foto

 

Prof. dr hab. Andrzej Wędzki - emerytowany profesor Instytutu Slawistyki PAN, wieloletni kierownik Zakładu Historii (1984-2005) i współredaktor naczelny Słownika starożytności słowiańskich. Absolwent Wydziału Prawno-Ekonomicznego Uniwersytetu Poznańskiego (Zygmunt Wojciechowski, Zdzisław Kaczmarczyk), w 1953 r. zatrudniony w redakcji Słownika starożytności słowiańskich przy Instytucie Zachodnim w Poznaniu, przeniesionej w 1955 r. w struktury organizacyjne Zakładu Słowianoznawstwa PAN (dzisiejszy Zakład Historii Instytutu Slawistyki PAN).

 

Obszar badań naukowych:

 

- historia osadnictwa,
- badania regionalne (Wielkopolska, Suwalszczyzna, Małopolska, Słowiańszczyzna Zachodnia)
- zastosowanie archeologii w badaniach osadniczych

 

Bibliografia: Autor ponad 2000 publikacji, w tym 5 książek autorskich, szeregu rozdziałów w opracowaniach zbiorowych, artykułów i haseł leksykograficznych. Wieloletni sekretarz redakcji periodyku: „Studia i Materiały do Dziejów Wielkopolski i Pomorza", wydawanego przez Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk. Pełna bibliografia.

 

Publikacje
(pełna bibliografia prac w formacie PDF)

 

Książki autorskie:

 

1.      Początki reformy miejskiej w środkowej Europie do połowy XIII wieku (Słowiańszczyzna Zachodnia), Warszawa 1974, ss. 297, 1 nlb. (Prace Komisji Historycznej PTPN, t. 27).

2. Ze studiów nad procesami osadniczymi ziem Polski Zachodniej. Wybrane zagadnienia, Wrocław 1987, ss. 213, 2 nlb. (Prace slawistyczne, t. 64).

3. Rezydencja w Szubinie na Pałukach w świetle źródeł pisanych, Żnin - Szubin 1992, ss.70 (Studia i materiały do dziejów Szubina, z. 2).

4. Konin w czasach przedrozbiorowych, Konin 2000, ss. 192, 1 nlb., 4 tab. (Dzieje Konina, t. 1).

5. Przechadzki po Wielkopolsce, Wydawnictwo Poznańskie, PTPN, Poznań 2007, ss. 455.

 

Literatura o Andrzeju Wędzkim:

 

R. Grzesik, Profesor Andrzej Wędzki jako badacz ziemi konińskiej, „Rocznik Koniński" 2007, t. 16, s. 347-352.

Tegoż, Profesor Andrzej Wędzki jako archeolog i slawista - w 80-lecie urodzin, „Slavia Antiqua" 2007, t. 48, s. 285-316;

Tegoż, Andrzej Wędzki (1927), [w:] Rewriting the Middle Ages in the Twentieth Century, vol. 2: National Traditions, ed. by Jaume Aurell and Julia Pavón, BREPOLS, Turnhout 2009, s. 225-251.