MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA „BYĆ POLAKIEM NA WSCHODZIE?"


Polskie Kulturalno-Oświatowe Towarzystwo „Odrodzenie" w Berdiańsku realizuje projekt „Być Polakiem na Wschodzie?". Celem tego projektu jest dokumentowanie śladów polskości, kulturoznawcze, historyczne, antropologiczne, lingwistyczne badania nad Polakami na Ukrainie, promocja Polski i polskości, konsolidacja i aktywizacja osób pochodzenia polskiego i ruchu polskiego, a także upowszechnienie wiedzy o polskiej diasporze. Projekt finansowany jest przez Konsulat Generalny RP w Charkowie. Kierownikiem projektu jest prof. Lech Aleksy Suchomłynow, a wykonawcami prof. Helena Krasowska, Olga Popowa i Mikołaj Bondarew.


Pomimo rozmytej tożsamości narodowej Polacy zamieszkujący Ukrainę posiadają świadomość swego pochodzenia, dlatego chętnie uczestniczyli w zaplanowanych w projekcie działaniach o charakterze kulturalno-oświatowym. Ostatnią część przedsięwzięcia „Być Polakiem na Wschodzie?" stanowił panel naukowy, który odbył się w dniach 10-11 września w Berdiańsku.

 

Podczas konferencji przedstawione zostały losy rodzin polskich z różnych regionów Ukrainy, m.in. z Bukowiny, Żytomierszczyzny i Kijowa. Uwagę poświęcono także losom polskich rodzin w Berdiańsku, które w wyniku różnych okoliczności znalazły się na terenie miasta (przybywały tu ze Lwowa, Czerniowiec, a ostatnio także z okupowanego Doniecka). O swoich drogach życiowych oraz o czynnikach kształtujących tożsamość opowiadał Prezes Związku Polaków na Ukrainie Antoni Stefanowicz, który przybył do Kijowa z Nowogrodczyzny. Dr Natalia Szumlańska z Żytomierza analizowała kwestię poczucia tożsamości w tym obwodzie, a na własnym życiorysie pokazała, że jest to problem wielopoziomowy i wieloaspektowy. Historię rodu Kuczabińskich zaprezentowała prof. Helena Krasowska z Instytutu Slawistyki PAN, inną historię zanikających rodów polskich zaprezentował zaś prof. Lech Aleksy Suchomłynow.

 

Referuje prof. H. Krasowska

 

Prezentacja prof. L.A. Suchomłynowa

 

Dyskusja naukowa dotyczyła także kwestii dokumentowania kultury polskiej na terenie całej Ukrainy. Organizatorzy zgodnie doszli do wniosku, że w przyszłości powinny się odbyć warsztaty dotyczące metodologii badań terenowych i opracowywania materiałów zebranych w terenie. W trakcie konferencji odbyła się także ożywiona dyskusja, podczas której studenci z Berdiańska opowiadali o motywacjach do uczenia się języka polskiego, które zwykle mają swoje źródło w polskim pochodzeniu, związkach rodzinnych. W znacznym stopniu przekłada się to również na chęć studiowania w Polsce.

 

Studenci podczas konferencji

 

Uczestnicy konferencji „Być Polakiem na Wschodzie?"

 

(tekst: H. Krasowska, foto: J. Sopin)