Joanna Rapacka - (24.05.1939 – 29.11.2000) - slawistka, kulturoznawca, historyk literatur serbskiej i chorwackiej, w latach 1992-2000 związana z Instytutem Slawistyki PAN, gdzie kierowała Pracownią Literatur i Kultur Południowo- i Zachodniosłowiańskich.


Udział w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych:
- Chorwacka Akademia Nauk – członek zagraniczny
- Towarzystwo Naukowe Warszawskie, Wydział I Językoznawstwa i Historii Literatury – sekretarz
- Komitet Słowianoznawstwa PAN– członek zwyczajny
- Rada Naukowa Instytutu Slawistyki PAN – członek
- „Pamiętnik Słowiański" – redaktor naczelna w latach 1991-1999
- „Literatura na pograniczach" – redaktor serii wydawniczej


Książki autorskie:
- "Osman" Ivana Gundulicia. Bunt świata przedstawionego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1975.
- Rzeczpospolita Dubrownicka, wyd. Książka i Wiedza, Warszawa 1977, wydanie 2. Pogranicze, Sejny 2003.
- Złoty wiek sielanki chorwackiej: studia z dziejów dubrownickiej literatury pastoralnej, Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 1984.
- Dawna literatura serbska i dawna literatura chorwacka. Zarys dziejów, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1993.
- Godzina Herdera. O Serbach, Chorwatach i idei jugosłowiańskiej, Energeia, Warszawa 1995.
- Leksykon tradycji chorwackich, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1997; Leksikon hrvatskih tradicija, Zagreb 2002.
- Zaljubljeni u vilu. Studije o hrvatskoj književnosti i kulturi, Split 1998.
- Śródziemnomorze. Europa Środkowa. Bałkany. Studia z literatur południowosłowiańskich, red. Maria Dąbrowska-Partyka, Kraków 2002.


Oprac. LMG