Halina Aleksandra Janaszek-Ivaničková – historyk literatury, slawistka, polonistka komparatystka; w latach 1974-1992 związana z Instytutem Slawistyki PAN, gdzie w zasiadała w Radzie Naukowej a w l. 1987-1989 była jej przewodniczącą. Pełniła m.in. funkcję kierownika Zakładu Literatur Słowiańskich i Komparatystyki Literackiej, kierownika Zespołu Przewodnika Encyklopedycznego po Literaturach Południowo- i Zachodniosłowiańskich oraz zastępcy dyrektora ds. naukowych.

 

H. Janaszek-Ivaničková, Moja powikłana droga naukowa
zobacz więcej 

 

Udział w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych:
- Komisja Naukowa Międzynarodowego Stowarzyszenia Iberyjsko-Słowiańskich Studiów Porównawczych ComPares (od 2007 - członkostwo)
- Związek Literatów Polskich (od 1971 - członkostwo)
- International Comparative Literature Association – ICLA / L'Association Internationale de Littérature Comparée – AILC (od 1967 - członkostwo)
- Przewodnicząca Komisji Badań Porównawczych Międzynarodowego Komitetu Slawistów (2003-2008)
- Komitet Słowianoznawstwa PAN (1978-2007 - członkostwo)
- Projekt badawczy „Dialogue and Confrontation. The East–West in the Slavic and Eurasian World" (2003-2008 – członkostwo ) Japonia
- Fédération Internationale des Langues et Littératures Modernes
- „Pamiętnik Słowiański" (od 1976 w Komitecie Redakcyjnym; w l. 1984-1990 redaktor naczelna)
- „ Pamiętnik Literacki" (1985-1990 - członkostwo w Komitecie Redakcyjnym)
- „Biuletyn Slawistyczny" (od 1976 r. członkostwo w Komitecie Redakcyjnym; w 1988 redaktor naczelna)

 

Książki autorskie:
- Karel Čapek, czyli Dramat humanisty, Wiedza Powszechna, Warszawa 1962, ss. 267.
- Świat jako zadanie inteligencji. Studium o Stefanie Żeromskim., Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1971, ss. 257.
- Kuncewiczowa, translated by K. Cękalska, Agencja Autorska, Warszawa 1974, ss. 57.
- Kochanek Sławy. Studium o Ľudovície Štúrze, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1978, ss. 417.
- O współczesnej komparatystyce literackiej, wyd. I, Warszawa 1980, PWN, ss. 253.; wyd. II poszerzone i uzupełnione, PWN, Warszawa 1989, ss. 331.
- Karel Čapek, Czytelnik, Warszawa 1985, ss. 144.
- Wymiana literacka polsko-czeska i polsko-słowacka w czterdziestoleciu Polski Ludowej, Krajowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1985, ss. 47.
- Misjonarze i konsumenci. Literatura i wartości w krajach słowiańskich, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1987, ss. 358.
- W krainie Czecha i Słowaka., Krajowa Agencja Wydawnicza, Warszawa 1988, ss. 106.
- Od modernizmu do postmodernizmu, Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, Katowice 1996, ss. 164.
- Nowa twarz postmodernizmu, Uniwersytet Śląski, Katowice 2002, ss. 331.

 

Książki współautorskie:
- Poľsko-slovenský a slovensko-poľský vreckový slovník, współautor Ferdinand Buffa, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1963, ss. 741.
- Učebnica poľštiny pre samoukov. Kľuč k cvičeniam. Poľsko-slovenský; slovensko-poľský slovník., współautor Ferdinand Buffa, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, Bratislava 1968, ss. 415+90.
- Komparatystyka dla humanistów. Podręcznik akademicki, red. Mieczysław Dąbrowski, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2011, ss. 486.

 

 

Redakcja naukowa, wybór, wstępy (wybrane):
- We własnych oczach. XX-wieczny esej zachodnio- i południowosłowiański, (wspólnie z E. Madanym, J. Wierzbickim, T. Dąbek-Wirgową), Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1977, ss. 407.

- Słowianie w świecie antynorm Stanisława Przybyszewskiego, red. Halina Janaszek-Ivaničková (wspólnie z Edwardem Madanym), Zakład Narodowy Ossolińskich, Wydawnictwo PAN, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk-Łódź 1981, ss. 383.
- Postmodernism in Literature and Culture of Central and Eastern Europe, ed. Halina Janaszek-Ivaničková (with Douwe Fokkema), Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1996, ss. 339.
- Antologia zagranicznej komparatystyki literackiej, red., wybór, wstęp, noty o autorach, tłum. Halina Janaszek-Ivaničková, Instytut Kultury, Warszawa 1997, ss. 327.
- Neohelicon. Acta Comparationis Litterarum Universarum, 2006, XXIII/2 Nr 2 Slavic Literatures after the revolutions of 1989, ed. Halina Janaszek-Ivaničková Akademia Kiado, Dodrecht Springer Budapest, ss. 9-148.
- Literatury zachodniosłowiańskie czasu przełomów 1890-1990, t.1. Literatura łużycka i słowacka. Przewodnik encyklopedyczny, red. Halina Janaszek-Ivaničkova, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1994, ss. 544.
- Literatury zachodniosłowiańskie czasu przełomów 1890-1990, t. 2. Literatura czeska. Przewodnik encyklopedyczny, red. Halina Janaszek-Ivaničkova, Wydawnictwo Śląsk, Katowice 1999, ss. 841.
- Literatury słowiańskie po roku 1989 w dialogu z Europą i światem. Nowe zjawiska, tendencje, perspektywy, t. I Transformacja, red. Halina Janaszek-Ivaničkova, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2005, ss. 303.
- The Horizons of Contemporary Slavic Comparative Literature Studies, ed. by Halina Janaszek-Ivaničkova, Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2007, ss. 251.

Oprac. LMG