskiego PAN, Kraków, 21-23 IX 2016, referat: Kryteria endonimiczności. Aspekty teoretyczne a definicja egzonimu.
8) 20. Słowacka Konferencja Onomastyczna "Konvergencie a divergencie v propriálnej sfére", Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV, Bańska Bystrzyca, 26-28 VI 2017, referat: Funkcje toponimów w perspektywie postnominacyjnej.
9) Sprachwissenschaftliche Dissertationsprojekte der Wiener Germanistik and friends 2017. 7. Workshop, Institut für Germanistik der Universität Wien,  Institut für Slawistik der Universität Wien, Institut für Schallforschung der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Wiedeń, 7-8 IV 2017, referat: Dreiteiliges Modell der onymischen Semantik und seine Bedeutung für die Theorie des toponymischen Sprachgebrauchs.
10) I Bydgoska Konferencja Doktorantów, 2011, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, referat: Przekład nazw austro-węgierskich stopni wojskowych.
11) 12. Sesja Doktorantów Instytutu Slawistyki PAN, Warszawa, 21 IV 2015, referat: Toponimia Huculszczyzny: między endo- a egzonimią.
12) 13. Międzynarodowa Sesja Doktorantów Instytutu Slawistyki PAN, Warszawa, 19 IV 2016, referat: Toponimia Huculszczyzny na austriackich i polskich mapach topograficznych.

 

Inne wystąpienia naukowe:

1) Seminarium językoznawcze prof. Jadwigi Wajszczuk prowadzone w IS PAN „Założenia teoretyczne współczesnej lingwistyki", 25.02.2016, tytuł referatu: Podstawowe założenia pojęciowej semantyki onimicznej.
2) Seminarium językoznawcze prof. Jadwigi Wajszczuk prowadzone w IS PAN „Założenia teoretyczne współczesnej lingwistyki", 7.04.2016, tytuł referatu: Trójelementowy model znaczenia onimicznego i pojęciowy model onomastykonu.
3) Wykład pt. „Das toponymische Erbe der Habsburgermonarchie in Galizienw Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, 6.04.2017. Relacja na stronach IS PAN.
4) Wykład pt.Sprachtheoretische Aspekte der Endo- und Exonymie: Semantik, kommunikative Gemeinschaften und Funktionen von Eigennamen podczas 97. posiedzenia Arbeitsgemeinschaft für Kartographische Ortsnamenkunde przy Austriackiej Akademii Nauk, Wiedeń, 4.05.2017.
5) Referat pt. „Wybrane nazwy geograficzne Huculszczyzny w polskim zwyczaju językowym”, Konferencja „Spotkania na Pokuciu – Warsztaty Rafajłowskie 2017”, 1.06.2017, Iwano-Frankiwsk, Przykarpacki Uniwersytet Narodowy.
6) Wykład pt. „Österreichisch-ungarische Militärterminologie im Polnischen” w Stacji Naukowej PAN w Wiedniu, 20.06.2017. Relacja na stronach Stacji Naukowej PAN w Wiedniu.

 

Wystąpienia popularnonaukowe:

1) PANel Wiedzy, Warszawa, 15.10.2015, tytuł prelekcji: Gdańsk nie Danzig, Lwów nie Lviv. Językoznawcze spojrzenie na nazwy geograficzne w kartografii.
2) Radio TOK FM, audycja OFF Czarek, 2.06.2016, rozmowa o Huculszczyźnie, prowadzonych badaniach toponomastycznych, przygotowywanej rozprawie doktorskiej i o roli humanistyki. Zapis rozmowy dostępny online: http://audycje.tokfm.pl/odcinek/Dlaczego-Huculki-pala-fajki-Rozmowa-z-Wojciechem-Wloskowieczem/37883
3) Wszechnica Polskiej Akademii Nauk, 11.01.2017, tytuł wykładu: Magury, Zwory i Berda. Nazewnicze dziedzictwo karpackiej wielokulturowości. Nagranie wideo z wykładu dostępne online: https://www.youtube.com/watch?v=zFvxksooRRY
4) 8. Warszawskie Targi Książki, 19.05.2017, wykład Nazewnicze dziedzictwo karpackiej wielokulturowości, organizator: Polska Akademia Nauk, relacja z wykładu na www.naukaonline.pl.

 

Inne wystąpienia:

1) Młodzi w nauce. Debata o kierunkach rozwoju nauki w Polsce. Organizatorzy: Rada Młodych Naukowców przy Ministrze NiSW, Akademia Młodych Uczonych PAN, Warszawa, 16.03.2016. Nagranie z debaty (od 1:13:43): https://player.vimeo.com/video/159703554

 

Przekłady prac naukowych:
1) Westerhoff Christian, Praca przymusowa w czasie I wojny światowej. Niemiecka polityka sterowania siłą roboczą w okupowanym Królestwie Polskim i na Litwie w latach 1914-1918, tłum. W. Włoskowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2014. s. 440.

2) Rolf Malte, Rządy imperialne w Kraju Nadwiślańskim. Królestwo Polskie i cesarstwo rosyjskie 1864–1915, tłum. W. Włoskowicz, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2016. s. 506.

fot. Kancelaria PAN

8. Warszawskie Targi Książki, fot. Kancelaria PAN