Prof. dr hab. Ryszard Karol Handke - ( 29.06.1932, Toruń - 12.10.2010, Warszawa) - teoretyk i historyk literatury. Członek Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN, w latach (1981-1993) członek redakcji "Pamiętnika Literackiego", Zespołu Kierunkowego Centralnego Ośrodka Metodycznego Studiów Nauczycielskich w Krakowie (1983-2000), przewodniczący Stołecznego Komitetu Olimpiady Literatury i Języka Polskiego (1982-2002) oraz założyciel Komisji Dydaktycznej Towarzystwa Literackiego im. A. Mickiewicza.

Obszary zainteresowań badawczych stanowiły: teoria literatury, komunikacja literacka i aksjologia (nośniki wartości w dziele literackim), SF oraz inne formy fantastyki, świat pisarza w słowie a także twórczość Stefana Żeromskiego.

 

PUBLIKACJE
(pełna bibliografia prac w formacie PDF)

 

Książki autorskie:

- Polska proza fantastyczno-naukowa. Problemy poetyki, „Z dziejów form artystycznych w literaturze polskiej", t. XIV, Ossolineum, Wrocław 1969, ss. 176+1 nlb.

 

- Teoria form narracyjnych w niemieckim kręgu językowym. Antologia, wybór tekstów, oprac. i przekład autora, Wyd. Literackie, Kraków 1980, ss. 370 + 1 nlb.

- Utwór fabularny w perspektywie odbiorcy, Komitet Nauk o Literaturze PAN. Rozprawy Literackie 35, Ossolineum, Wrocław 1982, ss. 199 + 1nlb.

- O czytaniu. Zarys wiedzy o dziele literackim i jego lekturze, Warszawa 1984, ss.195+1 nlb.

- Ze Stanisławem Lemem na szlakach fantastyki naukowej, Warszawa 1991 ss. 138+4 nlb.

- W świecie tekstów i wartości. Szkice z teorii lektury, Warszawa 1991, ss. 152+3nlb. 

- Walka, wojna, wojskowość, t. 6. serii Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, Wyd. Universitas, Kraków 2002, ss. 277.

- Poetyka dzieła literackiego. Instrumenty lektury, Warszawa 2008, 275 + 2 nlb.

 

Książki współautorskie:

- Studia stylistyczne K. Vosslera i L. Spitzera, wybór tekstów i oprac., PIW, Warszawa 1972. (wspólnie z M. R.Mayenową)

- Spór o science fiction. Antologia szkiców i esejów o science fiction, Poznań, ss. 435. (wspólnie z L. Jęczmykiem i B. Okólską)

- Świat kobiet i świat mężczyzn, t. 13. serii Słownictwo pism Stefana Żeromskiego, Wyd. Universitas, Kraków 2007, ss. 872. (wspólnie z K. Handke)