Prof. Samuel Fiszman (1914–1999) – literaturoznawca, slawista, pracował w wydawnictwie „Książka i Wiedza" (1950–1952). Następnie pełnił funkcję kierownika Zakładu Literatury w Instytucie Polsko-Radzieckim (1952–1956). Był też kierownikiem Katedry Historii Literatury Rosyjskiej Uniwersytetu Warszawskiego (1956–1968) oraz kierownikiem Pracowni Literatur Wschodniosłowiańskich oraz Zastępcą Kierownika Zakładu Słowianoznawstwa PAN (1957–1968). W roku 1969 wyjechał do Stanów Zjednoczonych, gdzie pracował na Indiana University w Bloomington (1970–1985).

 

Obszar badań naukowych: życie i twórczość Adama Mickiewicza (szczególnie okres jego pobytu w Rosji), historia literatury polskiej oraz rosyjskiej, związki literackie polsko-rosyjskie, polonica, edytorstwo.

 

Członkostwo w polskich i zagranicznych gremiach naukowych:

 • członek Komisji Naukowej Roku Mickiewiczowskiego (od 1955 r.),
 • członek Komitetu Słowianoznawstwa Polskiej Akademii Nauk (od 1956 r.); w latach 1964–1969 pełnił funkcję sekretarza naukowego,
 • członek Polskiego Instytutu Naukowego w Ameryce (od 1971 r.),
 • członek Polskiego Towarzystwa Naukowego na Obczyźnie w Londynie (od 1971 r.),
 • członek honorowy Towarzystwa Literackiego im. Adama Mickiewicza.

 

Publikacje

(całość do pobrania w doc.)


Książki autorskie:

 • Mickiewicz w Rosji. Z archiwów, muzeów, bibliotek Moskwy i Leningradu, Warszawa 1949.
 • Aleksander Hercen, Warszawa 1951.
 • Z problematyki pobytu Mickiewicza w Rosji, Warszawa 1956.
 • Archiwalia Mickiewiczowskie, Wrocław 1962.
 • The bicentennial of the Polish Constitution of 3 May 1791: an exhibition of rare publications, Bloomington 1991.

 

Redakcja i opracowania:

 • Prace historycznoliterackie na 4 Międzynarodowy Kongres Slawistów w Moskwie 1958, Warszawa 1958.
 • O wzajemnych powiązaniach literackich polsko-rosyjskich: tom poświęcony VI Międzynarodowemu Kongresowi Slawistów w Pradze, Wrocław 1969 (współredakcja K. Sierockiej).
 • Polonica of the 15th-20th centuries in the Libraries of Indiana University in Bloomington, Bloomington, Indianapolis 1978.
 • The Polish Renaissance in its European context, Bloomington, Indianapolis 1988.
 • Constitution and reform in eighteenth-century Poland. The Constitution of 3 May 1791, Bloomington, Indianapolis 1997.

 

Członkostwo w redakcjach czasopism:

 • „Kwartalnik Instytutu Polsko-Radzieckiego" (1951–1956)
 • „Slavia Orientalis" (1956–1969)

 

Opracował Konrad K. Szamryk