Prof. dr hab. Zdzisław Stieber (1903–1980) – prof. zwycz. dr hab., językoznawca, slawista, twórca Zakładu Słowianoznawstwa PAN, jego kierownik do 1973.


Obszary badań naukowych: dialektologia słowiańska, gramatyka porównawcza języków słowiańskich, fonologia i historia języka polskiego, onomastyka.


Członkostwo w polskich i zagranicznych gremiach naukowych:


Akademia Nauki i Umiejętności Bośni i Hercegowiny – członek korespondent,
Bułgarska Akademia Nauk – członek zagraniczny,
Instytut Zachodnio-Słowiański przy Uniwersytecie Poznańskim – członek zwyczajny,
Matica Słovenská,
Polska Akademia Nauk Komitet Słowianoznawstwa (w latach 1978–1980 honorowy przewodniczący),
Polska Akademia Umiejętności,
Polskie Towarzystwo Językoznawcze (w 1974 r. otrzymał tytuł członka honorowego).


Tytuły honorowe i nagrody:
- Krzyż Oficerski Orderu Odrodzenia Polski,
- Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski,
- Sztandar Pracy I klasy,
- bułgarski Krzyż Wielki Orderu Cyryla i Metodego I klasy,
- Złoty Medal im. Josefa Dobrovskiego nadany na VI Międzynarodowym Kongresie Slawistycznym w Pradze za wkład w rozwój nauk społecznych (1968 r.),
- Medal Stolema za Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich (1975 r.),
- Nagroda Państwowa za całokształt dorobku naukowego (1960, 1980 r.).


Publikacje
(pełna bibliografia prac w formacie PDF)


Książki autorskie:
Izoglosy gwarowe na obszarze dawnych województw Łęczyckiego i Sieradzkiego. Z 8 mapami, Kraków 1933.
Stosunki pokrewieństwa języków łużyckich, Kraków 1934.
Geneza gwar laskich, Kraków 1934.
Toponomastyka Łemkowszczyzny, cz. I: Nazwy miejscowości, Łódź 1948.
Toponomastyka Łemkowszczyzny, cz. II: Nazwy terenowe, Łódź 1949.
Rozwój fonologiczny języka polskiego, Warszawa 1952: wyd. 1; Warszawa 1958: wyd. 2; Warszawa 1962: wyd. 3.
Zarys dialektologii języków zachodniosłowiańskich z wyborem tekstów gwarowych, Warszawa 1956: wyd. 1; Warszawa 1965: wyd. 2.
Gramatyka historyczna języka czeskiego, cz. I: Wstęp. Fonetyka historyczna. Dialektologia. – Warszawa 1957 [z Tadeuszem Lehrem-Spławińskim].
Historyczna i współczesna fonologia języka polskiego, Warszawa 1966.
The Phonological Development of Polish, translated by E. Schwartz, Michigan 1968.
A Historical Phonology of the Polish Language, Heidelberg 1973.
Zarys gramatyki porównawczej języków słowiańskich, cz. I: Fonologia, Warszawa 1969; cz. II, z. 1: Fleksja imienna, Warszawa: 1971; cz. II, z. 2: Fleksja werbalna, Warszawa 1973; Warszawa 1979: wyd. 2 scalone i uzupełnione; Warszawa 1989: wyd. 3; Warszawa 2005: wyd. 4.
Świat językowy Słowian [wybór prac], red. tomu A. Obrębska-Jabłońska, H. Popowska-Taborska, J. Siatkowski, Warszawa 1974.
Dialekt Łemków. Fonetyka i fonologia, Wrocław 1982.


Atlasy, słowniki – redakcja i opracowanie
Atlas językowy dawnej Łemkowszczyzny, z. I–VIII, Łódź 1956–1964.
Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, oprac. przez zespół Zakładu Słowianoznawstwa PAN pod kierunkiem Z. Stiebera, t. wstępny, z. I–VI, suplement do z. I–VI, Wrocław–Warszawa 1964–1969.
Słownik starożytności słowiańskich. Encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czasów najdawniejszych do schyłku wieku XII, oprac. w Zakładzie Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk pod red. G. Labudy i Z. Stiebera, t. III–VII [t. III wspólnie z W. Kowalenką i G. Labudą, od t. IV – z G. Labudą]. Wrocław–Warszawa 1967–1981.


Członkostwo w redakcjach czasopism naukowych
„Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" członek redakcji 1955–1973, redaktor naczelny: 1974–1979.
Członek redakcji:
„Poradnik Językowy" 1954–1980,
„Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego" 1954–1955, „Onomastica" 1955–1980,
„Slavia Orientalis" 1957–1980,
„Rocznik Slawistyczny" 1966–1980,
„Acta Baltico-Slavica" 1976–1980.

 

Działalności naukowej, dydaktycznej, organizacyjnej prof. Z. Stiebera poświęcona jest książka Zdzisław Stieber (1903–1980). Materiały i wspomnienia, pod red. D. Rembiszewskiej, Warszawa 2013. Opublikowano w niej również Wspomnienia lwowskie Profesora, dotyczące jego aktywności jako referenta do spraw ukraińskich w Biurze Informacji i Propagandy AK w latach 1942–1944.


Zestawiła Dorota K. Rembiszewska