Jerzy Bartmiński - prof. dr hab. - językoznawca

 

Kontakt: jerzy.bartminski@poczta.umcs.lublin.pl

 

Obszar badań naukowych:

 

- etnolingwistyka (językowy obraz świata, stereotypy językowe)
- odmiany i style języka,
- gatunki mowy,
- problemy tekstologii,
- leksykologia i konceptologia
- semantyka (problemy definiowania)
 

 

 

Funkcje i członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych:

 

- członek Rady Naukowej Instytutu Slawistyki
- członek-korespondent Polskiej Akademii Umiejętności
- przewodniczący Komisji Etnolingwistycznej przy Międzynarodowym Komitecie Slawistów
- przewodniczący Sekcji (d.Komisji) Etnolingwistycznej Komitetu Językoznawstwa PAN
- członek Euroazjatyckiej Akademii Nauk w Mińsku (Białoruś)
- członek Rady Języka Polskiego przy Prezydium PAN
- członek Komisji Dydaktycznej Rady Języka Polskiego
- członek Komitetu Nauk Etnologicznych PAN
- członek Komitetu Narodowego ds. Współpracy z Europejską Federacją Narodowych Instytucji Językoznawczych (EFNIL)
- przewodniczący lubelskiego gremium Katholischer Akademischer Ausländer Dienst (KAAD)

 

Nagrody i wyróżnienia:


- 1989 – nagroda Polcul Foundation
- 1991 – nagroda Kolberga
- 1999 – Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski
- 2011 – nagroda MNiSW za podręcznik "Tekstologia" (wspólnie ze S. Niebrzegowską- Bartmińską)
- 2012 – zespołowa nagroda Maria Curie Prize za opracowanie i wydanie tomu „Lubelskie"
- 2012 – nagroda zespołowa MNiSW za opracowanie i wydanie tomu „Lubelskie"

 

PUBLIKACJE
(pełna bibliografia w formacie pdf)

 

Książki:

 

- O języku folkloru, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1973.

- O derywacji stylistycznej. Gwara ludowa w funkcji interdialektu poetyckiego, UMCS, Lublin 1977.

- Nazwiska obce w języku polskim, (wspólnie z I. Bartmińską), Warszawa 1978, PWN (3.wyd.)

- Folklor - język - poetyka, Ossolineum, Wrocław 1990,

- Polskie kolędy ludowe. Antologia, UNIVERSITAS, Kraków 2002.

- Jazykovoj obraz mira: očerki po etnolingvistike, Indrik, Moskwa 2005.

- Językowe podstawy obrazu świata, Lublin 2006, UMCS (5. wyd. 2012)

- Stereotypy mieszkają w języku, Lublin 2007, UMCS (2. wyd. 2009)

-  Aspects of Cognitive Ethnolinguistics, Equinox, Londyn 2009, Equinox (paperback 2012).

- Tekstologia, PWN, (wspólnie z S. Niebrzegowską-Bartmińską), Wyd. Naukowe PAN, Warszawa 2009.

 - Jezyk – slika – svet. Etnolingvističke studije, SlovoSlavia, Belgrad 2011.

 

Redakcja naukowa (wybór):

 

- rocznik „Etnolingwistykat. 1-25,  Lublin 1988-2013, Wyd. UMCS .

 

- „Język a kultura" t. 1, Podstawowe pojęcia i problemy, współred. J.Anusiewicz, Wrocław 1988 (wznowienie 1991); t. 2, Zagadnienia leksykalne i aksjologiczne, współred. J. Puzynina, Wrocław 1989 (wznowienie 1991); t. 4, Funkcje języka i wypowiedzi, współred. R. Grzegorczykowa, Wrocław 1991; t. 12, Stereotypy jako przedmiot lingwistyki, współred. J. Anusiewicz, Wrocław 1998.


- Słownik ludowych stereotypów językowych. Zeszyt próbny, Wydaw. CPBP, Wrocław 1980, ss. 275.


- Konotacja, UMCS, Lublin 1988.


- Językowy obraz świata. Lublin 1990 (wyd. 2 popr. Lublin 1999, wznowienie 2004).


- Kolędowanie na Lubelszczyźnie. Nuty. Literatura Ludowa, Polskie Towarzystwo Ludoznawcze, Wrocław 1986, ss. 397. (wspólnie z Cz. Hernasem)


- Współczesny język polski, w serii: Encyklopedia kultury polskiej XX wieku jako t. 2, Wiedza o Kulturze, Wrocław 1993, ss. 659. Wyd. II zmienione i uzupełnione, Lublin 2001, UMCS; wyd IV, Lublin 2012.


- Słownik stereotypów i symboli ludowych. Koncepcja całości i red. J. Bartmiński, zastępca redaktora S. Niebrzegowska. Wydawnictwo UMCS, Lublin:


T. 1. Kosmos. [cz.] 1. Niebo. Światła niebieskie. Ogień. Kamienie, 1996, ss. 439; [cz.] 2. Ziemia. Woda. Podziemie. 1999, ss. 481; [cz.] 3. Meteorologia, 2012, ss. 521; [cz.] 4. Świat, światło, metale, 2012, ss. 395. [Tomy 2-7 w przygotowaniu]


- Język. Wartości. Polityka. Zmiany rozumienia nazw wartości w okresie transformacji ustrojowej w Polsce. Raport z badań empirycznych, Wydaw. UMCS, Lublin 2006, ss. 632.


- Podmiot w języku i w kulturze, Lublin 2008, Wydaw. UMCS, ss. 293 (wspólnie z A. Pajdzińską)