Tadeusz Lewaszkiewicz  - językoznawca, slawista (sorabistyka, polonistyka, wybrane zagadnienia ogólnosłowiańskie).

 

Zainteresowania badawcze: historia języka polskiego i języków łużyckich, wybrane zagadnienia z historii języków słowiańskich (szczególnie zagadnieie roli przekładów Biblii w rozwoju języków słowiańskich), leksykologia polska i łużycka, słowotwórstwo łużyckie, historia slawistyki językoznawczej i słowianofilstwa, polszczyzna północnokresowa.

 

Zatrudnienie:
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (1972-1983), Uniwersytet im. Marcina Lutra w Halle (1975-1976),
Instytut Slawistyki Uniwersytetu im. Karola Marksa w Lipsku (1976-1980),
Instytut Słowianoznawstwa/Slawistyki PAN (1983-2002),
Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Szczecińskiego (1988-1990),
Instytut Slawistyki Uniwersytetu Drezdeńskiego (1994-1995),
Instytut Slawistyki Uniwersytetu w Greifswaldzie (1996-1997),
Instytut Sorabistyki Uniwersytetu Lipskiego (1997-2001),
Katedra Filologii Słowiańskiej/Instytut Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (od 2010-)

 

Udział w gremiach naukowych:
- Komitet Słowianoznawstwa PAN (1988-1992, 2016- )
- Rada Naukowa Instytutu Łużyckiego w Budziszynie (od 1995- )
- Komisja Historii Slawistyki przy Międzynarodowym Kongresie Slawistów (MKS)
- Komisja Mikrojęzyków Słowiańskich przy MKS

Udział w kolegiach redakcyjnych:
- Komitet Redakcyjny rocznika „Slavia Occidentalis. Linguistica" (redaktor naczelny)
- Rada Naukowa „Lětopisu" (członek)
- Rada Naukowa „Pro Lusatia" (członek)
- Rada Naukowa „Gwary Dziś" (członek)


Książki:
- Panslawistyczne osobliwości leksykalne S. B. Lindego i jego projekt stworzenia wspólnego języka słowiańskiego, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław [etc.] 1980, ss. 164.
- Historia języka polskiego. Cz. I-II, Karl-Marx-Universität Leipzig. Sektion Theoretische und angewandte Sprachwissenschaft, Leipzig 1982, ss. 250+233.
- Słowotwórstwo apelatywnych nazw miejsc w języku górnołużyckim, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław [etc.] 1988, ss. 290.
- Łużyckie przekłady Biblii: przewodnik bibliograficzny, Slawistyczny Ośrodek Wydawniczy, Warszawa 1995, ss. 181.
- Język powojennych przesiedleńców z Nowogródka i okolicy, Wydawnictwo Naukowe UAM, Poznań 2017, ss. 511.
- "Ewangeliarz" kanoników regularnych laterańskich w Krakowie z XV wieku, Poznań 2017, ss. 45 + 30 fotografii (wspólnie z Wiesławem Wydrą).


Redakcja/współredakcja:
Nowe spojrzenie na kulturę bułgarską: materiały z drugiej międzynarodowej konferencji studenckiej, Poznań 11-12 grudnia 2003 roku, UAM. Katedra Filologii Słowiańskiej, Poznań 2008, ss. 168 (wspólnie z Dianą Ivanową, Natalią Reczek).
Vera Mitrinović, Południe – Północ. Serbsko-polskie paralele językowe. Wydawnictwo Naukowe UAM, redaktor naukowy: Tadeusz Lewaszkiewicz), Poznań 2012, ss. 359.

(Oprac. LMG)