IS PAN na Festiwalu Filmowym Kino na Granicy, 27.04–03.05.2019, Cieszyn i Český Těšín

W ramach imprez towarzyszących XXI Festiwalowi Filmowemu Kino na Granicy, tradycyjnie organizowanemu w Cieszynie i Českim Tešínie (27 IV–3 V 2019) prof. dr hab. Joanna Goszczyńska przygotowała i moderowała pojedynek tłumaczy. Wzięli w nim udział dwaj znakomici tłumacze czeskiej literatury: Andrzej Jagodziński i Jan Stachowski. „Pojedynek” wzbudził duże zainteresowanie festiwalowej publiczności.

Międzynarodowa konferencja naukowa „Inflantczycy. Łotewsko-polskie związki literackie, językowe i kulturowe w XIX i XX wieku”, 13–14 czerwca, Rēzekne

Instytut Slawistyki PAN, wraz z Katedrą Badań Filologicznych „Wschód – Zachód” Uniwersytetu w Białymstoku, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija, Książnicą Podlaską im. Łukasza Górnickiego, był współorganizatorem międzynarodowej konferencji naukowej pt. „Inflantczycy. Łotewsko-polskie związki literackie, językowe i kulturowe w XIX i XX wieku” , która odbyła się 13–14 czerwca 2019 r. w Rēzekne na Łotwie.

Czytaj dalejMiędzynarodowa konferencja naukowa „Inflantczycy. Łotewsko-polskie związki literackie, językowe i kulturowe w XIX i XX wieku”, 13–14 czerwca, Rēzekne

Jubileusz krakowskiej słowacystyki z udziałem prof. dr hab. Joanny Goszczyńskiej

W 50. rocznicę krakowskiej słowacystyki, w dniach 4–5 czerwca 2019 roku, w Instytucie Filologii Słowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego odbyło się Sympozjum Słowacko-Polskie. W ramach spotkania słowackich i polskich badaczy z okazji tego ważnego jubileuszu prof. dr hab. Joanna Goszczyńska wzięła udział w dyskusji panelowej poświęconej tradycji i perspektywom polskiej słowacystyki. Dyskusja nie ograniczyła się do refleksji nad badaniami słowacystycznymi, ale objęła szerszy krąg problemów dotyczących kondycji i perspektyw slawistyki.

Szkoła letnia dla Doktorantek i Doktorantów I roku studiów doktoranckich

W dniach 5.07–14.07.2019 na Kaszubach odbędzie się szkoła letnia dla Doktorantek i Doktorantów I roku studiów doktoranckich zorganizowana w ramach Interdyscyplinarnych doktoranckich studiów humanistycznych: pogranicza, mniejszości, migracje w perspektywie socjolingwistycznej (nr umowy POWR.03.02.00-00-I001/17-00). Uczestniczki i uczestnicy szkoły letniej wezmą udział w trzech blokach zajęć. Pierwszy blok poświęcony będzie przygotowaniu i przedyskutowaniu indywidualnego planu badawczego rozprawy doktorskiej. W ramach drugiego bloku zajęć Doktorantki i Doktoranci przeprowadzą badania terenowe w okolicach Pażęc. Trzeci blok poświęcony będzie zagadnieniom metodologicznym badań terenowych oraz prezentacji ich wyników.

Opiekunami szkoły letniej są: dr hab. Nicole Dołowy-Rybińska, prof. IS PAN, dr hab. Ewa Golachowska, prof. IS PAN, Maciej Mętrak (ISZiP UW)

Program szkoła letnia

Prof. dr hab. Joanna Goszczyńska z wykładami w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Ratyzbońskiego

W dniach 20–24 V 2019 prof. dr hab. Joanna Goszczyńska prowadziła wykłady w Instytucie Slawistyki Uniwersytetu Ratyzbońskiego w ramach programu Erasmus+. W wykładach prezentujących problematykę translatologiczną uczestniczyli studenci oraz lektorzy języka czeskiego i słowackiego.

W rozmowach podczas spotkań z niemieckimi slawistami zarysowały się możliwości rozszerzenia współpracy na obszar zachodniosłowiańskiego literaturoznawstwa i kulturoznawstwa.

Obrona rozprawy doktorskiej mgr Kariny Stempel-Gancarczyk

Przewodniczący Komisji ds. Przewodów Doktorskich Rady Naukowej Instytutu Slawistyki PAN prof. dr hab. Jerzy Duma zawiadamia, że w dniu 25 czerwca 2019 roku o godz. 13.30 w sali nr 300 (pod Kopułą) na III piętrze w Pałacu Staszica przy ul. Nowy Świat 72 w Warszawie odbędzie się publiczna obrona rozprawy doktorskiej mgr Kariny Stempel-Gancarczyk

Tytuł rozprawy: „Procesy zanikania języka na podstawie badań gwar polskich na Bukowinie rumuńskiej

Promotor: dr hab. Helena Krasowska, prof. IS PAN

Recenzenci:
dr hab. Michał Głuszkowski
dr hab. Eugeniusz Kłosek, prof. UWr

Rozprawa doktorska jest dostępna w Sekretariacie Instytutu Slawistyki PAN przy ul. Bartoszewicza  1 B m. 17 w Warszawie, natomiast streszczenie rozprawy oraz recenzje umieszczone są na stronie internetowej oraz Biuletynie Informacji Publicznej Instytutu Slawistyki PAN.

Dr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN na konferencji naukowej w Sejmie Republiki Litwy, 7 czerwca 2019, Wilno

Dn. 7 czerwca 2019 r. w Sejmie Republiki Litewskiej w Wilnie odbyła się konferencja naukowa zatytułowana „Antano ir Jono Juškų kultūrinio palikimo retrospektyva: nauji požiūrai ir tyrimai” [Dziedzictwo kulturowe Antoniego i Jana Juszkiewiczów w ujęciu retrospektywnym: nowe aspekty i badania], poświęcona dziedzictwu, jakie pozostawili bracia Antoni i Jan Juszkiewiczowie, twórcy XIX-wiecznych słowników przekładowych oraz zbieracze folkloru litewskiego. Ich dorobek był bardzo ceniony przez Jana Karłowicza czy Jana Baudouina de Courtenay, a po 200 latach od narodzin ks. Antoniego Juszkiewicza spuściznę tę z perspektywy współczesnej humanistyki poddali wnikliwej analizie litewscy badacze: językoznawcy, folkloryści, kulturoznawcy i historycy.

Czytaj dalejDr hab. Zofia Sawaniewska-Mochowa, prof. IS PAN na konferencji naukowej w Sejmie Republiki Litwy, 7 czerwca 2019, Wilno

Zaproszenie na konferencję „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”, 7 czerwca 2019 r., Kraków

Mamy przyjemność zaprosić na obrady Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Wiktor Petrow-Domontowycz – mapowanie twórczości pisarza”organizowanej przez Katedrę Ukrainistyki Instytutu Filologii Wschodniosłowiańskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego we współpracy z Instytutem Slawistyki Polskiej Akademii Nauk.

Konferencja odbędzie się 7 czerwca 2019 r. w Collegium Maius Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

Program konferencji