Jerzy Faryno - prof. dr hab., literaturoznawca, absolwent i pracownik Uniwersytetu Warszawskiego (1964-1974), wykładowca WSRP w Siedlcach (1974-1996), (od 1991) docent Abo Akademii w Turku (Finlandia), emerytowany profesor Instytutu Slawistyki PAN.

Obszary badań naukowych:
literatura rosyjska i polska; zwłaszcza: autorskie systemy poetyckie awangardy, semiotyka kultury i teoria literatury.

 

Kontakt: faryno@wp.plCzłonkostwo w krajowych i zagranicznych gremiach naukowych:


- Komitet redakcyjny - "ELEMENTA". Journal of Slavic Studies and Comparative Cultural Semiotics. Edited by Vyacheslav Ivanov, University of California, L.A. ISBN: 3-7186-0564-3. USA, California)

- Komitet Doradczy "Editorial Advisory Board" w l. 1993 – 1996


- Komitet redakcyjny "Essays in Poetics" (Keele, Wielka Brytania)

- Komitet redakcyjny "Диалог. Хронотоп. Карнавал" (Witebsk, Białoruś)

- Komitet redakcyjny "Philologia" (Rīga, Latvia)

- Komitet redakcyjny "Вестник Молодых Ученых" (Petersburg)

- Komitet redakcyjny tomu zbiorowego: Литературоведение XXI века: Тексты и контексты русской литературы. Материалы Третьей Международной Конференции Молодых Ученых-Филологов. Мюнхен, 20-24 апреля 1999 года.

- Redaktor odpowiedzialny tomu: О. М. Гончарова. Издательство Русского Христианского Гуманитарного Института, Санкт-Петербург - Мюнхен 2001.

- Komitet redakcyjny tomu zbiorowego: Алфавит: Строение повествовательно текста. Синтагматика. Парадигматика. Смоленский Государственный Педагогический Университет, Смоленск 2004

 

  

Tom rozpraw naukowych poświęconych Profesorowi Jerzemu Farynie z okazji 70-lecia Jego urodzin przygotowany przez byłych współpracowników z Instytutu Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego w Siedlcach

 

SPIS TREŚCI 

 

 

 Rozpoznania semantyczne

 

 

- W obronie przekładu Ewy Rojewskiej-Olejarczuk

 

Jerzy Faryno, Jak zarazić wielką powieść i jak ją uzdrowić (O «Doktorze Żywadze» w PIWie).

 

- O ślimaku

 

Jerzy Faryno, Poliglotka, ślimak i ucho.

 

Jerzy Faryno, Подсолнечник – семечки, „Культура и текст" 2018 №2(33), s. 7-36. 

 

Książki autorskie:

- Twórczość poetycka Eugenusza Winokurowa (1944-1968). [Praca doktorska, 350 stron maszynopisu - nie opublikowana]

- Wstęp do semantycznej interpretacji tekstu literackiego. (Dla studentów-rusycystów), Warszawa 1972.

- Введение в литературоведение.Часть I. - Wstęp do literaturoznawstwa. Część I., Katowice 1978.

- Введение в литературоведение.Часть II. - Wstęp do literaturoznawstwa. Część II., Katowice 1980.

- Введение в литературоведение. Часть III. - Wstęp do literaturoznawstwa. Część III., Katowice 1980.

- Мифологизм и теологизм Цветаевой. ("Магдалина" - "Царь-Девица" - "Пере­улочки"). Wien 1985.

- Поэтика Пастернака. ("Путевыезаписки" - "Охраннаяграмота"). Wien 1989.

- Введение в литературоведение. - Wstęp do literaturoznawstwa. Wydanie drugie poszerzone i zmienione, Warszawa 1991. (Przebudowana reedycja części III i kilku rozdziałów z części I - zob.1978 i 1980)

- Белая Медведица - Ольха - Мотовилихаи - Хромой из господ. Археопоэ­тика "Детства Люверс" Бориса Пастернака. Stockholm 1993.

- Dešifriranje ili nacrt eksplikativne poetike avangarde, Zagreb 1993.

 

Redakcja naukowa:

- Skoupidia/ Purgamenta/ Śmiecie/ Мусор в быту, в языке/ культуре и в искусстве/ ли­тературе. Международная Конференция. Warszawa 3-6 XII 1998. Тезисы к заяв­ленным докладам - Skoupidia/ Purgamenta/ Śmiecie/ Мусор w praktyce, w języku/ kulturze i w sztuce/literaturze. Konferencja Międzynarodowa. Warszawa 3-6 XII 1998 - Tezy do zgłoszonych referatów. Редакция - Instytut Slawistyki PAN, Pracownia Kultury [направах рукописи - na prawach rękopisu], Warszawa 1998 (wspólnie z R. Borochem i R. Bobrykiem)

- Wizerunek sąsiadów. I: Polacy w oczach Rosjan - Rosjanie w oczach Polaków. Międzynarodowa Konferencja Naukowa IS PAN, Warszawa 2-4 XII 1999. Nadesłane tezy referatów, Warszawa 1999. [na prawach rękopisu; red. i oprac. wspólnie z R. Bobrykiem]

- "Studia Litteraria Polono-Slavica" 1999, t. 4: Utopia czystości i góry śmieci - Утопия чистоты и горы мусора, Warszawa. (wspólnie z R. Bobrykiem)

- Wizerunek sąsiadów. I: Polacy w oczach Rosjan - Rosjanie w oczach Polaków. - Поляки глазами русских - русские глазами поляков. Zbiór studiów, Warszawa 2000. (wspólnie z R. Bobrykiem)

- „Studia Litteraria Polono-Slavica" 2000, t. 5, Warszawa.

- „Studia Litteraria Polono-Slavica" 2001, t. 6: Morbus, medicamentum et sanus (Choroba, lek i zdrowie - Болезнь, лекарство и здоровье - Illness, medicine and health), Warszawa. (wspólnie z R. Bobrykiem)

- Motywika i mitologemika XX wieku. IV - Мотивика и мифологемика XX века. IV. Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Международная Научная Конференция. IS PAN, Warszawa 6 - 8 XII 2001. Tezy referatów - Тезисы докладов, Warszawa 2001.

- „Studia Litteraria Polono-Slavica" 2002, t. 7: Portret - Akt - Martwa natura - Портрет - Акт - Натюрморт - The Portrait - The Nude - The Still Life, Warszawa. (wspólnie z G. Bobilewicz)

- Алфавит: Строение повествовательно текста. Синтагматика. Парадигматика, Смоленск 2004.

 

Książkowe przekłady z literatury pięknej i naukowej:

- Władysław Chołszewnikow, Zarys wersyfikacji rosyjskiej, Wrocław 1976.

- Jurij Łotman, Semiotyka filmu, Warszawa 1983. (wspólnie z T. Miczką)

 

 Najnowsze artykuły:

- Niedźwiedzie ikony narodowe (Rosja – Litwa – Ukraina – Białoruś), [w:] Образ мира, в слове явленный. Сборник в честь 70-летия Профессора Ежи Фарыно, red. R. Bobryk, J. Urban, R. Mnich, Instytut Filologii Polskiej i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2011, s. 637-668.

- Vacow. Cow Parade, [w:] Verba docent. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Janinie Gardzińskiej, praca zbiorowa pod red. E. Koriakowcewej, V. Machnickiej, R. Mnicha, K. Wojtczuk, t. II, Siedlce 2012, s. 95–124.

- Ebo – ężyc (Co i jak widzi Białoszewski), [w:] Między człowiekiem i człowiekiem. Prace dedykowane Profesorowi Zbigniewowi Lisowskiemu, red. M. Burta, M. Kryszczuk, S. Sobieraj, Instytut Filologii i Lingwistyki Stosowanej Uniwersytetu Przyrodniczo-Humanistycznego, Siedlce 2013, s. 151-165.

 

Oprac. LMG