Elżbieta Kędelska - dr hab. - językoznawca

zaklad.historii@neostrada.pl

Obszar zainteresowań badawczych:

- językoznawstwo polskie i słowiańskie; zwłaszcza: szesnastowieczna łacińsko-polska i łacińsko-czeska leksykografia

- komparatystyka leksykograficzna

- historia polskiej i czeskiej leksykografii

Członkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych:

- członek Rady Naukowej IS PAN (od 1996);   

- członek Komisji Slawistycznej Oddziału PAN w Poznaniu

PUBLIKACJE
(pełna bibliografia prac w formacie PDF)

Książki autorskie:

- Łacińsko-polskie słowniki drukowane pierwszej połowy XVI wieku i ich stosunek do źródeł czeskich, Komitet Słowianoznawstwa PAN, Monografie Slawistyczne 53, Ossolineum, Wrocław 1986, ss. 119.

[recenzje: 1. Emanuel Michálek, „Slavia" 1988, nr 57, s. 219-222 (Praha); 2. Vera Petrácková, „Naše reč" 1989, nr 72, s. 84-86; 3. Maria Borejszo, „Slavia Occidentalis" 1988, nr 45, s. 141-143.]

- Studia nad łacińsko-polską leksykografią drugiej połowy XVI wieku, Język na pograniczach 12, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy (SOW), Warszawa 1995, ss. 160.

[recenzja: Renata Rewers, „Slavia Occidentalis" 1996, nr 53, s. 133-136.]

Książki współautorskie:

(wspólnie z I. Kwilecką, A. Łuczak)

- Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy, wersja polsko-łacińska, cz. I (A-G), SOW, Warszawa 1999, ss. 214.

[recenzja: Maria Karpluk, „Język Polski" 2002, t. LXXXII, z. 3, s. 225-226.]

- Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy, wersja polsko-łacińska, cz. II (H-M), SOW, Warszawa 2003, ss. 202.

- Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy..., cz. III (N-PLEĆ), Warszawa 2005, ss.185.

- Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy..., cz. IV (PLEMIĘ-PYTLOWANY), Warszawa 2009, ss.187.

- Słownik Bartłomieja z Bydgoszczy, wersja polsko-łacińska, cz. V (R-STRACENIE), Warszawa 2012, ss. 175.

Artykuły naukowe (wybór):

- Pierwsze wydanie słownika Mymera i jego stosunek do źródeł, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1979, t. XVIII, s. 81-92.

- Jeszcze o tzw. słowniku Murmeliusza, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1983, t. XXI, s. 23-40.      

- Bartłomiej z Bydgoszczy a Lactifer Vodnanskiego, „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1987, t. XXIV, s. 47-61.

- Pierwsze drukowane rozmówki polsko-czeskie, Slavia Occidentalis 1987, nr 44, s.19-27.

- Leksykon Jana Mączyńskiego a łacińsko-czeski słownik Tomasza Reszla, „Slavia Occidentalis" 1989/1990, nr 46/47, s. 89-106.

- Nomenklator Piotra Artomiusza z 1591 r., „Slavia Occidentalis" 1991/1992, nr 48/49, s. 93-106.

- Bohemizmy i rutenizmy w słowniku Mikołaja Volckmara z 1596 r., „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 1993, t. XXXI, s. 133-146.

- Ave Maria i hasła "maryjne" w polskich i czeskich słownikach  XVI w., „Slavia Occidentalis" 1993, nr 50, s. 11-23.

- Informacje o Słowianach w renesansowym słowniku Calepina - opracowanym przez Konrada Gesnera, [w:] Język, literatura, kultura Słowian dawniej i dziś, cz. II, red. J. Świdziński, UAM, Poznań 1999, s. 63-69.  

- Przydatność łacińsko-polskich wokabularzy do badań językoznawczych (zalety i ograniczenia), [w:] Leksyka słowiańska na warsztacie językoznawcy, red. H. Popowska-Taborska, SOW, Warszawa 1997, s. 117-125.

- Początki slawistyki XVI w. - „Mithridates" Gesnera i jego polskie źródło, „Slavia Occidentalis" 1998, nr 55, s. 49-68.

- Nieznane edycje słowników: Mymera z 1530 r. i Murmeliusza z 1526 r., „Studia z Filologii Polskiej i Słowiańskiej" 2001, t. XXXVII, s. 61-79.

- Nowo odkryta edycja dykcjonarza Franciszka Mymera z 1. połowy XVI wieku w zbiorach Biblioteki Narodowej, „Roczniki Biblioteczne" 2009, t. LIII, 2009, s. 81-102.