REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE W INSTYTUCIE SLAWISTYKI PAN NA ROK AKADEMICKI 2017/2018

 

REKRUTACJA NA STUDIA DOKTORANCKIE
w Instytucie Slawistyki PAN
na rok akademicki 2017/2018

 

Instytut Slawistyki PAN ogłasza nabór na interdyscyplinarne, umiędzynarodowione studia doktoranckie w zakresie kulturoznawstwa i językoznawstwa


Zakres merytoryczny studiów doktoranckich


Językoznawstwo – językoznawstwo synchroniczne: semantyka, kognitywizm, badania kontrastywne, lingwistyka komputerowa, dialektologia; językoznawstwo diachroniczne: historia języków słowiańskich, gramatyka historyczna, rekonstrukcja języka prasłowiańskiego, onomastyka; badania interdyscyplinarne: socjolingwistyka, etnolingwistyka, antropologia języka, lingwistyka kulturowa, pogranicza i kontakty językowe.


Kulturoznawstwo – kulturowe dziedzictwo Słowiańszczyzny oraz krajów sąsiadujących - badania diachroniczne; tożsamości narodowe i regionalne (mity, idee, pamięć zbiorowa); wielokulturowość, antropologia kultury; kontakty i pogranicza językowo-kulturowe; mniejszości (narodowe, etniczne, religijne); badania nad nacjonalizmem.


Rekrutacja na stacjonarne studia doktoranckie w Instytucie Slawistyki PAN odbywa się w drodze konkursu. O przyjęciu decyduje wynik postępowania kwalifikacyjnego – w tym ocena proponowanego projektu rozprawy doktorskiej, dotychczasowa aktywność naukowa (publikacje, udział w kołach naukowych, stypendia, staże naukowe, nagrody i wyróżnienia), potencjał naukowy.


Rekrutację przeprowadzą powołane do tego celu przez Dyrektora dwie, co najmniej pięcioosobowe komisje rekrutacyjne, w skład której wchodzą: dyrektor ds. naukowych IS PAN, kierownik studiów doktoranckich (jako przewodniczący), sekretarz studiów oraz co najmniej dwóch samodzielnych pracowników naukowych reprezentujący odpowiednie dyscypliny.


Wyniki postępowania rekrutacyjnego są jawne.


Od decyzji komisji rekrutacyjnej służy odwołanie do Dyrektora IS PAN w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. Podstawą odwołania może być jedynie wskazanie naruszenia warunków i trybu rekrutacji, o których mowa w Rozdziale 7, pkt. 1 Regulaminu Studiów Doktoranckich przy Instytucie Slawistyki PAN. Decyzja Dyrektora jest ostateczna.


Na studia doktoranckie mogą być przyjęci obcokrajowcy z zachowaniem warunków określonych w odrębnych przepisach.


Rozmowa kwalifikacyjna odbędzie się 26 czerwca 2017 r. o godz. 11:00 (ul. Bartoszewicza 1B m. 17, Warszawa).
Dokumenty należy składać do 19 czerwca 2017 r. do godz. 13:00 w siedzibie Instytutu Slawistyki PAN lub nadesłać pocztą na adres IS PAN z dopiskiem: Studia Doktoranckie.


Wymagane dokumenty:
1) odpis dyplomu ukończenia studiów magisterskich lub zaświadczenie z uczelni o uzyskaniu tytułu magistra (w przypadku obcokrajowców – dyplomu równorzędnego)
2) życiorys (lub CV)
3) list motywacyjny skierowany do Dyrektora Instytutu Slawistyki PAN
4) propozycja tematu pracy doktorskiej (omówienie lub konspekt - maksymalnie 2 strony wydruku komputerowego)
5) pisemna rekomendacja samodzielnego pracownika naukowego
6) dwa zdjęcia (35 x 45 mm) oraz wersja elektroniczna zdjęcia
7) kwestionariusz osobowy (do pobrania)
8) potwierdzenie wpłaty za postępowanie kwalifikacyjne w wysokości 150 złotych (nie obowiązuje kandydatów spoza UE).

 

Wpłaty można dokonać w kasie IS PAN lub na konto:
Bank Gospodarstwa Krajowego
Nr 43 1130 1017 0020 1469 5920 0003

 

Instytut Slawistyki PAN
ul. Bartoszewicza 1b m. 17
00-337 Warszawa

 

z dopiskiem „Opłata za rekrutację na Studia Doktoranckie"