Kwiryna Handke - prof. zwycz. dr hab., językoznawca.

 

Kontakt:  krhandke@poczta.onet.pl

 

Obszary badań naukowych:

 

- językoznawstwo polskie i słowiańskie
- socjologia języka; zwłaszcza: terytorialne (regionalne i dialektalne) odmiany języka

             - dialekt kaszubski
            - historyczna polszczyzna Pomorza
            - historyczna polszczyzna Kresów wschodnich dawnej Rzeczypospolitej;

 - polszczyzna historyczna i współczesna,

          - język familijny oraz język kobiet i mężczyzn

 - język pisarzy, m. in.:

         - Józefa Ignacego Kraszewskiego
         - Elizy Orzeszkowej
         - Bolesława Prusa      
         - Henryka Sienkiewicza
         - Stefana Żeromskiego i in.

-  nazewnictwo miejskie

 

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych:

 

- Członek Polskiego Towarzystwa Językoznawczego 1965-

- Towarzystwo Naukowe Warszawskie 1993-

- Członek i przewodnicząca Komisji Kultury Słowa TNW 1993-

- Komisja Slawistyczna TNW 1997-2008

- Komitet Językoznawstwa PAN 1996-1998

- Komitet Słowianoznawstwa PAN 1990-1995

- Komisja Onomastyczna Komitetu Językoznawstwa PAN 2003-2006

- Komisja Dialektologiczna Komitetu Językoznawstwa PAN 2003-2010

- Komisja Kultury Języka Komitetu Językoznawstwa PAN 2003-2006

- Komitet Główny Olimpiady Literatury i Języka Polskiego 1979-1990

- Przewodnicząca Rady Naukowej IS PAN w kadencji 2007-2010

- Redaktor Naczelna rocznika „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2000-2013

- Kierownik Studium Doktoranckiego IS PAN 2001-2004

- Fundator/członek założyciel Fundacji Slawistycznej 1992

- Przewodnicząca Zespołu Nazewnictwa Miejskiego Warszawy 1990-2012

 

Odznaczenia

 

- Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski 2004

- Wyróżnienie „Zasłużony dla Warszawy” 1999

- Nagroda Miasta Stołecznego Warszawy 2008

- Wyróżnienie Dyplomem Honorowym Varsavianów za rok 1998 za książkę Słownik nazewnictwa Warszawy

- Wyróżnienie Dyplomem Honorowym Varsavianów za rok 2012 za książkę Dzieje Warszawy nazwami pisane

 

PUBLIKACJE
(pełna bibliografia chronologiczna prac oraz według układu tematycznego w formacie PDF)

 

Książki autorskie:

 

- Semantyczne i strukturalne typy nazw ulic Warszawy, Wrocław 1970. 

- Budowa morfologiczna i funkcje compositów polskich (z uwzględnieniem innych języków zachodniosłowiańskich), Wrocław 1976.

- Polskie nazewnictwo miejskie, Warszawa 1992.

- Polski język familijny, Warszawa 1995.

- Rozważania i analizy językoznawcze, Warszawa 1997.

- Słownik nazewnictwa Warszawy, Warszawa 1998.

- Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t 1. Wstępny, Kraków 2002.

- Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 5. Świat barw, Kraków 2002.

- O języku - dobrze i źle, SOW, Warszawa, ss. 428, Warszawa 2004.

- Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, tom wstępny (uzupełniony i rozszerzony), Wyd. Universitas, Kraków 2007, ss. 54.

- Socjologia języka, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2008, ss. 384.

- Dzieje Warszawy nazwami pisane, seria „Biblioteka Warszawska", red. Prowadzący serii Andrzej Sołtan, Wyd. Muzeum Historyczne m. st. Warszawy, Warszawa 2011, ss. 578.

- Polszczyzna Stefana Żeromskiego, SOW, Warszawa 2012, ss. 708.

 

Książki współautorskie (wybór):

 

- Atlas językowy kaszubszczyzny i dialektów sąsiednich, t. wstępny, t. I-XV, Wrocław 1964-1978. [autorstwo części map i tekstu]

- Polszczyzna regionalna Pomorza, t. 1. Wejherowo 1986; t. 2. Wrocław 1991; t. 3. Wrocław 1989; t. 4. Warszawa 1991; t. 5. Warszawa 1993; t. 6. Warszawa 1994; t. 7. Warszawa 1996; t. 8. Warszawa 1996.

- Przewodnik po językoznawstwie polskim, Wrocław 1977. (wspólnie z E. Rzetelską-Feleszko).

- Nie dajmy zginąć słowom. Rzecz o odchodzącym słownictwie, Warszawa 1996. (wspólnie z I. Galsterową, H. Popowską-Taborską)

- Nazewnictwo miejskie, [w:] Polskie nazwy własne. Encyklopedia, Warszawa-Kraków 1998.

- Bohatyrowicze - sto lat później, Warszawa 1998. (wspólnie z I. Grek-Pabisową, M. Ostrówką, A. Zielińską)

- Studia z morfologii języków północno-zachodnio-słowiańskich. Założenia badawcze i źródła, Wrocław 1986. t. wstępny, t. I - XV, Wrocław 1964-1978. [autorstwo części map i tekstu]

- Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, t. 13. Świat kobiet i świat mężczyzn, Wyd. Universitas, Kraków 2007, ss. 872.

 

Redakcja naukowa:

 

- Regionalizmy w języku familijnym, Wrocław 1991. (wspólnie z E. Masłowską)

- Słowiańskie pogranicza językowe, Warszawa 1992.

- Region, regionalizm - pojęcia i rzeczywistość, Warszawa 1993. Kresy - pojęcie i rzeczywistość, Warszawa 1997.

- Kresy - pojęcie i rzeczywistość, Warszawa 1997.

- Słowianie, Słowiańszczyzna - pojęcia i rzeczywistość dawniej i dziś, Warszawa 2002.

- Polszczyzna a/i Polacy u schyłku XX wieku, Warszawa 1994. [wspólnie z H. Dalewską]

- Język a kultura, t. IX. Płeć w języku i kulturze, Wrocław 1994. [wspólnie z J. Anusiewiczem].

- Słowianie, Słowiańszczyzna - pojęcia i rzeczywistość dawniej i dziś, Warszawa 2002.

- Semantyka milczenia, Warszawa 1999.

- Semantyka milczenia 2, Warszawa 2002.