Wanda Szulowska - dr hab., prof. IS PAN - językoznawstwo

Kontakt: w.szulowska@ispan.waw.pl

 

Obszary badań naukowych:
- onomastyka, zwłaszcza antroponimia polska i wschodniosłowiańska

- historia języka polskiego

- dialektologia polska i pogranicza polsko-ukraińskiego

- kontakty językowe polsko-ukraińskie i polsko-czeskie

 

Członkostwo w krajowych organizacjach i gremiach naukowych:
- Rada Naukowa Instytut Slawistyki PAN

- Polskie Towarzystwo Językoznawcze

- Komisja Onomastyczna przy Komitecie Języka Polskiego PAN

- Rada Redakcyjna „Poznańskich Studiów Językoznawczych"

- Rada Programowa „Prac Językoznawczych UWM"

- Kolegium Redakcyjne „Studia Ucrainistica Varsoviensia"

- Komisja Onomastyczna Komitetu Językoznawstwa PAN

 

Nagrody:
- 1992 - Zespołowa Nagroda Naukowa im. K. Nitscha w dziedzinie językoznawstwa przyznana przez Wydział I Nauk Społecznych PAN za Atlas gwar bojkowskich

- 1998 - Zespołowa Nagroda Ministra Edukacji Narodowej za Antroponimię polską na Kresach południowo-wschodnich

- 2005 - Nagroda I stopnia Rektora UWM w Olsztynie – za osiągnięcia w dziedzinie naukowej

- 2006 - Wyróżnienie Ministra Transportu i Budownictwa za publikację pt.: Przewodnik toponimiczny „Zbieranie i opracowywanie nazw geograficznych, cz. II – Opracowanie językowe nazw

 

Publikacje
(wybrane publikacje w formacie pdf)

 

Monografie:
- Imiennictwo dawnej ziemi halickiej i lwowskiej, SOW, Warszawa 1992, ss. 87.

- (współautorstwo) Atlas gwar bojkowskich, t. I–VII. Opracowany głównie na podstawie zapisów S. Hrabca przez Zespół Instytutu Słowianoznawstwa PAN pod kierunkiem J. Riegera, Ossolineum, Wrocław 1980-1991 (opracowanie 148 map i komentarzy oraz indeksów wyrazów od t. IV i indeksu zagadnień całości)

- Antroponimia polska dawnych Kresów południowo-wschodnich (XV–XIX w.), Warszawa 1998, s. 366. (wspólnie z E. Wolnicz-Pawłowską)

- Nazwy wód w Polsce. Cz. I. Układ alfabetyczny, Warszawa 2001, ss. 337 + mapa. (wspólnie z E. Wolnicz-Pawłowską i we współpracy z J. Strzelecką)

- Nazwy wód w Polsce. Cz. II. Układ a tergo, Warszawa 2002, ss. 220. (wspólnie z E. Wolnicz-Pawłowską)

- Przewodnik toponimiczny. Cz. II Opracowanie językowe nazw, Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Warszawa 2003, ss. 109 + 14 map. (wspólnie z E. Wolnicz-Pawłowską)

- Dawna antroponimia Mazowsza (XV–XVII w.), Olsztyn 2004, ss. 273 + mapa.

 

Artykuły (wybór):
- Niektóre appellativa określające wodę płynącą w nazwach dorzecza Warty i Wisły, SFPS t. XIV, s. 93-102.

- Orzeczenie imienne z orzecznikiem rzeczownym w języku polskim i czeskim, SFPS t. XV, s. 199-207.

- Nazwy osobowe mieszczan Trembowli i Zbaraża w XVII w. [w:] Między Wschodem a Zachodem, cz. IV Zjawiska językowe na pograniczu polsko-ruskim, red. J. Bartmiński, M. Łesiów, Lublin 1992, s. 175-181.

- Peasant's Anthroponymy in Ukraine in the 17th Century [w:] Onymische Systeme. III Tschechische onomastische Konferenz, V. Seminar „Onomastic und Schule", red. V. Koblížek, Hradec Králové 1993, s. 91-92.

- Losy derywatów z sufiksem -*ę (-ęta, -enię) w antroponimii polskiej i ukraińskiej [w:] Uwarunkowania i przyczyny zmian językowych. Seria „Język na pograniczach" 1994, nr 11, s. 171-177.

- Polonizmy w Słowniku gwar bojkowskich M. Onyszkiewicza, [w:] Słowiańskie słowniki gwarowe, red. H. Popowska-Taborska, Prace Slawistyczne nr 110, Warszawa 2000, s. 129- 136.

- Studenci ze Słowacji w Akademii Zamojskiej (1595–1784), [w:] Slovensko-poľské vzťahy v reláciách interkultúrnej komunikácie. Zborník príspevkov z medzinárodnej veďeckej konferencie, Prešov 2000, s. 241-246.

- O antroponimii szlachty mazowieckiej w XVI w., [w:] Onomastyka u progu nowego wieku: metodologia, terminologia, kierunki badań, red. M. Biolik, Olsztyn 2003, s. 157-166.

- Najnowsze tendencje w imiennictwie Warszawy, [w:] Nowe nazwy własne – Nowe tendencje badawcze, red. A. Cieślikowa, B. Czopek-Kopciuch, K. Skowronek, Kraków 2007, s. 139-146.

- Imiona warszawskich ewangeliczek z końca XVIII w., [w:] Język – Społeczeństwo – Wartości, red. E. Laskowska, I. Benenowska, M. Jaracz, Bygdoszcz 2008, s. 427-433.

- Z antroponimii kresowej 2. połowy XIX wieku, [w:] Miasto w perspektywie onomastyki i historii, red. I. Sarnowska-Giefing, M. Graf, Poznań 2010, s. 249-256.