KRAJOWA WSPÓŁPRACA NAUKOWA

 

 

Fundacja Slawistyczna

 

Uniwersytet Warszawski

 

Instytut Slawistyki PAN od lat utrzymuje owocne kontakty naukowe z Instytutem Slawistyki Zachodniej i Południowej Wydziału Polonistyki UW. Obejmują one nie tylko publikowanie prac naukowych, powadzenie zajęć dydaktycznych w ISZiP przez pracowników IS PAN, zespoloną strategię w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów bibliotecznych - (biblioteki IS PAN i Instytutu Slawistyki Zachodniej i Południowej UW znajdują się w tym samym budynku) czy, określoną w podpisanej umowie, współpracę z Wydziałem Polonistyki UW w zakresie Studiów Doktoranckich przy IS PAN.

 

Bardzo istotny zakres współdziałania stanowią konferencje naukowe przygotowywane przez IS PAN oraz Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej. Współpraca w tej dziedzinie ma już swoją kilkuletnią tradycję.

 

(zobacz: http://www.ispan.waw.pl/content/blogsection/28/147/lang,pl_PL.ISO8859-2/)

 

Ostatnie, wspólnie przygotowane, międzynarodowe sesje naukowe odbyły w marcu i kwietniu 2011 roku: Łużyczanie i inne mniejszości językowe, kulturowe i etniczne w Europie (Warszawa, 10-11.03.2011) oraz Tożsamość wobec wielojęzyczności z cyklu Konstrukcje i destrukcje tożsamości (Warszawa, 5-6.04.2011) 

 

Akademia Pedagogiczna w Krakowie

 

Współpracę z Akademią Pedagogiczną w Krakowie wytycza realizacja międzynarodowego tematu badawczego: Gramatyka kognitywna bułgarsko-polsko-francuska, który koordynuje Instytut Slawistyki PAN. Uczelnia współfinansowała jeden z numerów Etudes cognitives / Studia kognitywne i organizowała konferencję, związaną z problematyką projektu. W ramach umowy między IS PAN i AP w Krakowie wydano wspólnie zbiór studiów prof. Stanisława Karolaka.

 

Uniwersytet Śląski

 

Instytut Romanistyki Uniwersytetu Śląskiego uczestniczy w realizacji tematu badawczego Gramatyka kognitywna bułgarsko-polsko-francuska (zob. wyżej), współfinansował jeden z numerów Etudes cognitives / Studia kognitywne.

 

Uniwersytet Muzyczny im. Fryderyka Chopina w Warszawie

 

W ramach współpracy zorganizowano kilka konferencji naukowych, wśród nich sesje poświecone problematyce milczenia. Wygłoszone referaty zostały opublikowane w dwóch znaczących tomach, Semantyka milczenia, pod redakcją Kwiryny Handke. Ostatnią wspólną konferencję, tym razem poświęconą wybranym aspektom twórczości Stefana Żeromskiego („Stefan Żeromski wobec niepodległości"), zorganizowano w listopadzie 2009. 

 

Collegium Civitas w Warszawie

 

Instytut Slawistyki PAN jest jednym z pięciu instytutów patronackich Collegium Civitas. Zasady współpracy między Instytutem a tą uczelnią zawarte w umowie o współpracy umożliwiają m.in. doktorantom IS PAN udział w zajęciach prowadzonych w CC.

 

Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie

 

Na podstawie zawartej umowy między Instytutem Slawistyki PAN a Instytutem Filologii Polskiej UMCS wspólny Zespół Etnolingwistyczny realizuje projekt badawczy Słownik stereotypów i symboli ludowych.

 

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Gorzowie Wielkopolskim

 

Instytut Slawistyki PAN objął patronat nad Centrum Badań Euroregionalnych, który został powołany w strukturach Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Gorzowie Wielkopolskim. Badania dotyczące pogranicza polsko-niemieckiego w ramach Euroregionu „Pro Europa Viadrina" oraz innych obszarów pogranicznych w Polsce i w Europie owocują wspólnymi projektami badawczymi, organizowaniem seminariów i konferencji (zbiór tekstów z ostatniej konferencji, Europa - Slavia - Germania. W poszukiwaniu tożsamości, ukazał się w 2009 r.)